Језикоманија

Култура / Наслови Језикоманија: Погоди реч!
Ма­ло­број­ни­ма, они­ма ко­ји не ко­ри­сте мо­бил­ни те­ле­фон или ин­тер­нет, не­ће баш би­ти ја­сна те­ма овог тек­ста, али је­сте пи­та­ње за рас­пра­ву.
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: НЕ желим више о томе
Неколико верних читалаца пожалило ми се и затражило да поновим текст о писању речце НЕ. Кажу, толико их нервира кад виде окачена радна времена на продавницама НЕДЕЉОМ НЕРАДИМО, да им дође да уђу у радњу и кажу да промене то!
Култура / Књига Језикоманија: Држање или давање
Хтели ми то или не, живимо у време економске кризе. И свако се довија на свој начин да допуни кућни и лични буџет...
Култура / Наслови ЈЕЗИКОМАНИЈА: Ис­хи­тре­но исхитрити
Бр­зо вре­ме, ре­кло би се... Свет но­вих тех­но­ло­ги­ја, ме­ди­ја и ви­до­ва ко­му­ни­ка­ци­је не до­зво­ља­ва да раз­ми­сли­мо о пра­вом зна­че­њу не­че­га. Ту спа­да­ју и ре­чи као нај­ста­ри­је сред­ство ко­му­ни­ка­ци­је. По­сто­је ре­чи ко­ји­ма смо за­бо­ра­ви­ли зна­че­ње, а мо­жда се ни­кад ни­смо ни за­пи­та­ли шта оне ствар­но зна­че!
Култура / Наслови Језикоманија: Североисток, северо исток или северо-исток?
Светски медији тренутно су пуни географских одредница, нпр. неки град се налази на тој-и-тој страни света, овај други је неколико хиљада километара северно од главног рада НН државе... Како бисте написали, нпр. североисток земље? Североисток, северо исток или северо-исток?
Култура / Наслови Језикоманија:  Најтолерантнији и најидеалнији
Не могу да се сетим да су новинари (а за њима и остали) рекли (или написали) да је неко решење само идеално. Морало је бити НАЈИДЕАЛНИЈЕ. Као да идеално већ није нешто нај-.
Култура / Књига Језикоманија: Слатко је слат­ко
Мо­же не­што слат­ко? Тор­те, кре­мо­ви, бом­бо­не, чо­ко­ла­де... Ни­је за ба­ца­ње ни оно до­ма­же: слат­ко од не­ког во­ћа или џе­мо­ви, мар­ме­ла­де и пек­ме­зи...
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА Ше­ћер или цу­кер
Ни­је не­ка ди­ле­ма: зна­мо да је ше­ћер, а не цу­кер или шу­гар! Је­зик је жив и исто као што је не­кад дав­но ов­де био по­пу­лар­но и „но­блес” ко­ри­сти­ти не­мач­ке ре­чи, са­да то ва­жи за ре­чи из ен­гле­ског је­зи­ка ко­је се ма­сов­но „по­ср­бљу­ју”.
Култура ЈЕЗИКОМАНИЈА Замена речи
Пароними су речи које су по облику врло сличне, а по значењу различите. Због сличности облика лако их је заменити, а замењивање је недопустиво јер преноси погрешну информацију, води у неспоразуме.
Култура / Наслови Језикоманија: Пар или не­ко­ли­ко?
Про­да­ва­чи­ца ми ју­че ре­че да ће но­ва ко­лек­ци­ја ци­пе­ла би­ти у рад­ња­ма за ПАР да­на…
EUR/RSD 117.3235
Најновије вести