Џони Деп узео 60 милиона долара за само 600 изговорених речи, а ево коју улогу је Вил Смит наплатио 125 милиона долара

По­зна­ти хо­ли­вуд­ски глум­ци ужи­ва­ју при­ви­ле­ги­је раз­ли­чи­тих вр­ста, а највећe од њих су пла­те ко­је им ле­жу на ра­чун на­кон сва­ке од­и­гра­не уло­ге.
п
Фото: Youtube Printscreen

Њи­хо­ви нов­ча­ни­ци су де­бе­ли, а од ци­фа­ра, ко­је су по­је­ди­ни глум­ци до­би­ли за сво­је уло­ге у фил­му, за­вр­те­ће вам се у гла­ви. Иако је Ро­берт Да­у­ни Мла­ђи пла­ћен 50 ми­ли­о­на до­ла­ра за игра­ње у фил­му „Освет­ни­ци”, исто то­ли­ко и Ле­о­нар­до Ди­ка­прио за уло­гу у оства­ре­њу „По­че­так”, или пак Џек Ни­кол­сон за Бет­ме­на, мно­ге хо­ли­вуд­ске зве­зде пла­ће­не су и ви­ше од то­га.

Ха­ри­сон Форд
Фото: Youtube Printscreen

Слав­ни глу­мац Ха­ри­сон Форд, мно­ги­ма оми­ље­ни као Ин­ди­ја­на Џоунс, ту­ма­чио је овај лик го­то­во 40 го­ди­на. Због ове фран­ши­зе сте­као је огром­ну по­пу­лар­ност, сла­ву, а уз то и ве­ли­ко бо­гат­ство. Ње­гов је­дин­стве­ни при­ступ овом ак­ци­о­ном ју­на­ку, али и ње­гов од­нос са ауто­ром Џор­џом Лу­ка­сом, до­дат­но су учвр­сти­ли Фор­до­ву за­ра­ду ка­ко уну­тар са­ме фран­ши­зе та­ко и у ин­ду­стри­ји за­ба­ве уоп­ште. Иако су му при­хо­ди за пр­ви и дру­ги део фран­ши­зе би­ли ни­жи, Форд је за че­твр­ти део фил­ма био пла­ћен мно­го ви­ше. За пр­ви део „От­ми­ча­ри из­гу­бље­ног ков­че­га" Форд је до­био 5,9 ми­ли­о­на до­ла­ра, за „Ин­ди­ја­на Џо­унс и укле­ти храм” 4,5 ми­ли­о­на, док је за тре­ћи део „Ин­ди­ја­на Џо­унс и по­след­њи кр­ста­шки по­ход” пла­ћен 4,9 ми­ли­о­на до­ла­ра. Ме­ђу­тим, за уло­гу у фил­му „Ин­ди­ја­на Џо­унс и кра­љев­ство кри­стал­не ло­ба­ње” Форд је за­ра­дио чак 65 ми­ли­о­на до­ла­ра, да би му за­ра­да за филм „Ин­ди­ја­на Џо­унс и ар­те­факт суд­би­не” па­ла на све­га 25 ми­ли­о­на до­ла­ра.

Џо­ни Деп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Објава коју дели Dior Official (@dior)

Иако ни­је по­твр­ђе­но ко­ли­ка је пла­та по­ну­ђе­на Џо­ни­ју Де­пу за уло­гу у фил­му „Али­са у зе­мљи чу­да”, ово оства­ре­ње је по­сти­гло ве­ли­ки успех код кри­ти­ча­ра, али и пу­бли­ке и ти­ме за­ра­ди­ло пре­ко ми­ли­јар­ду до­ла­ра. Деп је до­био мно­ге по­хва­ле на ра­чун ње­го­ве из­вед­бе чу­ве­ног Лу­дог Ше­шир­џи­је, иако је имао ма­ли број сце­на и при­том из­го­во­рио све­га 661 реч. Џо­ни је на кра­ју за­ра­дио не­ве­ро­ват­них 68 ми­ли­о­на до­ла­ра, а пу­бли­ка на­по­ми­ње да га је филм „Али­са у зе­мљи чу­да” учи­нио нај­пла­ће­ни­јим глум­цем са нај­ма­ње ре­пли­ка у фил­му.

Сан­дра Бу­лок
Фото: Youtube Printscreen

Та­ко је и слав­на хо­ли­вуд­ска зве­зда, Сан­дра Бу­лок, оства­ри­ла сво­ју нај­ве­ћу за­ра­ду игра­ју­ћи у фил­му „Гра­ви­та­ци­ја” из 2013. го­ди­не, ко­ји је ре­жи­рао Ал­фон­со Ку­а­рон. Ка­да се узму у об­зир сви при­хо­ди, на­во­ди се да је Сан­дра за­ра­ди­ла нај­ма­ње 70 ми­ли­о­на до­ла­ра, од ко­јих је 20 до­би­ла уна­пред. Осим то­га, до­би­ла је и 15 од­сто од при­хо­да од би­о­скоп­ске про­да­је. За из­ра­ду фил­ма про­дук­ци­ја је из­дво­ји­ла око 100 ми­ли­о­на до­ла­ра, да би, на­кон об­ја­вљи­ва­ња, за­ра­дио пре­ко 700 ми­ли­о­на до­ла­ра на би­о­скоп­ским бла­гај­на­ма ши­ром све­та. Сма­тра се и да је Сан­дра Бу­лок има­ла при­ли­ку да за­ра­ди то­ли­ки но­вац са­мо из раз­ло­га што је уло­гу за тај филм од­би­ла да игра Ан­џе­ли­на Џо­ли, а ком­па­ни­ји Вар­нер Брос је очај­нич­ки би­ла по­треб­на глу­ми­ца.

Вил Смит

За уло­гу у фран­ши­зи „Љу­ди у цр­ном” Вил Смит је за­ра­дио чи­та­во бо­гат­ство. Игра­ју­ћи аген­та Џе­ја, Смит је за­ра­дио 125 ми­ли­о­на до­ла­ра, што у про­се­ку из­но­си ма­ло пре­ко 41,5 ми­ли­о­на до­ла­ра по фил­му. Он је за тре­ћи део пла­ћен мно­го ви­ше у од­но­су на прет­ход­не, ка­да је ње­го­ва пла­та из­но­си­ла 5 ми­ли­о­на до­ла­ра. То­ли­ко је до­био за филм из 1997. го­ди­не, док је 2002. го­ди­не, за дру­ги део фил­ма, глу­мац до­био око 64 ми­ли­о­на до­ла­ра. Из­гле­да да му се нај­ви­ше ис­пла­ти­ла глу­ма у тре­ћем де­лу, 2012. го­ди­не, ка­да је до­био вр­то­гла­вих 100 ми­ли­о­на до­ла­ра.

Брус Ви­лис
Фото: Youtube Printscreen

Ка­да је чу­ве­ни Брус Ви­лис ан­га­жо­ван да глу­ми у фил­му „Ше­сто чу­ло” тра­жио је да му се уна­пред ис­пла­ти 14 ми­ли­о­на до­ла­ра. Сту­дио је ус­пео да на­пра­ви филм са бу­џе­том од 40 ми­ли­о­на до­ла­ра, а зна­ча­јан део те ци­фре оти­шао је на Ви­ли­со­ву пла­ту. Осим то­га, глу­мац је ус­пео да скло­пи још је­дан уго­вор где је тра­жио 18 од­сто од при­хо­да на би­о­скоп­ским бла­гај­на­ма, а иако су пре­го­во­ри ове вр­сте би­ли ри­зич­ни, на кра­ју су се ис­пла­ти­ли. „Ше­сто чу­ло” оства­рио је огро­ман успех на бла­гај­на­ма, те за­ра­дио 672 ми­ли­о­на до­ла­ра ши­ром све­та и та­ко по­стао дру­ги филм са нај­ве­ћом за­ра­дом 1999. го­ди­не. Брус Ви­лис је на кра­ју ус­пео да за­ра­ди око 114 ми­ли­о­на до­ла­ра за уло­гу у том фил­му, а ње­го­ве пре­го­ва­рач­ке спо­соб­но­сти за­си­ја­ле су пу­ним сја­јем.

Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.1109
Најновије вести