Град продаје хаварисана и нерегистрована возила

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, објављује   јавни оглас  за продају хаварисаних и нерегистрованих возила јавним надметањем – лицитацијом.
Gradska kuca/S. Susnjevic
Фото: Дневник/С. Шушњевић/Центар града

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Жарка Зрењанина 2

 

                На основу члана 153. став 1. Одлуке о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/2017, 7/2019, 31/2019 и 59/2019) и Закључка Градоначелника Града Новог Сада, број: 021-1/2019-1311-II од 18. октобра 2019. године, којим се одобрава продаја хаварисаних и нерегистрованих возила путем јавне лицитације, Служба за заједничке послове Града Новог Сада, објављује

                                                                      

                                                                                   Ј А В Н И  О Г Л А С

                                ЗА ПРОДАЈУ ХАВАРИСАНИХ И НЕРЕГИСТРОВАНИХ ВОЗИЛА

                                           ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ – ЛИЦИТАЦИЈОМ

 

Предмет продаје су:

         Хаварисана и нерегистрована возила, уклоњена са јавних паркиралишта на територији Града Новог Сада решењима Градске управе за инспекцијске послове, Област инспекције за саобраћај и путеве, којима је истекао прописани рок чувања (без права на регистрацију), чије су ближе карактеристике, почетна продајна цена и износ депозита приказани у табели:

 

 

 

 Ред.

 број

 

 Марка и

тип возила

     

        Бивша рег. ознака

 

Боја возила

 

 

   Почетна

     цена                 

   

    

    Износ    

  депозита

  

  Возило се   

 продаје на   лицитацији

 

   1.

    Daewoo

              NS 108-ZZ

Сиво-зелена

 

  16.000,00

    динара

 

 3.000,00    

  динара

прва продаја

 

   2.

    Citroen

              BP 026-OŽ

      Сива

 

  24.000,00    

    динара

 

 3.000,00   

  динара

прва продаја

 

   3.

     Ford

               NS 178-HĆ

     Зелена

 

  18.000,00   

    динара

 

 3.000,00   

  динара

прва продаја

 

   4.

     Yugo

   Skala 55

      без регистарске ознаке

     Црвена

 

  12.000,00  

    динара

 

 3.000,00   

  динара

прва продаја

 

   5.

     Yugo

               NS 112-HB

     Црвена

 

  12.000,00   

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

   6.

     Ford

      без регистарске ознаке

      Бела

 

  10.000,00  

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

   7.

     Lada    

   Samara

               NS 156-OŽ

     Црвена

 

  12.000,00

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

   8.

   Fiat Tipo

               NS 013-FN

       Сива

 

  14.000,00   

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

   9.

 Kia Carnival

               NS 189-PV

       Сива

 

  30.000,00   

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

  10.

     Saab

               NS NN-90

       Црна

 

  22.000,00  

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

  11.

  

MERCEDES   

     190 E

     

     без регистарске ознаке

 

       Сива

 

  22.000,00

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

  12.

     OPEL KADET B

               NS 277-ŠN

     Светло     

      плава

 

  10.000,00

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

  13.

   ЈАGUAR    

   S TYPE

      без регистарске ознаке

       Црна

 

  20.000,00

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

  14.

   МАZDА

                BG 946-MF

  Тамно сива

 

  15.000,00

    динара

 

 3.000,00   

  динара

 

прва продаја

 

 

       Возила се продају појединачно у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације по питању квалитета и недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика и могу се разгледати, дана 10. фебруара 2020. године, у објекту који се налази у  ул. Приморска 88, у Новом Саду, у периоду од 10 до 12 часова (претходно се најавити Ерор Стевану на број: 064/8448-454).

                Сматра се да је учесник на лицитацији, пре лицитације, обавио разгледање возила која се продају и да своју понуду базира на сопственој процени стања возила.

                Почетна цена по којој се возила отуђују наведена је у табели.

                Сви учесници у поступку јавне лицитације дужни су да на почетку поступка лицитације, Комисији за јавну лицитацију нерегистрованих и хаварисаних возила доставе Пријаву за учешће на јавном надметању са Прилогом 1 и доказом о уплати депозита. Пријаву за учешће треба поднети у запечаћеној коверти на чијем лицу треба назначити: ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ – Град Нови Сад, а на полеђини ко је подносилац пријаве.

                Образац Пријаве за учешће на јавном надметању са Прилогом 1 преузима се непосредно на месту и на дан одређен за разгледање возила или на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs.

                Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове огласа и која уплате депозит, наведен у овом огласу, на подрачун бр. 840-1043804-70 Служба за заједничке послове Града Новог Сада - Депозит за физичка и правна лица - отуђење покретних ствари из јавне својине, са позивом на број личне карте учесника лицитације, односно ПИБ-а за правна лица.

             Приложени депозит урачунава се у купопродајну цену.

             За лицитирање возила чија је процењена вредност:

             - од 5.000,00 до 40.000,00 динара обавезан је депозит у висини од 3.000,00 динара,

             - изнад 40.000,00 динара обавезан је депозит у висини од 10% од процењене вредности.

             Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и називу банке нису потпуни или тачни.   

             У случају да купац нерегистрованог и хаварисаног возила, који је излицитирао највећу цену, у року од 3 (три) дана од дана доношења записника о продаји возила, не уплати износ за који му је возило продато, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај уплаћеног депозита и не може бити учесник на поновној лицитацији за исто возило, односно не може бити понуђач у даљем поступку продаје тог возила.  

         Лицитација ће се одржати, дана 14. фебруара 2020. године, са почетком у 9.00 часова  у Новом Саду, Жарка Зрењанина 2, у Плавој сали.

       Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

        Возило се не може продати по цени нижој од процењене почетне цене возила.

        Лицитациони корак (износ сваке појединачне понуде на лицитацији) не може бити мањи од 500,00 динара од претходно излицитираног износа.

        Учесник јавне лицитације који понуди највишу цену проглашава се купцем.

        Јавно надметање спроводи Комисија за јавну лицитацију нерегистрованих и хаварисаних возила, тако што:

  • позива учеснике лицитације да прихвате понуђену цену;

                - проглашава за купца учесника лицитације који је понудио највишу цену;

           - записник о јавној лицитацији потписује најповољнији понуђач-купац.

         Највећа излицитирана цена за одређено возило представља истовремено и коначан износ за уплату за то возило, умањен за износ депозита који је уплаћен пре лицитације.            

         Излицитирано возило се може преузети, у року од 5 (пет) радних дана, од дана одржане лицитације, након уплате излицитираног износа умањеног за износ депозита.

          Учесницима лицитације који нису изабрани за најповољнијег понуђача депозит се враћа у року од 15 дана, од дана одржане лицитације.

 

            За сва потребна обавештења заинтересовани се могу обратити председнику Комисије Рикало Миладину, на број телефона 021/480-7780.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД  НОВИ САД

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ                                                    ВД ШЕФА  СЛУЖБЕ

Број:  XIX-031-1/2020-39                                                                                   Војислав Јоксовић, с.р.

Дана: 5. фебруара 2020. године                                                                  

НОВИ САД                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               

 

EUR/RSD 117.5751
Најновије вести