ДРИ: Директору ЕПС и Надзорном одбору истекао мандат

БЕОГРАД: Државна ревизорска институција (ДРИ) утврдила је неправилности у пословању ЈП "Електропривреда Србије" у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. и јавне набавке за 2018. и 2019. годину, али и констатовала да је ВД директор дуже од четири године на том месту. што није у складу са законом о јавним предузећима.
eps/Elektroprivreda srbije
Фото: eps/Elektroprivreda srbije

У извештају се наводи и да председник и чланови Надзорног одбора именовани по

Решењу о именовању из 2014. године, врше функцију и након истека мандата 2018. године, а препоручено је и да ЕПС покрене иницијативу код Оснивача за именовање директора предузећа, као и председника и чланова Надзорног одбора којима је истекао мандат.

У резимеу Извештаја о ревизији правилности пословања ЈП ЕПС, ДРИ је навела да то предузеће у 2018. и 2019. години није поступало у складу са Законом о јавним набавкама приликом планирања, спровођења поступака и извештавања о јавним набавкама.

Процењена вредност тих јавних набавки износи 43,38 милијарде динара, а уговорена вредност 31,53 милијарди динара без ПДВ-а.

ДРИ наводи да је ЈП ЕПС током 2018. и 2019. године закључило уговоре о набавци услуга у укупној вредности од 1,64 милијарде динара и те уговоре реализовало у укупној вредности од 884,97 милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке иако, додаје се, није постојао основ за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.

ЈП ЕПС је, даље наводи ДРИ, у 2019. години закључило уговоре о привремено повременим пословима који по својој природи нису привременог карактера, јер трају дуже од 120 радних дана у календарској години што, како се додаје, није у складу са Законом о раду.

По том основу је то предузеће обрачунало и исплатило накнаду у износу од 45,83 милиона динара.

ДРИ је препоручила том јавном предзуећу планирање јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, спроводење поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци ближе уреди Интерним актом.

Такође, ДРИ је препоручила да процењене вредности јавних набавки то јавно предзуеће одређује сагласно Закону о јавним набавкама, да у писаној форми евидентира и документује све радње током планирања, спроводења поступка и извршења уговора о јавној набавци и да ту евиденцију чува у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Такође, ДРИ је препоручила ЈП ЕПС да пропише и спроведе контроле које ће обезбедити спровођење поступка јавне набавке и закључење уговора о јавним набавкама у складу са Законом о јавним набавкама.

ЕПС-у је препоручено и да пропише контроле приликом планирања набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, које ће онемогућити да се набавка која не испуњава Законом прописане услове за изузеће од примене Закона, планира као набавка изузета од примене Закона.

Једна од препорука је и да ЕПС покрене иницијативу код учесника колективног преговарања за доношење Колективног уговора код послодавца којим ће уредити права, обавезе и одговорности из радног односа и међусобне односе учесника колективног уговора.

Такође, ЕПС-у је препоручено да уговоре о привременим и повременим пословима закључује само за послове који су по природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години, а што је прописано Законом о раду.

ДРИ је у резимеу извештаја навела да је ЈП ЕПС у обавези да у року од 90 дана достави одазивни извештај о отклањању утврђених неправилности и доказе о поступању по датим препорукама.

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести