ХОЛИВУДСКИ ГЕНИЈАЛЦИ Осим талента за глуму ове звезде поседују и високо образовање

Мно­го је при­ча о хо­ли­вуд­ским глум­ци­ма ко­ји су кре­ну­ли стран­пу­ти­цом и за­вр­ши­ли у кан­џа­ма дро­ге или ал­ко­хо­ла, ме­ђу­тим, то не ва­жи за мла­ду и та­лен­то­ва­ну Бри­џит Мен­длер.
о
Фото: Pixabay/YoutubePrintscreen

Ње­на при­ча по­кре­ну­ла је ла­ви­ну ко­мен­та­ра на дру­штве­ним мре­жа­ма на­кон што је са сво­јим пра­ти­о­ци­ма по­де­ли­ла вест о то­ме да је по­ста­ла ди­рек­тор­ка све­мир­ске аген­ци­је за об­ра­ду по­да­та­ка, али и да се оства­ри­ла у уло­зи мај­ке. На исти на­чин је и не­ко­ли­ци­на по­зна­тих зве­зда од­лу­чи­ла да, осим свог та­лен­та, до са­вр­шен­ства до­ве­ду и сво­ју ин­те­ли­ген­ци­ју, те упи­шу и за­вр­ше фа­кул­те­те.

Бри­џит Мен­длер

Ова глу­ми­ца сво­ју по­пу­лар­ност сте­кла је још као де­те по­став­ши Ди­зни­је­ва зве­зда, глу­ме­ћи у кла­си­ци­ма као што су „Срећ­но Чар­ли“, „Ча­роб­ња­ци из Веј­вер­ли Плеј­са“, „Уста од ли­му­на­де“ и мно­гим дру­гим. У ме­ђу­вре­ме­ну, осим глу­ме, Бри­џит је са­вр­ше­но пли­ва­ла и у му­зич­ким во­да­ма ко­је су јој до­не­ле још ве­ћу по­пу­лар­ност. Ка­да је, још у де­тињ­ству, по­сти­гла од­ре­ђе­ну до­зу сла­ве, од­лу­чи­ла је да се на не­ко вре­ме по­ву­че из јав­ног жи­во­та и по­за­ба­ви сво­јим обра­зо­ва­њем. На­кон што је ди­пло­ми­ра­ла ан­тро­по­ло­ги­ју на Уни­вер­зи­те­ту Ју­жне Ка­ли­фор­ни­је, на­кон че­га је ма­ги­стри­ра­ла, а по­том и док­то­ри­ра­ла на пре­сти­жном Ин­сти­ту­ту тех­но­ло­ги­је Ма­са­чу­сет­са. Бри­џит се ту ни­је за­у­ста­ви­ла не­го је још јед­ном док­то­ри­ра­ла на Прав­ном фа­кул­те­ту Хар­вард. Док ње­ни фа­но­ви с не­стр­пље­њем иш­че­ку­ју ње­ну но­ву му­зи­ку, глу­ми­ца се у пот­пу­но­сти по­све­ти­ла свом им­пре­сив­ном по­слу. На­и­ме, она је об­ја­ви­ла да је по­кре­ну­ла соп­стве­ну ком­па­ни­ју, Nor­thwo­od, ко­ја се ба­ви по­да­ци­ма ко­је до­би­ја­мо из све­ми­ра. Том при­ли­ком је из­ја­ви­ла: „Же­ли­мо да на­пра­ви­мо пут по­да­та­ка из­ме­ђу Зе­мље и све­ми­ра. Све нам је лак­ше да раз­у­ме­мо све­мир, али нам је и да­ље те­шко да са њи­ме раз­ме­њу­је­мо по­дат­ке“. Ком­па­ни­ја на­ме­ра­ва да ма­сов­но про­из­во­ди „зе­маљ­ске ста­ни­це“ уме­сто ра­ке­та и са­те­ли­та ко­ји би ра­ди­ли као те­ле­пор­ти ко­ји би се ди­рект­но по­ве­зи­ва­ли са са­те­ли­ти­ма у све­ми­ру. И то ни­је све, с об­зи­ром на то да је об­ја­ви­ла фо­то­гра­фи­ју са си­ном и на­пи­са­ла: „Дру­га вест ко­ју сам же­ле­ла да по­де­лим је да сам ма­ма слат­ког че­тво­ро­го­ди­шњег де­ча­ка. По­ста­ла сам хра­ни­тељ­ка 2021. го­ди­не и усво­ји­ла га пред Бо­жић 2022.“

На­та­ли Порт­ман

Та­ко је и хо­ли­вунд­ска зве­зда На­та­ли Порт­ман ин­ве­сти­ра­ла ка­ко вре­ме та­ко и но­вац у сво­је обра­зо­ва­ње. На­кон што је за­вр­ши­ла сред­њу шко­лу, од­лу­чи­ла је да се при­ја­ви на Хар­вард, ко­ји је упи­са­ла и на ње­му сту­ди­ра­ла пси­хо­ло­ги­ју. Порт­ма­но­ва сва­ка­ко ни­је још јед­на глу­ми­ца ко­ја је при­мље­на на ко­леџ Ivy Le­a­gue због сво­је ре­пу­та­ци­је. Она се по­ста­ра­ла да се не при­ја­ви под пре­зи­ме­ном „Порт­ман“, ка­ко би је љу­ди пре­по­зна­ли, већ се при­ја­ви­ла под сво­јим пра­вим пре­зи­ме­ном „Хер­шлаг“. Ти­ме је оси­гу­ра­ла и сво­ју при­ват­ност. Сво­јим до­стиг­ну­ћи­ма оду­ше­ви­ла је та­да­шњег про­фе­со­ра Ала­на Дер­шо­ви­ца, те је по­ста­ла и ње­гов лич­ни ис­тра­жи­вач­ки аси­стент. У ме­ђу­вре­ме­ну, на­ста­ви­ла је да гра­ди и сво­ју глу­мач­ку ка­ри­је­ру, те је мо­ра­ла до­бро да из­ба­лан­си­ра свој жи­вот ка­ко би по­сти­гла успех на оба по­ља. Ње­на бив­ша мен­тор­ка на Хар­вар­ду ре­кла је да Порт­ма­но­ва ни­ка­да ни­је тра­жи­ла про­ду­же­ње ро­ко­ва за пре­да­ва­ње за­да­та­ка или од­су­ство са пре­да­ва­ња, те и да је че­сто пре­да­ва­ла ра­до­ве ра­ни­је, уко­ли­ко би има­ла за­ка­за­не на­сту­пе. На­кон што је ди­пло­ми­ра­ла на Хар­вар­ду, глу­ми­ца је оти­шла на Хе­бреј­ски уни­вер­зи­тет у Је­ру­са­ли­му где је шест ме­се­ци сту­ди­ра­ла арап­ски и хе­бреј­ски је­зик, исто­ри­ју Изра­е­ла и исла­ма, али и ан­тро­по­ло­ги­ју на­си­ља.

Том Хидлстон

Исто као и Порт­ма­но­ва, бри­тан­ски филм­ски, те­ле­ви­зиј­ски, по­зо­ри­шни и ра­дио глу­мац Том Хидлстон ус­пео је да про­на­ђе ба­ланс из­ме­ђу гра­ђе­ња сво­је ка­ри­је­ре и обра­зо­ва­ња. Осим што је на­гра­ђи­ва­ни глу­мац, Хидлстон је и ве­ли­ки љу­би­тељ је­зи­ка. На­кон што је ди­пло­ми­рао на пре­сти­жном ко­ле­џу Итон, ова зве­зда при­мље­на је на Уни­вер­зи­тет у Кем­бри­џу где је сту­ди­рао кла­сич­не на­у­ке. То­ком сту­ди­ја, био је члан глу­мач­ке за­јед­ни­це на Кем­бри­џу, где је уче­ство­вао у по­зо­ри­шним пред­ста­вам, а ужи­вао је и у тре­нин­зи­ма раг­би ти­ма. На­кон то­га, сво­је сту­ди­је је на­ста­вио на Кра­љев­ској ака­де­ми­ји драм­ске умет­но­сти, а по­во­дом свог обра­зо­ва­ња, Том Хидлстон је ре­као: „Ве­о­ма сам ужи­вао у сво­јим ака­дем­ским сту­ди­ја­ма. Схва­тио сам ко­ли­ко је та по­за­ди­на ко­ри­сна и ко­ли­ка је пред­ност. Обра­зо­ва­ње је из­у­зе­тан дар и сме­шно је ко­ли­ко се са­да на то остла­њам“.

Џе­ма Чен

За раз­ли­ку од оста­лих сво­јих обра­зо­ва­них ко­ле­га, глу­ми­ца Џе­на Чен ни­је од­мах има­ла же­љу да се ба­ви овим по­слом. На­и­ме, она је пре­вас­ход­но за­по­че­ла са сту­ди­ја­ма пра­ва на Уни­вер­зи­те­ту Окс­форд. На­кон за­вр­шет­ка сту­ди­ја, Џе­ма је до­би­ла по­сао у јед­ној пре­сти­жној адво­кат­ској фир­ми. Ка­ко би оства­ри­ла сво­је сно­ве ко­ји су је во­ди­ли ка глу­ми, она је до­не­ла од­лу­ку да по­ха­ђа ве­чер­ње ча­со­ве у Лон­дон­ској цен­трал­ној шко­ли го­вор­ног и драм­ског умет­нич­ког из­ра­за. Иако ни­је на­ста­ви­ла сво­ју адво­кат­ску ка­ри­је­ру, Џе­на је ис­та­кла да јој је прет­ход­но обра­зо­ва­ње по­мо­гло у глу­ми. Та­да је ре­кла: „При­лич­но је ко­ри­сно за ме­мо­ри­ју. Мо­ра­ла сам да на­у­чим 2.000 слу­ча­је­ва на­па­мет, па сам при­лич­но до­бра у бр­зом пам­ће­њу сце­на­ри­ја“.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести