ЕП за од­бој­ка­ши­це: Меч Србије и Бугарске

Мак­си­мал­ном по­бе­дом над Фин­ском су од­бој­ка­ши­це Ср­ви­је кре­ну­ле ка од­бра­ни зла­та на Европ­ском пр­вен­ству, а по­сле сло­бод­ног да­на, у недељу од 16 часова, оче­ку­је их окр­шај с до­бро по­зна­тим ком­ши­ни­ца­ма из Бу­гар­ске.
Mi­na Po­po­vić u na­pa­du Fo­to: FIVB
Фото: Ми­на По­по­вић у на­па­ду Фо­то: ФИВБ

И на овом ме­чу ће на­ше де­вој­ке би­ти ве­ли­ке фа­во­рит­ки­ње, иако Бу­гар­ска се­лек­ци­ја има до­бар ква­ли­тет, по­раз на стар­ту шам­пи­о­на­та од Фран­цу­ске, до­вео их је у нео­че­ки­ва­но ло­шу си­ту­а­ци­ју.

Од­лич­но­се по­зна­ју се­лек­ци­је Ср­би­је и Бу­гар­ске, пре по­чет­ка Ли­ге на­ци­ја игра­ле су при­прем­не ме­че­ве у Бе­о­гра­ду, али ће да­нас при­ја­тељ­ство би­ти па­у­зи­ра­но јер се ра­ди о бит­ном ме­чу на ве­ли­ком так­ми­че­њу. Има­ле су на­ше де­вој­ке при­ли­ку да ис­ко­ри­сте сло­бо­дан дан за рад на по­је­ди­ним еле­мен­ти­ма игре, а на­да­ју се да ће на вре­ме до­сти­ћи же­ље­ни ни­во и до­ћи до по­бе­де, а оста­ви­ти Бу­гар­ке у још те­жој си­ту­а­ци­ји.

- Оне су, на оп­ште из­не­на­ђе­ње, из­гу­би­ле пр­ви меч од Фран­цу­ске са 3:2 и ни­су од­и­гра­ле на ни­воу на ком мо­гу. Пре ме­сец да­на су игра­ле сјај­но на ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма за ОИ, та­ко да зна­мо ка­ко до­бре мо­гу да бу­ду. За нас је ипак нај­ва­жни­ја на­ша игра, без об­зи­ра на ри­ва­ла. Бу­гар­ке игра­ју бр­зо, па тре­ба да се до­бро при­пре­ми­мо и да за­бе­ле­жи­мо још јед­ну по­бе­ду – ре­кла је сред­њи бло­кер на­ше ре­пре­зет­на­ци­је Ми­на По­по­вић.

Већ у дру­гом се­ту ми­ну­лог ме­ча с ин­ском је шан­су да за­и­гра до­би­ла Ана Бје­ли­ца и би­ла нај­е­фи­ка­сни­ја у ти­му Ср­би­је.

- До­бро смо по­че­ле тур­нир. Мак­си­мал­на по­бе­да над Фин­ском, ко­ја ни­је на на­шем ни­воу, је ва­жна са аспек­та да смо од­и­гра­ле озбиљ­но, тач­но ка­ко је се­лек­тор тра­жио. Ју­че је био сло­бо­дан дан, ни­смо има­ле утак­ми­цу, али смо ра­ди­ле на сег­мен­ти­ма од­бра­не и за­шти­те на­па­да­ча, ми­слим да ће и то би­ти све оље ка­ко шам­пи­о­нат бу­де од­ми­цао. Бу­гар­ке игра­ју од сја­ја до оча­ја, из­гу­би­ле су од Фран­цу­ске ко­ја ни­је на том ни­оу. Има Бу­гар­ска сјај­не игра­чи­це, с не­ки­ма сам игра­ла за­јед­но, али ако ми бу­де­мо на на­шем ни­воу, не би тре­ба­ло да бу­де про­бле­ма – ис­та­кла је Бје­ли­ца.

М. Ри­стић

EUR/RSD 117.5773
Најновије вести