ЗА­ШТО СУ МУ­ШКАР­ЦИ БЕЗ КО­СЕ НЕО­ДО­ЉИ­ВИ ДА­МА­МА? Ће­ла­ви фра­је­ри нај­бо­љи љу­бав­ни­ци

Уко­ли­ко сте ће­ла­ви, по­но­сно се об­риј­те и ни­ка­ко не­мој­те но­си­ти ту­пе или пре­кри­ва­ти те­ме за­че­шља­ва­њем ко­се с јед­не на дру­гу стра­ну гла­ве јер нај­но­ви­је ис­тра­жи­ва­ње по­ка­зу­је да же­не сма­тра­ју обри­ја­не му­шкар­це са­мо­у­ве­ре­ни­јим и при­влач­ни­јим.
kombo
Фото: printskrin/youtube

И срп­ска јав­на сце­на има сво­је по­зна­те ће­лав­це ко­ји су жи­ви до­каз ове те­о­ри­је јер су осво­ји­ли број­не да­ме, по­зна­те а и оне ано­ним­не. Не­ки су ће­ла­ви због мо­де, а не­ки због су­ро­ве мај­ке при­ро­де, али ефе­кат је исти јер да­ме ве­ру­ју да је ће­ла знак да је му­шка­рац зрео и да име ви­ше те­сто­сте­ро­на, па је са­мим тим и мно­го бо­љи љу­бав­ник.

Сло­бо­дан Сте­фа­но­вић

Сло­бо­дан Сло­ба Сте­фа­но­вић, пр­вак по­зо­ри­шта на Те­ра­зи­ја­ма и ме­ђу во­де­ћим глум­ци­ма мју­зи­кла у Ср­би­ји при­зна­је да је имао ком­плек­се то­ком од­ра­ста­ња, а да је је­дан од нај­ве­ћих био фри­зу­ра.

- И он­да сле­де­ћих де­сет го­ди­на про­ве­деш у то­ме, „Јао, че­кај имам за­ли­ске, ста­ви­ћу кач­кет, сни­мам се­ри­ју, дај лак, на­ба­ци да се не ви­ди, гу­рај ко­су на­пред”. И та аго­ни­ја је не­што што бих апе­ло­вао са­да на све љу­де да кре­ну од­мах да се­ку. Ја сам де­сет го­ди­на про­вео у тој аго­ни­ји. Знаш оно кад поч­неш да ће­ла­виш, ге­нет­ска ће­ла­вост од 20 до 30 го­ди­на, то је спор про­цес где гу­биш ко­су, што пре се осло­бо­ди­ти тих ком­плек­са. Тре­ну­так ка­да сам узео бри­јач и обри­јао гла­ву у 30. го­ди­ни, је био но­ви Сло­ба.

Фото: Petar Mitrović

Сло­ба ко­ји мо­же да иза­ђе на ве­тар, а не раз­ми­шља хо­ће му се по­ква­ри­ти ши­шке, ко­ји мо­же да пли­ва у во­ди и ро­ни за­јед­но са при­ја­те­љи­ма, Сло­ба ко­ји је ко­нач­но без ком­плек­са и осло­бо­ђен и Сло­ба ко­ји је те го­ди­не до­био три глав­не уло­ге. Ко­ли­ко сам био по­гре­шан у свом ми­шље­њу да ћу гу­би­ти уло­ге уко­ли­ко ме ви­де да као не­што гу­бим ко­су - искрен је био је­дан од на­ших нај­при­влач­ни­јих глу­ма­ца Сло­бо­дан Сте­фа­но­вић у еми­си­ји „Жи­вот у ба­лан­су”.

Лут­кић Де­јан

Глу­мац ко­га смо во­ле­ли у се­ри­ји „Ја­го­ди­ћи” дав­но је из­ја­вио да је ће­лав за­то што не­ма ко­су, а не за­то што же­ли да из­гле­да же­сто­ко. „То је оно што ме стал­но Га­га Ни­ко­лић зе­зао. Ка­же: „Сад узми па пу­сти ко­су, Лу­ле, ви­ди кол’ко ме­ста имаш”, сво­је­вре­ме­но је ис­при­чао Лут­кић ко­ји ап­со­лут­но уме да се на­ша­ли на свој ра­чун и ко­ји је оства­рио нај­те­жи људ­ски за­да­так - пре­тво­рио је сво­ју сла­бост у сво­ју пред­ност.

Бо­бан Ра­јо­вић

Са мно­гим же­на­ма по­ве­зи­ван је и Бо­бан Ра­јо­вић, срећ­но оже­ње­ни отац тро­је де­це, у на­ро­ду по­знат и као Пи­ро­ман. Овај ће­ла­вац то­ком на­сту­па има ви­ше не­го при­сан од­нос с рас­по­ма­мље­ним де­вој­ка­ма из пр­вих ре­до­ва, а у ме­ди­ји­ма је ви­ше пу­та пи­са­но о то­ме да је је­дан од нај­ве­ћих за­вод­ни­ка естра­де. Он сам је пот­пи­ри­вао ове гла­си­не пи­та­ју­ћи јав­ност у јед­ном ин­тер­вјуу: „Ко је био са ви­ше же­на: Чо­ла или ја?”

Му­шко те­ме без ко­се мо­же да пред­ста­вља људ­ски екви­ва­лент ша­ре­ног ре­па код па­у­но­ва и због то­га их чи­ни при­влач­ни­јим де­вој­ка­ма, твр­ди пси­хо­лог са Бе­ри уни­вер­зи­те­та Френк Му­ска­ре­ла.

Де­син­ге­ри­ца

Су­де­ћи по фо­то­гра­фи­ји ко­ја кру­жи Тви­те­ром, ре­пер Де­син­ге­ри­ца ни­је био ће­лав и ис­те­то­ви­ран пре не­го што се про­сла­вио и био по­знат под име­ном Дра­го­мир Де­спић. Мно­ги ко­мен­та­ри­шу да је био не­пре­по­зна­тљив. Ина­че, Де­син­ге­ри­ца од тре­нут­ка ка­да је кро­чио на сце­ну, не пре­ста­је да шо­ки­ра јав­ност сво­јим по­ступ­ци­ма. Он је по­знат по скан­да­ло­зним на­сту­пи­ма на ко­ји­ма уда­ра пу­бли­ку па­ти­ком, по­ли­ва их ал­ко­хо­лом и по­ка­зу­је бу­шне ча­ра­пе, а не­дав­но се по­ја­вио и сни­мак ка­ко ди­вља по пу­ту. Ипак, да­ме лу­ду­ју за њим и сма­тра­ју га ве­о­ма при­влач­ним му­шкар­цем.

То­пал­ко

На­род­ни пе­вач Ми­лан То­па­ло­вић То­пал­ко у јав­но­сти је пре­по­зна­тљив по овом ими­џу без ко­се. Ка­да је ушао у так­ми­че­ње за „Зве­зде Гран­да“ 2008. го­ди­не Ми­ла­на То­па­ло­ви­ћа су по­ре­ди­ли са пе­ва­чи­ма из Ита­ли­је.  Упр­кос то­ме што су сви ми­сли­ли да он не­ма ко­су, за­пра­во исти­на је дру­га­чи­ја. То­пал­ко сва­ког да­на бри­је гла­ву. Та­ко га у јав­но­сти ни­ко ни­је ви­део са ко­сом, све док ње­го­ва ћер­ка Хе­ле­на ни­је по­де­ли­ла на дру­штве­ним мре­жа­ма фо­то­гра­фи­ју на ко­јој је он из мла­до­сти. Ипак, То­пал­ков из­бор да се бри­је је на­и­шао на по­зи­ти­ван од­јек код да­ма јер га сма­тра­ју јед­ним од нај­бо­љих фра­је­ра естра­де.

Ми­лош Пе­тро­вић Трој­пец

Глу­мац Ми­лош Пе­тро­вић Трој­пец за­хва­љу­ју­ћи ће­ла­вој гла­ви до­би­ја уло­ге опа­сних мо­ма­ка али чи­ни се да је та­кво би­ло и ње­го­во од­ра­ста­ње на Во­ждов­цу и на Чу­бу­ри.

- Од­ра­стао сам у Шу­ми­ца­ма на Во­ждов­цу, али сам про­вео ве­ли­ки део жи­во­та на Чу­бу­ри код ба­ке и де­ке. Мој тем­пе­ра­мент и ка­рак­тер и мо­је људ­ске осо­би­не су ме ори­јен­ти­са­ле на стра­ну твр­ђих мо­ма­ка. На­ро­чи­то ка­да сам ушао у пу­бер­тет и ка­да сам већ до­био не­ку сна­гу. Ни­сам ски­дао ни­ка­да ни­ко­ме па­ти­ке, ни­ти ми је то ика­да па­да­ло на па­мет, ни­ти сам крао те­ле­фо­не, ни­ти би­ло шта, али то се ра­ди­ло у мом окру­же­њу. На­ро­чи­то је Шу­ми­ца ис­под је­да­на­е­сте гим­на­зи­је би­ла ја­ко по­во­љан те­рен за то. Ни­сам ни­кад то одо­бра­вао, ни­ти био у том сме­ру - ис­при­чао је Трој­пец ко­јем је тај опа­сан имиџ до­нео мно­го фа­но­ва ме­ђу не­жни­јим по­лом.

Алек­сан­дар Ђор­ђе­вић

Наш про­сла­вље­ни ко­шар­каш и тре­нер то­ли­ко је до­бро но­сио сво­ју ће­ла­вост да је ин­спи­ри­сао и мно­ге дру­ге му­шкар­це да при­хва­те ову „фри­зу­ру”. По­кој­ни краљ фол­ка, Ша­бан Ша­у­лић, сво­је­вре­ме­но се при­се­тио ко­ли­ки те­рет му је пред­ста­вља­ла пе­ри­ка, ко­ју је го­ди­на­ма но­сио, те на­вео да и дан-да­нас пам­ти тре­ну­так ка­да је пре­стао да но­си чу­ве­ни ту­пе, ко­ји му је био за­штит­ни знак, а раз­лог због ко­га је ре­шио да га се ота­ра­си био упра­во Ђор­ђе­вић. „Ми­слим да је пр­ви ко­шар­каш Са­ле Ђор­ђе­вић то ура­дио, обри­јао гла­ву,  и он­да сам и ја од­мах за њим. По­ми­слио сам: „Хва­ла дра­гом Бо­гу, што има још не­ко, да мо­гу да се ре­шим ове бе­де. Ски­нуо сам ту­пе и ви­ше ни­кад га ни­сам ста­вио”, ис­при­чао је Ша­бан Ша­у­лић.

EUR/RSD 117.1277
Најновије вести