Ин­ђиј­ска зо­на спрем­на за ве­ли­ку фа­бри­ку ауто­мо­би­ла

Пред­сед­ник оп­шти­не Ин­ђи­ја Вла­ди­мир Гак ка­же да по­гон ”То­јо та­јер­са” уве­ли­ко ра­ди, али да ће све­ча­но отва­ра­ње фа­бри­ке би­ти у де­цем­бру, тач­но две го­ди­не од по­ста­вља­ња ка­ме­на те­мељ­ца.
с
Фото: Општина Инђија

Ве­ли­ка ин­ве­сти­ци­ја ко­ја је за­вр­ше­на и за ма­ње од две го­ди­не, го­во­ри о озбиљ­но­сти ин­ве­сти­то­ра, на­во­ди Гак, а пре­ма на­ја­ва­ма, фа­бри­ку ће отво­ри­ти пред­сед­ник др­жа­ве. Проб­на про­из­вод­ња је по­че­ла, а пр­ве гу­ме оти­шле у Ја­пан.

- По свим до­са­да­шњим на­ја­ва­ма ве­ли­ка це­ре­мо­ни­ја отва­ра­ња би­ће у де­цем­бру. Има два ме­се­ца ка­ко је на­пра­вље­на пр­ва гу­ма, проб­на про­из­вод­ња и те пр­ве гу­ме су по­сла­те за Ја­пан да се ура­де све ана­ли­зе, ко­рек­ци­је, про­ве­ри ква­ли­тет и све оста­ло по­треб­но, та­ко да је по пре­по­ру­ка­ма оче­ки­ва­но да у де­цем­бру бу­де све­ча­но отва­ра­ње- ка­же Гак и до­да­је да ће у де­цем­бру би­ти тач­но две го­ди­не ка­да је по­ло­жен ка­мен те­ме­љац и то је бр­зо вре­ме за из­град­њу за та­ко ве­ли­ку фа­бри­ку.

Фото: Општина Инђија

Од укуп­но 570 за­по­сле­них ко­ји ће ра­ди­ти у фа­бри­ци ”То­јо та­јерс” ка­да бу­де ра­ди­ла у пу­ном по­го­ну, та­мо је већ упо­сле­но 350 рад­ни­ка. Пре­ма Га­ко­вим ре­чи­ма, пла­те су из­над про­се­ка, што сви за­по­сле­ни по­твр­ђу­ју.

- Фа­бри­ка има 126.000 ква­дра­та, што је ја­ко ве­лик про­стор са­гра­ђен за крат­ко вре­ме- ис­ти­че Гак.

Под­се­ћа­мо, да је ”То­јо та­јерс” при до­ла­ску у Ср­би­ју био нај­ве­ћа ин­ве­сти­ци­ја у Ср­би­ји икад, вред­на 382 ми­ли­о­на евра.

Гак ис­ти­че да је ва­жно кад је реч о ”То­јо та­јер­су”, што зна и по­зи­ци­ја и опо­зи­ци­ја, да су ис­пу­ни­ли све за­кон­ске усло­ве за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не.

- Оти­шли су сад и ко­рак да­ље и на 10 хек­та­ра гра­де со­лар­ну елек­тра­ну, где ће би­ти зна­чај­на уште­да стру­је, али са дру­ге стра­не, не по­сто­ји чи­сти­ја енер­ги­ја од те- на­во­ди Гак. Он до­да­је да је ”Ке­мо им­пекс” та­ко­ђе у из­град­њи на 50.000 ква­дра­та од укуп­но 80.000 ко­ли­ко се гра­ди, ко­ји се на­ла­зи пре­ко пу­та ја­пан­ске ин­ве­сти­ци­је.

- Та зо­на за­и­ста до­би­ја обри­се она­ко ка­ко смо го­ди­на­ма за­ми­шља­ли- ис­ти­че пред­сед­ник ин­ђиј­ске оп­шти­не.

Фото: Дневник

Има два ме­се­ца ка­ко је на­пра­вље­на пр­ва гу­ма, проб­на про­из­вод­ња и те пр­ве гу­ме су по­сла­те за Ја­пан да се ура­де све ана­ли­зе, ко­рек­ци­је, про­ве­ри ква­ли­тет и све оста­ло по­треб­но, та­ко да је по пре­по­ру­ка­ма оче­ки­ва­но да у де­цем­бру бу­де све­ча­но отва­ра­ње (Вла­ди­мир Гак)

Ге­не­рал­ни ди­рек­тор кор­по­ра­ци­је ”То­јо та­јерс” Та­ка­ши Ши­ми­цу из­ја­вио је на све­ча­но­сти по­ла­га­ња ка­ме­на те­мељ­ца за фа­бри­ку гу­ма ја­пан­ске ком­па­ни­је у Ин­ђи­ји, да ће град­ња те фа­бри­ке би­ти за­вр­ше­на до апри­ла 2022. го­ди­не.

- Фа­бри­ка у Ин­ђи­ји ће до 2023. го­ди­не са око 560 срп­ских рад­ни­ка про­из­во­ди­ти го­ди­шње пет ми­ли­о­на ”То­јо” гу­ма- ре­као је Ши­ми­цу обра­тив­ши се он­лајн на све­ча­но­сти ко­јој је при­су­ство­вао и Алек­сан­дар Ву­чић, за ко­га се и са­да оче­ку­је да ће зва­нич­но отво­ри­ти рад фа­бри­ке у де­цем­бру.

- Па­жљи­во смо тра­жи­ли ло­ка­ци­ју, кон­ку­рен­ци­ја је би­ла ве­о­ма ја­ка и на­шли смо са­вр­ше­но окру­же­ње у Ср­би­ји- ка­зао је Ши­ми­цу, пре две го­ди­не.


Ко ће до­ћи на 720 хек­та­ра?

- Ин­ђи­ја не од­у­ста­је и оче­ку­је­мо у на­ред­ном пе­ри­о­ду да до­би­је­мо фа­бри­ку во­зи­ла, с об­зи­ром на то да је др­жа­ва от­ку­пи­ла зе­мљи­ште и у на­ред­ном пе­ри­о­ду ће ту ло­ка­ци­ју ну­ди­ти ис­кљу­чи­во као ло­ка­ци­ју за фа­бри­ку во­зи­ла. Ни­је пи­та­ње да ли ће то би­ти за ме­сец, шест ме­се­ци или за го­ди­ну, али сам уве­рен да ће­мо уз сву нео­п­ход­ну ло­ги­сти­ку ко­ју да­је пред­сед­ник др­жа­ве и ње­гов тим, без об­зи­ра на из­ме­не у Вла­ди Ср­би­је, до то­га ће сва­ка­ко до­ћи. Др­жа­ва је от­ку­пи­ла 720 хек­та­ра у Ин­ђи­ји и та ло­ка­ци­ја ће би­ти спрем­на за фа­бри­ку во­зи­ла, од­но­сно ве­ли­ког про­из­во­ђа­ча ауто­мо­би­ла- ис­ти­че Вла­ди­мир Гак.


Ова ло­ка­ци­ја на­ла­зи се бли­зу зо­не ло­ка­ци­је 15, где се на­ла­зи и фа­бри­ка ”То­јо та­јер­са”, од­но­сно ис­пред ја­пан­ске фа­бри­ке.

- Ако би упо­ре­ди­ли, ”То­јо та­јерс” је на­пра­вљен на 64 хек­та­ра, а ми го­во­ри­мо о ло­ка­ци­је ко­ја се про­сти­ре на 720 хек­та­ра, што је ви­ше од 10 пу­та ве­ћа фа­бри­ка ко­ја се оче­ку­је. То ће би­ти и мно­го ве­ћа ин­ве­сти­ци­ја, не знам да ли у но­ми­нал­ном сми­слу, али у по­вр­ши­ни сва­ка­ко. Ка­кав год да бу­де ин­ве­сти­тор, би­ће 10 пу­та ве­ћа ин­ве­сти­ци­ја- ка­же Гак.

Ис­та­као је да ће фа­бри­ка у Ин­ђи­ји снаб­де­ва­ти тр­жи­шта у Евро­пи, на Бли­ском ис­то­ку, Афри­ци и Се­вер­ној Аме­ри­ци.

- Иако је ово већ осма фа­бр­ка ком­па­ни­је ”То­јо”, она ће има­ти ве­о­ма бит­ну уло­гу у уну­тар на­шег гло­бал­ног лан­ца снаб­де­ва­ња- на­гла­сио је ге­не­рал­ни ди­рек­тор кор­по­ра­ци­је ”То­јо та­јерс”. Ши­ми­цу је ре­као да ће се у фа­бри­ци у Ср­би­ји ко­ри­сти­ти нај­но­ви­ја тех­но­ло­ги­ју и про­из­во­ди­ти нај­ква­ли­тет­ни­ји про­из­во­ди по нај­кон­ку­рент­ни­јим це­на­ма, као и на енер­гет­ски ефи­ка­сан на­чин.

”То­јо та­јерс” ис­пу­ња­ва све за­кон­ске усло­ве за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не. Оти­шли су сад и ко­рак да­ље и на 10 хек­та­ра гра­де со­лар­ну елек­тра­ну

- Наш циљ је да про­зво­ди­мо гу­ме, у пот­пу­но­сти у скла­ду са ”То­јо” фи­ло­зо­фи­јом ко­ја под­ра­зу­ме­ва про­мо­ви­са­ње ло­кал­ног при­вред­ног ра­ста и отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста, уз сма­ње­ње угље­нич­ног оти­ска и уз по­моћ но­вих тех­но­ло­ги­ја. Што го­во­ри у при­лог тре­нут­ној град­њи со­лар­не елек­тра­не.

- Ве­о­ма смо за­до­вољ­ни што мо­же­мо да отво­ри­мо но­ва рад­на ме­ста и по­спе­ши­мо при­вред­ни раз­вој Ср­би­је и Ин­ђи­је. Уна­пред се ра­ду­је­мо да­ну ка­да ће­мо мо­ћи да по­се­ти­мо Ср­бју и при­дру­жи­мо вам се на про­сла­ви про­из­вод­ње на­ше пр­ве гу­ме ов­де - на­гла­сио је Ши­ми­цу то­ком по­ста­вља­ња ка­ме­на та­мељ­ца, а ка­ко све из­гле­да, тај дан до­ла­зи вр­ло бр­зо.

Ма­ша Ста­кић

EUR/RSD 117.1695
Најновије вести