Објављени конкурси за нове директоре ГСП-а, Стана, Топлане и Лисја

Скупштина града одлучила је да распише конкурс за новe директора ЈГСП Нови Сад, ЈКП Стан, ЈКП Новосадска топлана и ЈКП Лисје.
gsp autobusi
Фото: Dnevnik.rs

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“,
НОВИ САД

 

 

Члан 1.

 

            Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа ''Нови Сад'', Нови Сад.

 

Члан 2.

 

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

 

Члан 3.

 

Јавни конкурс за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

 

Члан 4.

 

            Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 34-355/2019-I                                                                          Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                               Здравко Јелушић

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
 НОВИ САД

 

 Члан 1.

 

            Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Члан 2.

 

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Члан 3.

 

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

 

Члан 4.

 

            Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 352-1/2019-69-I                                                                       Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                               Здравко Јелушић

 

                                                                         

 

 

                         

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),  и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада,  оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за избор  директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

 

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Владимира Николића број 1

 Mатични број: 08038210

Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем: 66993/2005 од 14. јула 2005. године

ПИБ: 100726741

Претежна делатност: - 35.30 Снабдевање паром и климатизација

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа (''Службени лист Града Новог Сада'', број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године.

 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа,  извршава одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа,  бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање,

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана“ Нови Сад,

5. да познаје област корпоративног управљања,

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

- обавезно психијатријско лечење на слободи,

- обавезно лечење наркомана,

- обавезно лечење алкохоличара и

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних  предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник Републике Србије'', број 65/16).

Директор се именује на период од четири године.

 

МЕСТО РАДА:

Нови Сад, Владимира Николића број 1.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.

            Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је  Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон: 021/526-970.       

    

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: ''за Јавни конкурс - за избор  директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

                                   

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1.Извод из матичне књиге рођених,

2. Диплома  о стеченом високом образовању,

3. Исправе којима се доказује радно искуство  (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова ( тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),

4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

5. Потврда надлежног органа  да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и

6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс оглашава се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу Града Новог Сада'', у дневном листу ''Дневник'', као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.novisad.rs.

 

     

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 352-1/2019-69-I                                                                       Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                              Здравко Јелушић  

 

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
 НОВИ САД

 

 Члан 1.

 

            Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Члан 2.

 

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Члан 3.

 

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

 

Члан 4.

 

            Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 352-1/2019-69-I                                                                       Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                               Здравко Јелушић

 

                                                                         

 

 

                         

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),  и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада,  оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за избор  директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

 

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Владимира Николића број 1

 Mатични број: 08038210

Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем: 66993/2005 од 14. јула 2005. године

ПИБ: 100726741

Претежна делатност: - 35.30 Снабдевање паром и климатизација

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа (''Службени лист Града Новог Сада'', број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године.

 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа,  извршава одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа,  бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање,

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана“ Нови Сад,

5. да познаје област корпоративног управљања,

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

- обавезно психијатријско лечење на слободи,

- обавезно лечење наркомана,

- обавезно лечење алкохоличара и

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних  предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник Републике Србије'', број 65/16).

Директор се именује на период од четири године.

 

МЕСТО РАДА:

Нови Сад, Владимира Николића број 1.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.

            Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је  Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон: 021/526-970.       

    

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: ''за Јавни конкурс - за избор  директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

                                   

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1.Извод из матичне књиге рођених,

2. Диплома  о стеченом високом образовању,

3. Исправе којима се доказује радно искуство  (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова ( тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),

4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

5. Потврда надлежног органа  да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и

6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс оглашава се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу Града Новог Сада'', у дневном листу ''Дневник'', као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.novisad.rs.

 

     

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 352-1/2019-69-I                                                                       Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                              Здравко Јелушић  

 

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, брoj 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на XLVII седници од 20. фебруара 2019. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
 НОВИ САД

 

 Члан 1.

 

            Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Члан 2.

 

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Члан 3.

 

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

 

Члан 4.

 

            Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 352-1/2019-69-I                                                                       Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                               Здравко Јелушић

 

                                                                         

 

 

                         

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),  и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада,  оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за избор  директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

 

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Владимира Николића број 1

 Mатични број: 08038210

Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем: 66993/2005 од 14. јула 2005. године

ПИБ: 100726741

Претежна делатност: - 35.30 Снабдевање паром и климатизација

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа (''Службени лист Града Новог Сада'', број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године.

 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

 

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа,  извршава одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа,  бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за именовање,

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана“ Нови Сад,

5. да познаје област корпоративног управљања,

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,

- обавезно психијатријско лечење на слободи,

- обавезно лечење наркомана,

- обавезно лечење алкохоличара и

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних  предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник Републике Србије'', број 65/16).

Директор се именује на период од четири године.

 

МЕСТО РАДА:

Нови Сад, Владимира Николића број 1.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.

            Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је  Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон: 021/526-970.       

    

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: ''за Јавни конкурс - за избор  директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

                                   

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1.Извод из матичне књиге рођених,

2. Диплома  о стеченом високом образовању,

3. Исправе којима се доказује радно искуство  (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова ( тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),

4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

5. Потврда надлежног органа  да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и

6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс оглашава се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу Града Новог Сада'', у дневном листу ''Дневник'', као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.novisad.rs.

 

     

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        

Број: 352-1/2019-69-I                                                                       Председник

20. фебруар 2019. године

НОВИ САД                                                                              Здравко Јелушић  

 

 

EUR/RSD 117.9120
Најновије вести