ТЕ­МА “ДНЕВ­НИ­КА” Обнова девет железничких станица и градња три нове

Док на тра­си од Бе­о­гра­да до Но­вог Са­да, ко­ја је по­де­ље­на на два де­ла, из­град­ња пру­ге ве­ли­ких бр­зи­на уве­ли­ко тра­је, при­пре­ме за по­че­так ра­до­ва на тре­ћој де­о­ни­ци, од Но­вог Са­да до Су­бо­ти­це, при­во­де се кра­ју.
Krajem marta 2020. počinju radovi na trećoj deonici pruge, između Novog Sada i Subotice Foto: R.Hadžić
Фото: Крајем марта 2020. почињу радови на трећој деоници пруге, између Новог Сада и Суботице Фото: Р.Хаџић

По ре­чи­ма ге­не­рал­ног ди­рек­то­ра „Ин­фра­струк­ту­ре же­ле­зни­це Ср­би­је” Ми­ро­љу­ба Јев­ти­ћа, оче­ку­је се да кра­јем мар­та 2020. го­ди­не поч­ну и ра­до­ви на тре­ћој де­о­ни­ци пру­ге за ве­ли­ке бр­зи­не кроз Ср­би­ју, из­ме­ђу Но­вог Са­да и Су­бо­ти­це, с ро­ком за за­вр­ше­так од 33 ме­се­ца, ко­ји се ра­чу­на од уво­ђе­ња из­во­ђа­ча у по­сао.

– То зна­чи да би до кра­ја  2022. го­ди­не тре­ба­ло да бу­де из­гра­ђе­на де­о­ни­ца пру­ге за ве­ли­ке бр­зи­не Но­ви Сад – Су­бо­ти­ца, а ти­ме и чи­та­ва пру­га за бр­зи­не од 200 км/сат кроз Ср­би­ју – ка­же Јев­тић. – Вред­ност уго­во­ра је 943 ми­ли­о­на евра. Из­во­ђач ра­до­ва је ки­не­ски кон­зор­ци­јум „China Railway International” и „China Communications Construction Company”, док је уго­вор о фи­нан­си­ра­њу пот­пи­сан с ки­не­ском Екс­им бан­ком.

Би­ће из­гра­ђе­но 49 под­во­жња­ка, над­во­жња­ка и слич­них обје­ка­та. У Вр­ба­су ће би­ти из­гра­ђен и ви­ја­дукт ду­жи­не 1,6 ки­ло­ме­тар

Про­је­кат из­град­ње пру­ге за ве­ли­ке бр­зи­не из­ме­ђу Но­вог Са­да и Су­бо­ти­це об­у­хва­та тра­су дво­ко­ло­сеч­не пру­ге и ста­ни­це с објек­ти­ма на пру­зи, ре­кон­струк­ци­ју и мо­дер­ни­за­ци­ју же­ле­знич­ких чво­ро­ва Но­ви Сад, Вр­бас и Су­бо­ти­ца, де­ни­ве­ла­ци­ју укр­шта­ња пру­ге с друм­ским и пе­шач­ко-би­ци­кли­стич­ким ста­за­ма, као и уград­њу елек­тро­тех­нич­ке ин­фра­струк­ту­ре ко­ја омо­гу­ћа­ва без­бед­но од­ви­ја­ње са­о­бра­ћа­ја про­јек­то­ва­ним бр­зи­на­ма и уво­ђе­ње европ­ског си­сте­ма упра­вља­ња же­ле­знич­ким са­о­бра­ћа­јем.

Фото: Реконструисаће се железничка станица Змајево Фото: В. Фифа

То зна­чи да ће на тој де­о­ни­ци би­ти из­гра­ђе­но 49 под­во­жња­ка, над­во­жња­ка и слич­них обје­ка­та. Про­јек­том је пред­ви­ђе­на ре­кон­струк­ци­ја де­вет же­ле­знич­ких ста­ни­ца – Но­ви Сад, Сај­ло­во, Ки­сач, Сте­па­но­ви­ће­во, Зма­је­во, Бач­ка То­по­ла, Жед­ник, На­у­мо­ви­ће­во и Су­бо­ти­ца, као и три но­ве ста­ни­це са ста­нич­ним ка­па­ци­те­ти­ма у Ру­мен­ки, Вр­ба­су и Лов­ћен­цу. У Вр­ба­су ће би­ти из­гра­ђен и ви­ја­дукт ду­жи­не 1,6 ки­ло­ме­тар.

Про­јек­том је пред­ви­ђе­на ре­кон­струк­ци­ја же­ле­знич­ких ста­ни­ца – Но­ви Сад, Сај­ло­во, Ки­сач, Сте­па­но­ви­ће­во, Зма­је­во, Бач­ка То­по­ла, Жед­ник, На­у­мо­ви­ће­во и Су­бо­ти­ца, као и три но­ве ста­ни­це са ста­нич­ним ка­па­ци­те­ти­ма у Ру­мен­ки, Вр­ба­су и Лов­ћен­цу

– Пла­ни­ра­но је да се ра­до­ви из­во­де у усло­ви­ма то­тал­не об­у­ста­ве же­ле­знич­ког са­о­бра­ћа­ја из­ме­ђу Но­вог Са­да и Су­бо­ти­це, док ће во­зо­ви са­о­бра­ћа­ти ал­тер­на­тив­ним прав­ци­ма Но­ви Сад – Бо­го­је­во – Сом­бор – Су­бо­ти­ца и Но­ви Сад – Зре­ња­нин – Сен­та – Су­бо­ти­ца – на­гла­ша­ва Јев­тић. – Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП из­ра­дио је На­црт про­стор­ног пла­на под­руч­ја по­себ­не на­ме­не ин­фра­струк­тур­ног ко­ри­до­ра Бе­о­град – Су­бо­ти­ца – др­жав­на гра­ни­ца (Ке­ле­би­ја), ко­ји је Ко­ми­си­ја за струч­ну кон­тро­лу при­хва­ти­ла. Јав­ни увид је за­вр­шен кра­јем ма­ја ове го­ди­не и на­кон до­но­ше­ња про­стор­ног пла­на и при­ба­вља­ња ло­ка­циј­ских усло­ва, сти­чу се усло­ви да ЦИП за­вр­ши из­ра­ду идеј­ног про­јек­та ко­ји пред­ста­вља основ за по­кре­та­ње по­ступ­ка екс­про­при­ја­ци­је не­по­крет­но­сти и из­ра­ду до­ку­мен­та­ци­је за при­ба­вља­ње гра­ђе­вин­ске до­зво­ле и из­во­ђе­ње ра­до­ва. Рад­ну вер­зи­ју идеј­ног про­јек­та ЦИП је пре­дао Ре­пу­блич­кој ко­ми­си­ји за струч­ну кон­тро­лу тех­нич­ке до­ку­мен­та­ци­је ра­ди ње­ног пре­гле­да у то­ку про­јек­то­ва­ња.


На­бав­ка во­зо­ва ве­ли­ких бр­зи­на

Про­цес мо­дер­ни­за­ци­је же­ле­знич­ке ин­фра­струк­ту­ре у Ср­би­ји зах­те­вао је и оса­вре­ме­ња­ва­ње во­зног пар­ка, што се од­ви­ја­ло упо­ре­до с ра­до­ви­ма. Из ру­ског кре­ди­та на­ба­вље­но је 27 но­вих ди­зел-мо­тор­них во­зо­ва ру­ске про­из­вод­ње, вред­них 100 ми­ли­о­на до­ла­ра, док је још 21 но­ви елек­тро­мо­тор­ни воз на­ба­вљен од швај­цар­ске ком­па­ни­је „Шта­длер” за­хва­љу­ју­ћи ме­ђу­на­род­ним кре­ди­ти­ма.

– На тај на­чин, на­кон ду­го вре­ме­на пре­ва­зи­шли смо про­блем не­до­стат­ка ва­го­на и ста­рих во­зо­ва, та­ко да да­нас на на­шим пру­га­ма са­о­бра­ћа­ју са­вре­ме­ни и но­ви во­зо­ви – ис­ти­че Ми­ро­љуб Јев­тић. – Пра­во је за­до­вољ­ство во­зи­ти се тим во­зо­ви­ма и ре­кон­стру­и­са­ним пру­га­ма. Ме­ђу­тим, ти во­зо­ви ни­су оспо­со­бље­ни за бр­зи­не до 200 ки­ло­ме­та­ра на сат. Пот­пред­сед­ни­ца срп­ске вла­де Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић ових да­на је и на­ја­ви­ла на­бав­ку но­вих во­зо­ва, ко­ји ће са­о­бра­ћа­ти пру­га­ма за ве­ли­ке бр­зи­не.


Ма­ђар­ска стра­на, по Јев­ти­ће­вим са­зна­њи­ма, пла­ни­ра да део бр­зе пру­ге кроз сво­ју те­ри­то­ри­ју за­вр­ши 2024. го­ди­не, али ће про­ба­ти да су­стиг­не Ср­би­ју и тај по­сао окон­ча и ра­ни­је.

– Не­дав­но је и Ма­ђар­ска до­не­ла од­лу­ку о то­ме да пру­гу за ве­ли­ке бр­зи­не из­ме­ђу гра­ни­це са Ср­би­јом и Бу­дим­пе­ште та­ко­ђе гра­ди у усло­ви­ма пот­пу­не об­у­ста­ве же­ле­знич­ког са­о­бра­ћа­ја, што ће сва­ка­ко ин­тен­зи­ви­ра­ти ак­тив­но­сти на из­град­њи и до­при­не­ти бр­зи­ни и ефи­ка­сно­сти из­во­ђе­ња ра­до­ва – на­по­ми­ње Јав­тић. – У пла­ну је ком­плет­на ре­кон­струк­ци­ја де­о­ни­це од Бу­дим­пе­ште до Шо­рог­ша­ра­ша, што ни­је да­ле­ко од гра­ни­це, и ма­ђар­ска стра­на не оче­ку­је ве­ће про­бле­ме у ре­а­ли­за­ци­ји. За њих нај­ве­ћи иза­зов пред­ста­вља де­о­ни­ца од са­мо осам ки­ло­ме­та­ра код Бу­дим­пе­ште, ко­ја је, упр­кос знат­но ма­њој ду­жи­ни, тех­нич­ки из­у­зет­но ком­пли­ко­ва­на.

Пла­ни­ра­но је да се ра­до­ви из­во­де у усло­ви­ма то­тал­не об­у­ста­ве же­ле­знич­ког са­о­бра­ћа­ја из­ме­ђу Но­вог Са­да и Су­бо­ти­це, док ће во­зо­ви са­о­бра­ћа­ти ал­тер­на­тив­ним прав­ци­ма Но­ви Сад – Бо­го­је­во – Сом­бор – Су­бо­ти­ца и Но­ви Сад – Зре­ња­нин – Сен­та – Су­бо­ти­ца

Има­ју­ћи у ви­ду да ће и Ма­ђар­ска бр­зу пру­гу гра­ди­ти у усло­ви­ма пот­пу­не об­у­ста­ве же­ле­знич­ког са­о­бра­ћа­ја на тој де­о­ни­ци, ра­чу­на се да ће до­го­ди­не по­че­ти мо­дер­ни­за­ци­ја пру­ге од Су­бо­ти­це до Се­ге­ди­на. Та пру­га би­ће оспо­со­бље­на за бр­зи­ну од 160 км/сат, а ра­до­ви тре­ба да бу­ду за­вр­ше­ни до кра­ја 2021. го­ди­не.

Фото: Реконструисаће се железничка станица Бачка Топола Фото: Р.Хаџић

– На не­дав­ном са­стан­ку Три­ла­те­рал­не рад­не гру­пе Ср­би­ја, Ма­ђар­ске и НР Ки­не, ко­ји је одр­жан у Бе­о­гра­ду, за про­је­кат ре­кон­струк­ци­је и мо­дер­ни­за­ци­је пру­ге од Бе­о­гра­да до Бу­дим­пе­ште, по­кре­ну­та је ини­ци­ја­ти­ва да се Се­вер­на Ма­ке­до­ни­ја и Грч­ка укљу­че у про­је­кат бр­зе пру­ге до лу­ке Пи­реј у Ати­ни. Град­ња бр­зе пру­ге из­ме­ђу глав­них гра­до­ва две­ју су­сед­них др­жа­ва, као део ки­не­ског гло­бал­ног про­јек­та „Је­дан по­јас – је­дан пут”, има­ће пу­ни зна­чај и вред­ност уко­ли­ко се тај ме­ђу­на­род­ни же­ле­знич­ки ко­ри­дор про­ду­жи ка ју­гу. На тај на­чин до­би­ли би­смо пот­пу­но мо­дер­ни­зо­ван же­ле­знич­ки ко­ри­дор од Бу­дим­пе­ште, пре­ко Бе­о­гра­да и Ско­пља до лу­ке Пи­реј, чи­ме би смо по­ве­за­ли зе­мље у ре­ги­о­ну и ство­ри­ли усло­ве за но­ве ин­ве­сти­ци­је и бо­ље усло­ве за жи­вот свих гра­ђа­на. Ре­а­ли­за­ци­јом та­квог про­јек­та сви би­смо би­ли на до­бит­ку, др­жа­ве у ре­ги­о­ну би би­ле по­ве­за­не са­вре­ме­ним са­о­бра­ћај­ни­ца­ма, а же­ле­зни­ца би по­ста­ла до­ми­нан­тан вид тран­спор­та у овом де­лу Евро­пе. И за­то је та­ква ини­ци­ја­ти­ва би­ла не са­мо оправ­да­на већ стра­те­шки и по­слов­но из­у­зет­но по­треб­на.

Зо­ри­ца Ми­ло­са­вље­вић

EUR/RSD 117.4966
Најновије вести