„Алтруист“

Војводина За­вр­шен про­је­кат Жа­бља и Те­ме­ри­на „Ин­клу­зи­ја ни­је илу­зи­ја”
ЖА­БАЉ: За­јед­нич­ка при­ред­ба Удру­же­ња ро­ди­те­ља и хра­ни­те­ља де­це и од­ра­слих са ин­ва­ли­ди­те­том „Ал­тру­ист“ из Жа­бља и Удру­же­ња гра­ђа­на „Бај­ка“ из Те­ме­ри­на одр­жа­на је у дво­ри­шту „Ал­тру­и­ста“, по­во­дом за­вр­шет­ка про­јек­та „Ин­клу­зи­ја ни­је илу­зи­ја“.
Војводина Жабаљски средњошколци помажу удружењу „Алтруист“
ЖАБАЉ: Удружење родитеља и хранитеља деце и омладине са сметњама у развоју „Алтруист“ у Жабљу сакупило је потребан новац и покренуло поступак лиценцирања.
EUR/RSD 117.3294
Најновије вести