ЕП за одбојкашице: Ср­би­ја – Бу­гар­ска 3:1

Од­бој­ка­ши­це Ср­би­је за­бе­ле­жи­ле су дру­гу по­бе­ду на Европ­ском пр­вен­ству.
Tijana Bočković u akciji Foto:CEV
Фото: Тијана Бочковић у акцији Фото:ЦЕВ

По­сле Фин­ске, па­ла је и Бу­гар­ска пред ак­ту­ел­ним шам­пи­он­ка­ма Ста­рог кон­ти­нен­та. На­кон по­ра­за у пор­вом ко­лу од Фран­цу­ске, Бу­гар­ке су кре­ну­ле на све или ни­шта, осво­ји­ле пр­ви сет, али ви­ше о то­га ни­су мо­гле јер је та­да ви­ђе­на раз­го­ро­пађ­њна Ср­би­ја, пред­во­ђе­на сјај­ном Бран­ки­цом Ми­хај­ло­вић.

Сла­бо су на­ше де­вој­ке за­по­че­ле су­срет, а Бу­гар­ска је би­ла на ви­со­ком ни­воу, чи­та­ла на­па­де ри­ва­ла и ко­ри­сти­ла кон­тре за озбиљ­ну увод­ну ред­ност (12:4). Усле­ди­ла је се­ри­ја на­ших де­во­ја­ка од 3:0, али и да­ље ни­је би­ло оче­ки­ва­не игре у ти­му ату­ел­ног шам­пи­о­на. Ис­кљу­чи­ле су Бу­гар­ке из игре Ти­ја­ну Бо­шко­вић, па се му­чио наш на­пад, а Бу­гар­ска је др­жа­ла исти ни­во и осво­ји­ла пр­ви сет. Ср­би­ја је у пр­вом пе­ри­о­ду игре има­ла ве­о­ма слаб про­це­нат на­па­да, све­га 21 од­сто (28-8), а Бо­шко­ви­ће­ва ве­ро­ват­но ни­кад сла­би­ји на­пад (16-2).

Пре­ма оче­ки­ва­њу, Ср­би­ја је кре­ну­ла у дру­гом се­ту она­ко ка­ко тре­ба, иако је Бо­шко­ви­ће­ва и да­ље би­ла ван рит­ма. Бо­љи сер­ви­си и рас­по­ло­же­на Бо­ја­на Ми­лен­ко­вић би­ли су до­вољ­ни за пет по­е­на ви­шка Ср­би­је (7:2). При­шла је Бу­гар­ска са­мо на крат­ко, али блок Ср­би­је и на­па­ди пре­ко сред­њих бло­ке­ра су се ис­пла­ти­ли и наш тим је одр­жа­вао осет­но вођ­ство. На­ше де­вој­ке су пре­у­зе­ле пот­пу­ну кон­тро­лу, Бу­гар­ке су се тру­ди­ле, игра­ле до­бро у по­љу, али прерд­ност Ср­би­је се ни­је сма­њи­ва­ла. Опу­шта­ла се Ти­ја­на Бо­шко­вић и асом до­не­ла ве­ли­ких 18:11, да би Бу­гар­ке по­ве­за­ле три бло­ка  и при­шле на са­мо три по­е­на (18:15). За­бли­ста­ла је та­да  Бран­ки­ца Ми­хај­ло­вић и го­то­во са­ма одр­жа­ва­ла пред­ност до из­јед­на­че­ња у се­то­ви­ма.

Фото: Бран­ки­ца Ми­хај­ло­вић у на­па­ду на блок Бу­гар­ки Фо­то: ЦЕВ

И по­чет­ком тре­ћег се­та во­ди­ла се из­јед­на­че­на бор­ба (6:6), а он­да је за трен ока Ср­би­ја по­ди­гла ни­во игре и пре­ко Ми­хај­ло­ви­ће­ве и Бо­шко­ви­ће­ве, а све по­сле до­брих од­бра­на, обез­бе­ди­ла осет­ну пред­ност (12:7). На­ста­ви­ла је Бран­ки­ца Ми­хај­ло­вић да до­ми­ни­ра и Ср­би­ја је по­ве­ћа­ла пред­ност (18:11), али не­ко­ли­ко гре­ша­ка на­ших де­во­ја­ка и ас сер­вис Ва­си­ле­ве вра­ти­ле су ка­кву-та­кву не­из­ве­сност (19:16). По­сле Тер­зи­ће­вог тајм-аута  све се вра­ти­ло на оче­ки­ва­ну ме­ру.

По­сле вођ­ства Ср­би­је од 2:1, ко­нач­но је опао и ни­во игре Бу­гар­ки, као да су схва­ти­ле ре­ал­ност и да ће им уско­ро до­ћи дру­ги по­раз на шам­пи­о­на­ту. То је наш тим ко­ри­стио и по­ло­ви­ном че­твр­те де­о­ни­це имао ве­ли­ку пред­ност (14:7). За­ме­нио је Тер­зић ди­за­че, пру­жио шан­су Мир­ко­ви­ће­вој, а из­вео Ог­ње­но­ви­ће­ву, што се осе­ти­ло у пр­вим тре­ну­ци­ма, али је ту био блок ко­ји је одр­жа­вао пред­ност и без про­бле­ма је наш тим при­вео меч кра­ју за дру­гу по­бе­ду у Ан­ка­ри.

М. Ри­стић

Ср­би­ја – Бу­гар­ска 3:1 (16:25, 25:21, 25:20, 25:16)

АН­КА­РА: Ха­ла спор­то­ва, гле­да­ла­ца: 1.150, су­ди­је: Мо­кри (Сло­вач­ка), Луц (Бел­ги­ја).

СР­БИ­ЈА: Бу­ша, Ла­зо­вић, М. По­по­вић 4, Мир­ко­вић, Ми­хај­ло­вић 24, Ог­ње­но­вић 4, Вељ­ко­вић 7, Пу­шић (л), Бје­ли­ца, Алек­сић 4, С. По­по­вић (л), Бо­шко­вић 15, Ми­лен­ко­вић 5, Бла­го­је­вић 4.

БУ­ГАР­СКА: Г. Ди­ми­тро­ва 10, Н. Ди­ми­тро­ва 18, Пе­тро­ва (л), Па­ско­ва 8, Ки­ти­по­ва 1, Ба­ра­ко­ва, М. То­до­ро­ва 4, Ка­ра­ка­ше­ва, Ми­ла­но­ва, Ж. То­до­ро­ва, Ва­си­ле­ва 16, Бе­че­ва, Кри­во­ши­ска, Рач­ков­ска.

 

 

EUR/RSD 117.5918
Најновије вести