ТРА­ГОМ АК­ЦИ­ЈЕ У ПО­ЛА БЕ­ЛОМ, ПО­ЛА У ЦР­ВЕ­НОМ МЕ­ЂУ НО­ВО­САД­СКИМ УЧЕ­НИ­ЦИ­МА „Пр­ва љу­бав“ у Ки­са­чу

По­се­том уче­ни­ци­ма ОШ „Љу­до­вит Штур“ у Ки­са­чу спор­ти­сти име­на Вој­во­ди­не на­ста­ви­ли су ак­ци­ју „Ти си на­ша пр­ва љу­бав“у чи­јој је осно­ви про­мо­ци­ја спор­та и еду­ка­ци­ја де­це у сме­ру прин­ци­па здра­вог жи­во­та. Шта је нај­ва­жни­је у фа­зи њи­хо­вог од­ра­ста­ња, као и ко­ји су при­о­ри­тет­ни са­др­жа­ји ко­ји жи­вот зна­че, био је за­јед­нич­ки име­ни­лац у по­ста­вље­ним пи­та­њи­ма уче­ни­ка са еле­мен­ти­ма фи­зич­ког ве­жба­ња у осно­ви. Уз Во­ши­не фуд­ба­ле­ре, у шко­ли ко­ја но­си име по­зна­тог сло­вач­ког пе­сни­ка и пу­бли­ци­сте, али јед­на­ко и по­ли­ти­ча­ра и иде­о­ло­га ко­ји је још у 19. ве­ку за­го­ва­рао при­бли­жа­ва­ње Ру­си­ји и по­ли­тич­ко ује­ди­ње­ње свих сло­вен­ских на­ро­да, уче­ни­ци­ма су се пред­ста­ви­ле и фуд­ба­лер­ке, чи­ји је ко­лек­тив члан спорт­ске по­ро­ди­це у по­ла бе­лом, по­ла у цр­ве­ном.
FK Vojvodina
Фото: FK Vojvodina

Са уче­ни­ци­ма шко­ле раз­го­ва­ра­ли су и на њи­хо­ва пи­та­ња о соп­стве­ном спорт­ском раз­во­ју од­го­ва­ра­ли: фуд­ба­ле­ри Ње­гош Пе­тро­вић, Дра­ган Ро­сић, Ву­кан Са­ви­ће­вић и Пе­тар Су­ка­чев, као и ка­дет­ки­ње ЖФК Вој­во­ди­на: Ми­ли­ца Шип­ка, Ја­на То­пић, Да­ни­ца Па­ро­шки и Еле­на По­пов.  

Ср­да­чан су­срет, у скла­ду са прак­сом клуп­ске мар­ке­тин­шке ак­ци­је „Ти си на­ша пр­ва љу­бав“, уста­но­вље­не у фуд­бал­ском клу­бу, а од про­шле го­ди­не про­ши­ре­ној на спорт­ско дру­штво, за­вр­шен је на спорт­ском те­ре­нуи фуд­бал­ским хе­пе­нин­гом, где су ме­шо­ви­те еки­пе уче­ни­ка и го­сти­ју од­и­гра­ле „на ма­ле го­ли­ће“.

На кра­ју, уз оба­ве­зно фо­то­гра­фи­са­ње и по­де­лу ауто­гра­ма, уче­ни­ци су сво­јим го­сти­ма по­же­ле­ли ма­кар ма­ло спорт­ске сре­ће у так­ми­че­њи­ма ко­ја сле­де. Фуд­ба­ле­ри­ма на­ро­чи­то, по­сле нео­че­ки­ва­ног ре­зул­тат­ског под­ба­ча­ја у од­но­су на план у пр­ве две про­ле­те­ње утак­ми­це. За­хва­љу­ју­ћи сво­јим до­ма­ћи­ни­ма на го­сто­прим­ству, го­сти су уче­ни­ци­ма по­де­ли­ли зна­ме­ња сво­јих клу­бо­ва, као и ула­зни­це за пред­сто­је­ћу пр­вен­стве­ну утак­ми­цу 22. су­пер­ли­га­шког ко­ла у не­де­љу,  ка­да на „Ка­ра­ђор­ђу“ у Но­вом Са­ду Вој­во­ди­на у по­кра­јин­ском дер­би­ју оче­ку­је еки­пу су­бо­тич­ког Спар­та­ка.

Л. Б-з

EUR/RSD 117.1544
Најновије вести