ХОЛИВУДСКЕ ДАМЕ РАЂАЈУ НАКОН ЧЕТРДЕСЕТЕ Познате глумице доказују да године нису препрека за мајчинство

Вест да је слав­на глу­ми­ца Ка­ме­рон Ди­јаз по дру­ги пут по­ста­ла мај­ка, об­ра­до­ва­ла је ње­не фа­но­ве ши­ром све­та.
а
Фото: Youtube Printscreen

Ову лепу информацију о свом мајчинству у 51. години живота, поделила је са својом публиком на друштвеним мрежама, које су се усијале након овог сазнања. Многи су јој у коментарима на Инстаграму пожелели срећу, давајући јој пуну подршку. Осим Ка­ме­рон Ди­јаз, мно­ге по­зна­те зве­зде су по­ста­ле мај­ке на­кон на­вр­ше­не 40. го­ди­не, те до­ка­за­ле да ни­шта ни­је не­мо­гу­ће.

Ка­ме­рон Ди­јаз

Под­се­ти­мо, ова про­сла­вље­на хо­ли­вуд­ска да­ма је у јед­ном од сво­јих ин­тер­вјуа, 2014. го­ди­не, ре­кла да је ни­ка­да ни­је при­вла­чи­ло то да по­ста­не мај­ка. Тог убе­ђе­ња је би­ла све док ни­је упо­зна­ла свог су­пру­га му­зи­ча­ра Бен­џи­ја Меј­де­на. На­кон све­га пет го­ди­на, ка­да је има­ла 47, Ка­ме­рон је по пр­ви пут по­ста­ла мај­ка те до­би­ла ћер­ку Ре­дик, у кли­ни­ци у Лос Ан­ђе­ле­су, а ка­ко се спе­ку­ли­са­ло, уз по­моћ су­ро­гат мај­ке. Са­да је по­ро­ди­ца Ди­јаз бо­га­ти­ја за још јед­ног чла­на, али, ово­га пу­та, Ка­ме­рон и Бен­џи до­би­ли су си­на зва­ног Кар­ди­нал. Они су на сво­јим дру­штве­ним мре­жа­ма об­ја­ви­ли је­дан цр­теж ис­под ко­јег су на­пи­са­ли: „Он је ди­ван и то­ли­ко смо срећ­ни што је ов­де! Из без­бед­но­сних и при­ват­них раз­ло­га не об­ја­вљу­је­мо ње­го­ву фо­то­гра­фи­ју, али је мно­го сла­дак. Бла­го­сло­ве­ни смо, за­хвал­ни и ша­ље­мо вам љу­бав”.

Хе­лен Бо­нам Кар­тер
Фото: Youtube Printscreen

Слав­на глу­ми­ца Хе­лен Бо­нам Кар­тер има дво­је де­це са филм­ским ре­ди­те­љем Ти­мом Бар­то­ном. У пи­та­њу су де­чак Би­ли, ко­ји са­да има 20 го­ди­на, и ћер­ка Нел, ко­ја има 16 го­ди­на. Ина­че, Хе­ле­ни­на ћер­ка ни­је има­ла име све док ни­је на­пу­ни­ла се­дам ме­се­ци, из раз­ло­га што пар ни­је мо­гао да се уса­гла­си око из­бо­ра име­на. Пре труд­но­ће, ка­ко је Хе­лен го­во­ри­ла, мо­ра­ла је да се под­врг­не трет­ма­ну ле­че­ња не­плод­но­сти, а раз­ми­шља­ла је и о ван­те­ле­сној оплод­њи. На­кон две го­ди­не не­у­спе­шних по­ку­ша­ја да за­труд­ни, Хе­ле­ни је то по­шло за ру­ком те је у 41. го­ди­ни оста­ла у дру­гом ста­њу.

Ти­на Феј
Фото: Youtube Printscreen

С об­зи­ром да је раз­ли­ка у го­ди­на­ма из­ме­ђу глу­ми­це Ти­не Феј и му­жа Џе­фа Рич­мон­да све­га шест го­ди­на, пар је пр­во де­те до­био ка­да је глу­ми­ца има­ла 35 го­ди­на. По дру­ги пут су по­ста­ли ро­ди­те­љи ка­да је Ти­на на свет до­не­ла дру­го де­те и то у 41. го­ди­ни. Иако јој труд­но­ћа ни­је пред­ста­вља­ла про­блем, у фи­зич­ком сми­слу, глу­ми­ца је го­во­ри­ла да јој ни­је та­ко ла­ко пао пси­хо­ло­шки аспе­кат. У мо­мен­ту ка­да се на­ла­зи­ла у пе­том ме­се­цу труд­но­ће, ни­је би­ла си­гур­на да ли за­и­ста же­ли још де­це. Осим то­га, Ти­на је би­ла за­бри­ну­та и за свој по­сао, те је ми­сли­ла да ће је дру­га труд­но­ћа ус­кра­ти­ти по­слов­них при­ли­ка. Ме­ђу­тим, ка­да је ро­ди­ла, че­сто је ис­ти­ца­ла да ни­ка­да због то­га ни­је за­жа­ли­ла.

Ума Тур­ман

Глу­ми­ца Ума Тур­ман има дво­је де­це са Ита­ном Хо­ком, ћер­ку Ма­ју и си­на Ле­во­на. Ка­да је Ле­вон имао све­га три го­ди­не, пар се раз­вео, што је оста­ви­ло Уму у уло­зи са­мо­хра­не мај­ке. Тај пе­ри­од био је ве­о­ма иза­зо­ван за њу а по­во­дом то­га глу­ми­ца је ре­кла: „Ни­је при­јат­но до­жи­ве­ти би­ло ка­кав вид раз­два­ја­ња, по­себ­но ка­да има­те де­цу, али на­у­чи­те да иде­те на­пред и да на­ста­ви­те са сво­јим жи­во­том. Ни­сам пр­ва ни по­след­ња же­на ко­ја се на­шла у овој си­ту­а­ци­ји. По­сто­ји мно­го до­брих са­мо­хра­них мај­ки и по­сто­је мно­го го­ре ства­ри ко­је вам се мо­гу до­го­ди­ти у жи­во­ту“. На­во­ди­ла је и да јој је мај­чин­ство из­вор нај­ве­ћег за­до­вољ­ства, да би 2012. го­ди­не, по­ста­ла мај­ка по тре­ћи пут. Ро­ди­ла је још јед­ну ћер­ку, Ро­са­лин­ду, ко­ју је до­би­ла са парт­не­ром фи­нан­си­је­ром Ар­па­дом Бу­со­ном, ка­да је има­ла 42 го­ди­не.

Ми­шел Ви­ли­јамс

У ма­ју 2020. го­ди­не глу­ми­ца Ми­шел Ви­ли­јамс је у јед­ном ин­тер­вјуу от­кри­ла да оче­ку­је сво­је тре­ће де­те до кра­ја 2022. го­ди­не, ко­је јој је за­пра­во дру­го де­те са су­пру­гом То­ма­сом Кеј­лом. Том при­ло­ком је ре­кла „То је ве­о­ма ра­до­стан тре­ну­так. Ка­ко го­ди­не про­ла­зе, увек се пи­та­те шта вам то оне мо­гу до­не­ти а шта од­не­ти. Уз­бу­дљи­во је от­кри­ти да је не­што што же­ли­те из­но­ва и из­но­ва по­но­во до­ступ­но, још јед­ном. Та сре­ћа се ни­је из­гу­би­ла ни за ме­не ни за мо­ју по­ро­ди­цу“. У ок­то­бру 2022. го­ди­не, ка­да је има­ла 43 го­ди­не, Ви­ли­јам­со­ва је ви­ђе­на у шет­њи са но­во­ро­ђен­че­том. Сво­је пр­во де­те, Ма­тил­ду,  ро­ди­ла је у ок­то­бру 2005. го­ди­не, а отац ма­ле де­вој­чи­це био је по­кој­ни глу­мац Хит Ле­џер. Си­на Хар­та, са Кеј­лом, до­би­ла је 2020. го­ди­не.


Ни­кад ни­је ка­сно
Фото: Pixabay

По­пу­лар­на срп­ска про­ду­цент­ки­ња и во­ди­тељ­ка Та­ма­ра Гру­јић је сво­је пр­во де­те до­би­ла у тре­нут­ку ка­да је има­ла 42 го­ди­не. Увек је отво­ре­но го­во­ри­ла о сво­јој труд­но­ћи. То­ком сво­је труд­но­ће, Та­ма­ра је го­во­ри­ла: „Ја сам од­лич­но, да не урек­нем, љу­ди ре­а­гу­ју ве­о­ма емо­тив­но и раз­не­же­но на мо­је ста­ње. Сви­ма је дра­го да сам у дру­гом ста­њу, а ја се осе­ћам су­пер. Има­ла сам сре­ћу за­и­ста да труд­но­ћу под­но­сим од­лич­но и да сам бу­квал­но труд­на про­ве­ла 26 не­де­ља на те­ре­ну, ра­де­ћи то­ком це­ле труд­но­ће пу­не две се­зо­не, и да не урек­нем, тре­ба да сни­ма­мо још две не­де­ље“.

Глу­ми­ца Љи­ља­на Јак­шић, мно­ги­ма по­зна­та по уло­зи Сал­ве­те у по­пу­лар­ној се­ри­ји „Кур­са­џи­је“, оства­ри­ла се у уло­зи мај­ке са 52 го­ди­не. Сво­ју ћер­ку је до­би­ла пу­тем ван­те­ле­сне оплод­ње, на­кон че­га је свој жи­вот у пот­пу­но­сти по­све­ти­ла од­га­ја­њу де­вој­чи­це.

Та­ко је и глу­ми­ца Да­ни­је­ла Вра­њеш пре шест го­ди­на по­ста­ла мај­ка, те на свет до­не­ла де­вој­чи­цу Ему, а по­ро­ди­ла се у 43. го­ди­ни. Ње­на труд­но­ћа при­ву­кла је ве­ли­ку па­жњу, а у ве­зи са тим она је го­во­ри­ла: „Ро­ди­тељ­ство у че­тр­де­се­тим је све­сни­је и, у мом слу­ча­ју, бо­ље. Ни­сам нер­во­зна ма­ма, ни­сам упла­ше­на, жељ­на жи­во­та, за­ба­ве, про­во­да. Спрем­на сам за сво­је де­те“.


Ива­на Ја­пун­џа

EUR/RSD 117.0769
Најновије вести