РОБЕРТ ПАТИНСОН УЗЕО ГАЋЕ СА СЕТА „СУМРАК“ САГЕ Холивудске звезде које су присвојиле реквизите са снимања популарних филмова

Филм­ски се­то­ви пре­пу­ни су за­ни­мљи­вих ре­кви­зи­та, а по­зна­те глу­мач­ке зве­зде не­рет­ко има­ју „ле­пљи­ве пр­сте“, те се де­ша­ва да их „укра­ду“ и од­не­су ку­ћа­ма за успо­ме­ну.
а
Фото: Youtube Printscreen

На­кон што се сни­ма­ње не­ког фил­ма за­вр­ши, сви ре­кви­зи­ти на­ла­зе се у вла­сни­штву сту­ди­ја, а по­том се ко­ри­сте за не­ко на­ред­но сни­ма­ње, про­да­ју на аук­ци­ји, да­ју у ху­ма­ни­тар­не свр­хе или се пак оста­вља­ју му­зе­ји­ма. Упр­кос то­ме, ове по­зна­те лич­но­сти ми­сли­ле су да има­ју пра­во на њи­хо­во по­се­до­ва­ње, те се ни­су устру­ча­ва­ли да ове дра­го­це­но­сти при­сво­је.

Игре гла­ди
Фото: Youtube Printscreen

Глум­ци че­сто уме­ју да про­ве­ду го­ди­не жи­во­та сни­ма­ју­ћи фил­мо­ве, а на­ро­чи­то ка­да су у пи­та­њу нај­гле­да­ни­је фран­ши­зе, као што су „Игре гла­ди“. Про­та­го­ни­сти Џош Ха­чер­сон и Џе­ни­фер Ло­ренс ни­су са­мо са­вр­шен пар у фил­му већ су и пра­ви при­ја­те­љи иза ка­ме­ра, а оно што их по­ве­зу­је је­сте и чи­ње­ни­ца да су обо­је са за­до­вољ­ством не­ке од чу­ве­них ре­кви­зи­та са се­та по­не­ли ку­ћи. На­кон што се за­вр­ши­ло сни­ма­ње „Игре гла­ди: Сјај сло­бо­де 2. део“ ова два глум­ца су са со­бом по­не­ла оно што нај­ви­ше осли­ка­ва ка­рак­тер њи­хо­вих уло­га ко­је су ту­ма­чи­ли. Пи­та, ко­јег игра Ха­чер­сон, за­др­жао је ме­да­љон ко­ји Кет­нис, ко­ју ту­ма­чи Ло­рен­со­ва, но­си то­ком це­лог фил­ма, те као ве­чи­ти ро­ман­тик, то чи­ни из сен­ти­мен­тал­них раз­ло­га. „По­нео сам ку­ћи ме­да­љон ко­ји Пи­та да­је Кет­нис и ко­ји има три сли­ке у се­би. То је мо­ја ма­ла успо­ме­на“, ре­као је Ха­чер­сон. Џе­ни­фер Ло­ренс је ку­ћи по­не­ла го­то­во чи­та­ву сво­ју оде­ћу и опре­му са се­та. Узе­ла је јак­ну и ци­пе­ле, али и ори­ги­нал­ни лук, ко­ји је ко­ри­сти­ла за лов у фил­му. „Имам ко­жну ло­вач­ку јак­ну и сво­је ко­жне ло­вач­ке чи­зме. Са­мо ви­се у мом ор­ма­ну, не знам шта ћу са њи­ма“. Осим то­га, у ње­ном ор­ма­ну на­ла­зи се и по­ме­ну­ти лук, ко­јег ту др­жи са­кри­ве­ног, ка­ко би ко­мен­та­ре љу­ди ко­ји до­ђу у њен дом. Иако глум­ци ни­су због то­га има­ли про­бле­ма, њи­хов ко­ле­га Ли­јам Хем­сворт ни­је ни­шта при­сво­јио, те је скром­но ре­као да са сни­ма­ња но­си са­мо „ле­па се­ћа­ња“.

Тор
Фото: Youtube Printscreen

Иако је Ли­јам из­бе­га­вао „кра­ђу“, ње­гов брат Крис се пак са за­до­вољ­ством се­ћа ства­ри ко­је је узео се се­то­ва. Крис је по­знат по уло­зи То­ра у Мар­ве­ло­вом уни­вер­зу­му, а на­кон за­вр­ше­ног сни­ма­ња фил­ма, по­нео је нај­по­пу­лар­ни­ји ре­кви­зит ко­ји је мо­гао да на­ђе. У пи­та­њу је То­ров ма­гич­ни че­кић, ко­ји се на­зи­ва Мјол­нир, а глу­мац у свом до­му др­жи чак пет за­себ­них ре­кви­зи­та. Сва­ки че­кић до­био је по­себ­но ме­сто у ско­ро сва­кој про­сто­ри­ји у Кри­со­вом до­му, а је­дан се чак на­ла­зи и у ње­го­вом ку­па­ти­лу: „Узео сам че­кић са ско­ро сва­ког фил­ма ко­ји смо сни­ми­ли и сви су ра­штр­ка­ни по про­сто­ри­ја­ма у ку­ћи. Че­сто за­вр­ша­ва­ју и у мом ку­па­ти­лу“. Иако би мно­ги пла­ти­ли ми­ли­о­не да има­ју упра­во ове че­ки­ће у сво­јим ру­ка­ма, они Кри­со­ви су по­ма­ло и оште­ће­ни, с об­зи­ром на то да су Мјол­ни­ри јед­ни од оми­ље­них играч­ки глум­че­вог си­на.

Вам­пи­ри
Фото: Youtube Printscreen

На исти на­чин су и глум­ци из не­за­бо­рав­не „Су­мрак“ са­ге се­би да­ли за пра­во да узму не­ке за­ни­мљи­ве, али и нео­че­ки­ва­не пред­ме­те са се­та. Глум­ци су про­ве­ли го­ди­не сни­ма­ју­ћи ову фран­ши­зу, те ни­је ни чуд­но због че­га су оста­ли сен­ти­мен­тал­но ве­за­ни за не­ке ре­кви­зи­те. У од­но­су на оста­так глу­мач­ке по­ста­ве, из­гле­да да је Кри­стен Стју­арт из­гра­ди­ла по­зеб­ну ве­зи са фран­ши­зом, с об­зи­ром да је са се­та, осим ле­пих успо­ме­на, по­не­ла и пр­сте­ње, ка­ко би је под­се­ћа­ло на еки­пу са фил­ма. По­не­ла је пр­сте­ње ко­је је Бе­ла Свон но­си­ла у фил­му, а то је ура­ди­ла ка­ко би је под­се­ћа­ли на ре­ди­тељ­ку Ке­трин Хар­двик и ко­ле­гу Ро­бер­та Па­тин­со­на, а у ве­зи са тим је ре­кла: „Узе­ла сам пр­сте­ње. Имам ве­ре­нич­ки, ме­се­чев и вен­ча­ни пр­стен ко­ји су ми ве­о­ма ва­жни“. Још је­дан ко­мад на­ки­та не­стао је са се­та, а ње­га је узео глу­мац Пи­тер Фа­чи­не­ли, ко­ји ту­ма­чи вам­пи­ра Кар­лај­ла Ка­ле­на. „За­др­жао сам свој Кар­лајл пр­стен, ко­ји се са­да мо­же ку­пи­ти на Ама­зо­ну за 13 до­ла­ра. Про­да­ју ње­го­ве ре­пли­ке, али овај је био ори­ги­нал­ни пр­стен ко­ји ми је мно­го зна­чио“, ре­као је Фа­чи­не­ли. Ме­ђу­тим, глу­мац Ро­берт Па­тин­сон ни­је био то­ли­ко сен­ти­мен­та­лан, те је хтео да се са сни­ма­ња се­ћа ис­кљу­чи­во удоб­но­сти до­њег ве­ша. Ди­ве­ћи се га­ћа­ма са се­та, Ро­берт Па­тин­сон је ре­као: „Искре­но, узео сам мно­го до­њег ве­ша. То сам ра­дио на свим фил­мо­ви­ма. Има­ју нај­бо­љи до­њи веш и не­мам пој­ма ода­кле им. Ко­ри­стим га сва­ки дан“.

Спај­дер­ме­ни
Фото: Youtube Printscreen

Иако је Спај­дер­мен је­дан од нај­по­зна­ти­јих и нај­во­ље­ни­ји су­пер-хе­ро­ја, глум­ци ко­ји су га ту­ма­чи­ли ипак ни­су то­ли­ко по­ште­ни. На­и­ме, Том Хо­ланд је у не­ко­ли­ко на­вра­та при­знао да је узео не­ке, ве­о­ма зна­чај­не, ре­кви­зи­те са се­та „Спај­дер­мен: Да­ле­ко од ку­ће“. Је­дан од њих су пре­по­зна­тљи­ве на­о­ча­ре, ко­је је То­ни Старк, ко­јег Хо­ланд ту­ма­ма­чи, но­сио то­ком це­лог фил­ма. Осим што је ус­пео да се са ти­ме из­ву­че, по­шло му је за ру­ком да са со­бом од­не­се и веб пу­цач, спра­ву уз по­моћ ко­је Спај­дер­мен ис­па­љу­је сво­ју мре­жу. Ме­ђу­тим, Том Хо­ланд ни­је ус­пео да се ис­кра­де са оде­лом са­мог Спај­дер­ме­на, јер су га ухва­ти­ли на де­лу. Али, осо­ба ко­јој је то, не­ким чу­дом, ус­пе­ло био је не­ка­да­шњи Спај­дер­мен, Ен­дру Гар­филд. Иако су фа­но­ви фил­ма по­де­ље­ног ми­шље­ња, ка­да је у пи­та­њу де­ба­та о то­ме ко је бо­љи Спај­дер­мен, сва­ка­ко је тач­но да је Гар­филд бо­љи „ло­пов“. Ус­пео је да узме оде­ло на­кон што се за­вр­ши­ло сни­ма­ње фил­ма „Не­ве­ро­ват­ни Спај­дер­мен 2“, а ка­да су га пи­та­ли да ли сту­дио до­зво­ља­ва да за­др­жи овај уни­кат­ни ко­стим, глу­мац је од­го­во­рио: „Зна­те шта, не да­ју, али ја сам мо­жда узео је­дан и мо­жда се на­ла­зи у мом пр­тља­гу, мо­жда је у мо­јој хо­тел­ској со­би, а мо­жда је и у ран­цу у ко­ли­ма. Све је мо­гу­ће“.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.0680
Најновије вести