управа за капитална улагања

Економија / Наслови Војводина расписала шест конкурса - пријаве до 24. јануара
НОВИ САД: Управа за капитална улагања АП Војводине расписала је шест јавних конкурса чији је циљ финансирање и суфинасирање развојних пројеката у више области, објављено је данас.
Политика За нове капиталне пројекте у Војводини 334 милиона динара
НОВИ САД: Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је пет нових јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, основног образовања и васпитања и развоја спорта.
Војводина Почиње изградња пута од Опова до Дебељаче
ОПОВО: Потписан је уговор за прве две фазе радова на изградњи локалног пута Опово - Дебељача. Локална самоуправа потписала је уговор са фирмом „Страбег”, а наредне недеље очекује се потписивање и за трећу и четврту фазу. Очекује се да извођач ове године уради 4,6 километара пута.
Нови Сад Од Управе за капитална улагања АПВ Карловци добили близу 50 милиона динара
Карловачкој општини Управа за капитална улагања АП Војводине одобрила је 48,2 милиона динара за два пројекта на конкурсима расписаним за области саобраћајне инфраструктуре, локалног и регионалног економског развоја, водоснадбевања и заштите воде, предшколског образовања, развоја спорта и области енергетске ефикасности.
Политика Мировић: У Покрајинском буџету више средстава за капитална улагања
„Покрајински буџет, чији предлог ће бити усвојен на седници Покрајинске владе, конципиран је тако да смо повећали средства која ћемо преко Управе за капитална улагања усмерити у капиталне пројекте. Она су  са овогодишњих 7,3  повећана на 9,7 милијарди динара“, казао је Мировић додајући да ће се наставити и са директним субвенционисањем отварања нових фабрика и нових радних места.
Политика У по­кра­јин­ској ка­си су­фи­цит од 4,4 ми­ли­јар­де ди­на­ра
По­сла­ни­ци Скуп­шти­не Вој­во­ди­не уско­ро би тре­ба­ло да усво­је де­ве­то­ме­сеч­ни из­ве­штај о из­вр­ше­њу буџета, ко­ји је По­кра­јин­ска вла­да усво­ји­ла 25. ок­то­бра. Исти­на, тер­мин одр­жа­ва­ња те сед­ни­це још ни­је од­ре­ђен, али, ка­ко ка­же пред­сед­ник Од­бо­ра Скуп­шти­не Вој­во­ди­не за буџет и фи­нан­си­је Јо­ван Ла­за­ров, за по­сла­ни­ке је нај­ва­жни­је то да По­кра­јин­ска вла­да Иго­ра Ми­ро­ви­ћа на вре­ме до­ста­вља оби­ман и тран­спа­рен­тан ма­те­ри­јал из ко­јег се тач­но ви­ди шта је у про­те­клих де­вет ме­се­ци ра­ди­ла.
Политика Мировић уручио уговоре: Милијарду динара за развој општина 
НОВИ САД: Председник Покрајинске владе Игор Мировић и директор Управе за капитална улагања АП Војводине Недељко Ковачевић, уручили су уговоре у вредности од око милијарду динара представницима градова и општина, који су остварили право на бесповратна средства на јавним конкурсима Управе за капитална улагања АП Војводине.
Политика За нове капиталне пројекте у Војводини 804 милиона динара
Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас шест јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине за које је издвојено укупно 804 милиона динара.
EUR/RSD 117.5904
Најновије вести