ПРИМИО НАГРАДУ ПА ОТИШАО У ЗАТВОР Познати који су се нашли у лисицама због скандалозног понашања

Мно­ге по­зна­те лич­но­сти че­сто уме­ју да бу­ду на ме­ти кри­ти­ка због скан­да­ла у ко­ји­ма се не­рет­ко на­ла­зе, а не­ки од њих за­вр­ша­ва­ју и иза ре­ше­та­ка.
а
Фото: Youtube Printscreen

Не­дав­но је и до­де­ла Гре­ми на­гра­де по­кре­ну­ла де­ба­те на дру­штве­ним мре­жа­ма на­кон што је по­пу­лар­ни ре­пер Ки­лер Мајк за­вр­шио у ли­си­ца­ма и то све, ка­ко он на­во­ди, за­хва­љу­ју­ћи не­спо­ра­зу­му. 

Ки­лер Мајк

На­и­ме, на­кон пре­сти­жне до­де­ле Гре­ми на­гра­да, одр­жа­них у Лос Ан­ђе­ле­су, про­цу­рео је сни­мак овог по­пу­лар­ног ре­пе­ра ка­ко на­пу­шта аре­ну и то, ни ма­ње ни ви­ше, не­го у ли­си­ца­ма, док га пра­те дво­ји­ца по­ли­ца­ја­ца и не­ко­ли­ко љу­ди у оде­ли­ма. Ин­ци­дент је шо­ки­рао јав­ност, те су се мно­ги за­пи­та­ли шта се то за­пра­во до­го­ди­ло. Ки­лер Мајк је, на­кон што је си­шао са би­не, осво­јив­ши чак три на­гра­де и то за нај­бо­љу реп пе­сму, нај­бо­љи реп на­ступ и ал­бум, од­ве­ден на ин­фор­ма­тив­ни раз­го­вор. Ка­ко се сум­ња­ло, ин­ци­дент је на­стао ка­да је ре­пер ушао у су­коб са јед­ним од чла­но­ва обез­бе­ђе­ња. На­кон скан­да­ла, Ки­лер Мајк се огла­сио на дру­штве­ним мре­жа­ма  и обра­тио се сво­јим фа­но­ви­ма: „Же­лим да на­по­ме­нем да смо мој тим и ја при­ми­ли број­не по­зи­ве за­бри­ну­тих обо­жа­ва­ла­ца и ко­ле­га ко­ји су же­ле­ли да са­зна­ју да ли смо до­бро. Као што зна­те, мно­го то­га се де­си­ло, до­шло је до кон­фу­зи­је кроз ко­ја вра­та мој тим и ја тре­ба да уђе­мо. На­ле­те­ли смо на мом­ка из обез­бе­ђе­ња ко­ји је пре­те­ра­но пре­да­но ра­дио свој по­сао”. Мајк је ре­као да ве­ру­је да ће на кра­ју би­ти осло­бо­ђен свих оп­ту­жби.  Ре­пер је пу­штен на сло­бо­ду исте ве­че­ри, а су­ђе­ње је за­ка­за­но за 29. фе­бру­ар у Лос Ан­ђе­ле­су.

Џа­стин Би­бер
Фото: Youtube Printscreen

Ме­диј­ски али и линч јав­но­сти усле­дио је на­кон што је на ви­де­ло ис­пли­ва­ла фо­то­гра­фи­ја по­пу­лар­не ти­нејџ зве­зде, Џа­сти­на Би­бе­ра, и то из за­тво­ра. Иако је 2014. го­ди­не то био пра­ви скан­дал, мно­ги су то од ње­га и оче­ки­ва­ли, узи­ма­ју­ћи у об­зир исто­ри­ју ње­го­вог не­до­лич­ног по­на­ша­ња у јав­но­сти. На­и­ме, ухап­шен је због во­жње под ути­ца­јем, али и због про­ти­вље­ња хап­ше­њу. На­кон што је слу­чај ре­шен 2017. го­ди­не, Џа­стин је на сво­јим дру­штве­ним мре­жа­ма по­де­лио фо­то­гра­фи­ју из за­тво­ра и у ње­ном опи­су на­пи­сао #ни­ка­дви­ше.

Па­рис Хил­тон

И Па­рис Хил­тон је, по­пут Би­бе­ра, хап­ше­на ви­ше пу­та. Пр­ви пут је иза ре­ше­та­ка за­вр­ши­ла 2006. го­ди­не због во­жње под ути­ца­јем, а на­кон то­га је ухва­ће­на у во­жњи са су­спен­до­ва­ном до­зво­лом. Би­ла је осу­ђе­на на 45 да­на за­тво­ра због кр­ше­ња услов­не ка­зне, али је та­мо про­ве­ла све­га не­де­љу да­на, док је оста­так вре­ме­на про­во­ди­ла код ку­ће.

Ме­тју Ме­ко­на­хи
Фото: Youtube Printscreen

И по­пу­лар­ни глу­мац хит се­ри­је „Пра­ви де­тек­тив”, Ме­тју Ме­ко­на­хи, пре­кр­шио је за­кон сви­ра­ју­ћи му­зич­ки ин­стру­мент у соп­стве­ном до­му.  На­и­ме, глу­мац је ухап­шен још 1999. го­ди­не ка­да су га ком­ши­је при­ја­ви­ле по­ли­ци­ји да би се жа­ли­ли на бу­ку. На­кон што је по­ли­ци­ја уше­та­ла у њи­хов стан , за­те­кла је глум­ца пот­пу­но на­гог ка­ко сви­ра бон­го буб­ње­ве.  Осим то­га, ухап­шен је и због по­се­до­ва­ња ма­ри­ху­а­не и пру­жа­ња от­по­ра при­ли­ком хап­ше­ња, али су све оп­ту­жбе за дро­гу на кра­ју би­ле од­ба­че­не. Ме­тју је у сво­јим ме­мо­а­ри­ма под на­зи­вом „Gre­en­light” от­крио по­је­ди­не де­та­ље ин­ци­ден­та: „Оно што ни­сам знао је да су, док сам сви­рао у свом бла­жен­ству, два по­ли­цај­ца та­ко­ђе по­ми­сли­ла да је вре­ме да не­на­ја­вље­но упад­ну у мо­ју ку­ћу, да ме ба­це на зе­мљу па­ли­ца­ма, ста­ве ми ли­си­це и при­би­ју ме за под". Ко­мен­та­ри­шу­ћи де­ша­ва­ње Ме­тју је го­во­рио: „Шта ни­је у ре­ду са уда­ра­њем по буб­ње­ви­ма у ро­ђен­дан­ском оде­лу?”

Клан Кар­да­ши­јан

Ова чу­ве­на по­ро­ди­ца не­рет­ко се на­ла­зи у цен­тру па­жње ка­ко због сво­јих кон­тро­верз­них из­ја­ва та­ко и због свог по­на­ша­ња. Та­ко је и  Скот Ди­сик, не­ка­да­шњи су­пруг Корт­ни Кар­да­ши­јан,  за­вр­шио иза ре­ше­та­ка мно­го пре но што је по­стао по­знат, ка­да је са све­га 18. го­ди­на во­зио под деј­ством ал­ко­хо­ла. То је јав­но­сти по­ста­ло по­зна­то на­кон што је Корт­ни­на се­стра Клои об­ја­ви­ла Ско­то­ву за­твор­ску фо­то­гра­фи­ју на дру­штве­ним мре­жа­ма, 2014. го­ди­не, а ти­ме му је, на ша­љив на­чин, че­сти­та­ла ро­ђен­дан.

Већ по­ме­ну­та Клои де­ли­ла је Ско­то­ву суд­би­ну ка­да је 2007. го­ди­не осу­ђе­на на 30 да­на за­тво­ра, због во­жње под суп­стан­ца­ма, али и кр­ше­ња усло­ва услов­не ка­зне.

Кар­да­ши­ја­но­ви се ни ту ни­су за­у­ста­ви­ли. На­и­ме, 2016.  го­ди­не, убр­зо на­кон што је упло­ви­ла у љу­бав­ни од­нос са Ро­бом Кар­да­ши­ја­ном, Блек Чај­на, је ста­вље­на у ли­си­це због јав­ног ал­ко­хо­ли­са­ња у Тек­са­су. Осим то­га, по­ли­ци­ја је про­на­шла ек­ста­зи у ње­ној тор­би, те је оп­ту­же­на за кри­вич­но де­ло по­се­до­ва­ња дро­ге, али је та оп­ту­жба на кра­ју од­ба­че­на.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.1277
Најновије вести