Ду­жи сун­ча­ни пе­ри­о­ди

НО­ВИ САД: Ду­жи сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз днев­ни раз­вој обла­ка. Ве­тар слаб до уме­рен се­ве­ро­за­пад­ни и се­вер­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Тем­пе­ра­ту­ра од 16 до 28 сте­пе­ни.
sunce freeimages.jpg
Фото: freeimages.com

ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Ду­жи сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз днев­ни раз­вој обла­ка са ма­лом шан­сом да по­не­где бу­де крат­ко­трај­не ки­ше у Ба­на­ту. Ве­тар слаб до уме­рен се­ве­ро­за­пад­ни и се­вер­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Тем­пе­ра­ту­ра од 14 до 28 сте­пе­ни Цел­зи­ју­са.

СР­БИ­ЈА: При­јат­на тем­пе­ра­ту­ра и ду­жи сун­ча­ни пе­ри­о­ди уз днев­ни раз­вој обла­ка. По­сто­ји ма­ла шан­са за рет­ку по­ја­ву крат­ко­трај­не ки­ше. Ве­тар слаб до уме­рен се­ве­ро­за­пад­ни и се­вер­ни. При­ти­сак ма­ло из­над нор­ма­ле. Тем­пе­ра­ту­ра од 14 до 29 сте­пе­ни у Не­го­ти­ну.

Вре­ме на­ред­них да­на: У че­твр­так пре­те­жно сун­ча­но уз слаб днев­ни раз­вој обла­ка. У пе­так и за ви­кенд сун­ча­но уз сва­ко­днев­ни по­раст тем­пе­ра­ту­ре ко­ја ће у су­бо­ту би­ти ма­ло пре­ко 30 сте­пе­ни, а у не­де­љу вру­ћи­на и тем­пе­ра­ту­ра до 35 сте­пе­ни. По­чет­ком иду­ће сед­ми­це још ве­ћа вру­ћи­на и тем­пе­ра­ту­ра пре­ко 35 сте­пе­ни у ве­ћи­ни пре­де­ла.

БИ­О­МЕ­ТЕ­О­РО­ЛО­ШКА ПРОГ­НО­ЗА: Би­о­ме­те­о­ро­ло­шка си­ту­а­ци­ја при­ја­ће хро­нич­ним бо­ле­сни­ци­ма, али се до­дат­на па­жња ипак са­ве­ту­је осо­ба­ма са ср­ча­ним те­го­ба­ма. Гла­во­бо­ља и не­са­ни­ца су оче­ки­ва­не ме­те­о­ро­пат­ске ре­ак­ци­је.

EUR/RSD 117.5754
Најновије вести