Језикоманија: Све је ствар сти­ла

Омак­не се по­не­кад и не­ка реч, не­ка ре­че­ни­ца ко­ју би­смо тре­ба­ли да ко­ри­сти­мо са­мо у не­ком по­слов­ном раз­го­во­ру. Што би се ре­кло, у кан­це­ла­риј­ском ди­ва­ну!
NatasaMirkovic-BLU
Фото: Dnevnik.rs

По­гле­дај­те ре­че­ни­цу: „Ку­пи­ли смо но­ви ком­пју­тер, а ИСТИ су нам ис­по­ру­чи­ли на­ред­ног да­на.”

ИСТИ као за­ме­ни­ца, уме­сто ОН, ОВАЈ и слич­но (нпр. за­нат­ска де­лат­ност и тро­шко­ви ко­ји су за ИСТУ ве­за­ни) не­до­пу­сти­ва је ван кан­це­ла­риј­ског је­зи­ка.

А да ли по­сто­ји не­ка стил­ска нор­ма у ве­зи са овом за­ме­ни­цом ка­да се ко­ри­сти уме­сто лич­них за­ме­ни­ца? Клајн ка­же да је не­до­пу­сти­ва ван кан­це­ла­риј­ског је­зи­ка. 

За­бу­ну мо­жда мо­же да уне­се и то да реч ИСТИ мо­же, осим за­ме­ни­це би­ти и при­дев (у зна­че­њу јед­на­ки, иден­тич­ни).

На­ве­шћу не­ко­ли­ко ско­ро јед­на­ких ре­че­ни­ца, на­пи­са­не дру­га­чи­јим сти­лом:

- Ку­пи­ли смо но­ву сто­ли­цу, а исту су нам ис­по­ру­чи­ли на­ред­ног да­на.

- Ку­пи­ли смо но­ву сто­ли­цу, ко­ју су нам ис­по­ру­чи­ли на­ред­ног да­на.

- Ку­пи­ли смо но­ву сто­ли­цу. Ис­по­ру­чи­ли су нам је на­ред­ног да­на.

- Ку­пи­ли смо но­ву сто­ли­цу, а ис­по­ру­чи­ли су нам је на­ред­ног да­на.

- Но­ву сто­ли­цу, ко­ју смо ку­пи­ли, ис­по­ру­чи­ли су нам на­ред­ног да­на.

И ма­да је стил ствар уку­са, по­сто­је не­ка пра­ви­ла. Иван Клајн не пре­по­ру­чу­је пр­ву ре­че­ни­цу, јер сма­тра да је на­пи­са­на ло­шим сти­лом.

Па, сад, ко има ко­ли­ко сти­ла...
 

На­та­ша Мир­ко­вић

 

 

EUR/RSD 117.9389
Најновије вести