ШОКАНТНА ИНТИМА НА ЕКРАНУ Џена Ортега и Мартин Фриман у провокативној љубајној сцени

Јав­ност је оста­ла шо­ки­ра­на на­кон што је на ве­ли­ким екра­ни­ма угле­да­ла мла­ду два­де­се­тјед­но­го­ди­шњу глу­ми­цу Џе­ну Ор­те­гу у љу­бав­ном од­но­су са пе­де­сет­дво­го­ди­шњим Мар­ти­ном Фри­ма­ном.
а
Фото: Youtube Printscreen

На­кон што је об­ја­вљен, 26. ја­ну­а­ра, филм „Ми­ле­ро­ва де­вој­ка“ уз­бур­као је мно­го­број­не ре­ак­ци­је због кон­тро­верз­ног са­др­жа­ја. Овај про­во­ка­тив­ни три­лер мно­ги су жељ­но иш­че­ки­ва­ли, али су оста­ли за­пре­па­ште­ни на­кон што су на екра­ни­ма ви­де­ли по­љу­бац и ин­тим­ну сце­ну та­лен­то­ва­ног глу­мач­ког двој­ца с ве­ли­ком раз­ли­ком у го­ди­на­ма.

На­и­ме, филм се фо­ку­си­ра на емо­тив­ни од­нос из­ме­ђу осам­на­е­сто­го­ди­шње Ка­и­ро, ко­ју ту­ма­чи Ор­те­га, и ње­ног про­фе­со­ра Џо­на­та­на Ми­ле­ра, ко­јег глу­ми Фри­ман. „Ми­ле­ро­ва де­вој­ка“ ста­вља пу­бли­ку пред мо­рал­не ди­ле­ме, ис­тра­жу­је ду­бо­ке, емо­ци­о­нал­не ве­зе ко­је по­кре­ћу на раз­ми­шља­ње о ин­тим­ној ве­зи са знат­но ста­ри­јом осос­бом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Објава коју дели Lionsgate (@lionsgate)

Мо­мен­тал­но на­кон што је ово оства­ре­ње угле­да­ло све­тлост да­на фа­но­ви ове по­пу­лар­не глу­ми­це узе­ли су ства­ри у сво­је ру­ке те на дру­штве­ним мре­жа­ма бе­со­муч­но ко­мен­та­ри­са­ли и кри­ти­ко­ва­ли по­је­ди­не сце­не у фил­му. Нај­кон­тро­верз­ни­ји део би­ла је упра­во љу­бав­на сце­на, а нај­ве­ћи про­блем је­сте три­де­се­тјед­но­го­ди­шња раз­ли­ка у го­ди­на­ма из­ме­ђу глу­ма­ца. Спор­на сце­на по­кре­ну­ла је ла­ви­ну не­га­тив­них ко­мен­та­ра на дру­штве­ним мре­жа­ма, те се ла­ко за­бо­ра­ви­ло да су исте та­кве сце­не с ве­ли­ком раз­ли­ком у го­ди­на­ма сни­ми­ли Џу­ли­ја Ро­бертс и Ник Нол­ти у фил­му „Во­лим не­во­ље“, Ема Сто­ун и Ко­лин Фирт у оства­ре­њу „Ма­ги­ја на ме­се­чи­ни“ или пак Со­фи Тар­нер и Еј­дан Ги­лен у се­ри­ји „Игра пре­сто­ла“. За­не­ма­рив­ши мно­ге ова­кве или слич­не сце­не, пу­бли­ка је осу­ди­ла Џе­ну, док је дру­ге, у исто­ри­ји ова­квих фил­мо­ва, ди­за­ла на пи­је­де­стал. С дру­ге стра­не, на ра­чун глу­ми­це сти­за­ло је низ ко­мен­та­ра ко­ји је на раз­ли­чи­те на­чи­не сек­су­а­ли­зу­ју и то од љу­ди ко­ји су, ка­ко са­ми при­зна­ју, же­ле­ли да бу­ду на Фри­ма­но­вом ме­сту, што сва­ка­ко не оправ­да­ва ове ко­мен­та­ре.

Ме­ђу­тим, не­ки су пак ис­та­кли и ве­о­ма бит­ну ствар, а то је да ми­сле да се иза не­га­тив­них ко­ме­на­та не кри­је про­блем у ве­ло­кој ра­зли­ци у го­ди­на­ма, не­го у фи­зич­ком из­гле­ду са­мог Фри­ма­на. Фе­но­мен љу­бав­них од­но­са у фил­мо­ви­ма из­ме­ђу мла­дих де­во­ја­ка и ста­ри­јих му­шка­ра­ца ни­је нов, али по­ста­вља се пи­та­ње да ли би пу­бли­ка исто од­ре­а­го­ва­ла да се на екра­ну, уме­сто Мар­ти­на Фри­ма­на, по­ја­вио Бред Пит? Иако мо­жда ни­је за сва­чи­је очи, Џе­на Ор­те­га је све­сна сво­јих од­лу­ка те има пот­пу­но пра­во из­бо­ра, што је она и ис­ко­ри­сти­ла, упу­стив­ши се у ства­ра­ње ове при­че. Из­гле­да да је по­не­кад по­треб­но на­гла­си­ти да је она по за­ни­ма­њу глу­ми­ца, те да јој је то по­сао, од­но­сно уло­га, као и сва­ка дру­га.

Про­блем до­ла­зи и из чи­ње­ни­це да је Ор­те­га сво­ју огром­ну по­пу­лар­ност сте­кла глу­ме­ћи у хит се­ри­ји „Сре­да“ у ко­јој ту­ма­чи уло­гу де­вој­чи­це Сре­де из по­ро­ди­це Адамс. Њен мла­да­лач­ки из­глед, ка­ко у се­ри­ји та­ко и у ствар­ном жи­во­ту, не до­зво­ља­ва фа­но­ви­ма да при­хва­те да она ни­је де­вој­чи­ца не­го пу­но­лет­на же­на. Очи­глед­но их је њен глу­мач­ки та­ле­нат све за­вео, с об­зи­ром на ве­ро­до­стој­ност ње­не из­вед­бе у фил­му „Ми­ле­ро­ва де­вој­ка”.

Исти на­лет не­га­тив­них ко­мен­та­ра усле­дио је на­кон што су ис­пли­ва­ле Џе­ни­не па­па­ра­цо фо­то­гра­фи­је на ко­ји­ма пи­је ча­шу ви­на и пу­ши ци­га­ре­те, што ве­ћи­на Хо­ли­ву­да чи­ни. Иако то ни­је за по­хва­лу, те сва­ка­ко ни­је до­бро за здра­вље, али из­гле­да да се пу­но­лет­ној Џе­ни та­кве ства­ри не опра­шта­ју као што се то чи­ни ка­да су у пи­та­њу Да­ко­та Џон­сон, Кри­стен Стју­арт или пак Ан­џе­ли­на Џо­ли.

Но, иако је три­де­се­тјед­но­го­ди­шња раз­ли­ка у го­ди­на­ма из­ме­ђу Фри­ма­на и Ор­те­ге очи­глед­на, по­те­же се пи­та­ње на ко­ји на­чин се он­да гле­да на хо­ли­вуд­ске па­ро­ве чи­ја се раз­ли­ка у го­ди­на­ма не огле­да на би­о­скоп­ском плат­ну већ осли­ка­ва ствар­ни жи­вот. Иако су на по­чет­ку ве­зе под­ле­гли кри­ти­ка­ма, пу­бли­ка их је вре­ме­ном при­хва­ти­ла, као што је то учи­ни­ла са Џе­фом Гол­дблу­мом и Еми­ли Ли­винг­стон, Шо­ном Пе­ном и Леј­лом Џорџ, Ри­чар­дом Ги­ром и Алек­сан­дром Сил­ва, али и са Ме­лом Гиб­со­ном и Ро­са­лин­дом Рос, из­ме­ђу ко­јих је ви­ше од 30 го­ди­на раз­ли­ке.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.1277
Најновије вести