Клу­бо­ви ру­ко­мет­не Ар­кус ли­ге про­тив про­ши­ре­ња

На ма­ра­тон­ској, те­шкој и муч­ној сед­ни­ци Скуп­шти­не ру­ко­мет­не Ар­кус ли­ге, од­лу­че­но је да су клу­бо­ви зва­нич­но про­тив про­ши­ре­ња на­шег елит­ног на­ци­о­нал­ног шам­пи­о­на­та са 14 на 16 клу­бо­ва.
 Sa sed­ni­ce Skup­šti­ne Ar­kus li­ge  Fo­to: AR­KUS
Фото: Са сед­ни­це Скуп­шти­не Ар­кус ли­ге  Фо­то: АР­КУС  

Та­ко­ђе, пред­став­ни­ци елит­них клу­бо­ва су упу­ти­ли од­лу­ку нај­ви­шег те­ла елит­них ли­га­ша Управ­ном од­бо­ру РСС, од ко­га се тра­жи пре­и­спи­ти­ва­ње одлу­ке о про­ши­ре­њу ли­ге, уз обра­зло­жен став свих клу­бо­ва.

Са­стан­ку су при­су­ство­ва­ли пред­став­ни­ци 13 од 14 клу­бо­ва, док се Но­ви Па­зар из­ја­снио меј­лом. Скуп­шти­на је окон­ча­на гла­са­њем, ка­да се де­вет клу­бо­ва из­ја­сни­ло да је про­тив про­ши­ре­ња Су­пер­ли­ге и од­лу­ке РСС, док су три клу­ба би­ла уз­др­жа­на (Цр­ве­на зве­зда, Про­ле­тер и Же­ле­зни­чар), а два за про­ши­ре­ну ли­гу (Пар­ти­зан и Ру­дар).

Под­се­ти­мо, РСС је ра­ни­је усво­јио пред­лог о про­ши­ре­њу, али се том при­ли­ком ни­је кон­сул­то­вао с клу­бо­ви­ма. Због то­га су на сед­ни­ци, ко­ја је тра­ја­ла ско­ро пет са­ти, по­је­ди­ни ру­ко­во­ди­о­ци раз­ме­њи­ва­ли те­шке ре­чи с пред­сед­ни­ком РСС Бо­жи­да­ром Ђур­ко­ви­ћем. Још јед­ном се по­твр­ди­ло да срп­ски ру­ко­мет по­след­њих го­ди­на не мо­же без бу­ре, сва­ђа и по­де­ла.

Пред­сед­ник Управ­ног од­бо­ра Ар­кус ли­ге, Ми­лан Ђу­кић у пе­том са­ту сед­ни­це иза­шао је из са­ле, уз прет­њу да ће под­не­ти остав­ку уко­ли­ко се не одр­жи гла­са­ње.

- Иза­шао сам ка­ко би са мном сед­ни­цу на­пу­сти­ли пред­став­ни­ци РШ и но­ви­на­ри. Же­лео сам да оста­ну са­мо пред­став­ни­ци клу­бо­ва, ка­ко би­смо се из­ја­сни­ли. Клу­бо­ви су ко­нач­но из­не­ли став, упр­кос то­ме што је прет­ход­на два да­на би­ло ло­би­ра­ња, али и при­ти­са­ка и прет­њи клу­бо­ви­ма с ме­ста ко­јим то не при­ли­чи. Има­ли смо при­ли­ку да чу­је­мо ми­шље­ње и оних ко­ји не­ма­ју ни­ка­кве ве­зе са РСС. Клу­бо­ви су, и по­ред све­га то­га, за­др­жа­ли став. Ово ни­је би­ло из­ја­шња­ва­ње о из­бо­ри­ма у РСС, већ о клу­бо­ви­ма и њи­хо­вом ста­ту­су, као и то­ме ка­ко ће се РСС убу­ду­ће од­но­си­ти пре­ма њи­ма - ре­као је пред­сед­ник УО Ар­кус ли­ге Ми­лан Ђу­кић.


Фото: Пред­сед­ник Управ­ног од­бо­ра Ар­кус ли­ге, Ми­лан Ђу­кић Фо­то: АР­КУС 
РСС се су­о­чио с исти­ном

Ми­лан Ђу­кић ка­же да ни­је ре­ше­ње да се уђе с не­за­ви­сном ли­гом, али то мо­же да се до­го­ди.

- То би био скан­дал над скан­да­ли­ма, а ни­шта ма­ње скан­дал ни­је ни да ли­га за­поч­не так­ми­че­ње са 16 клу­бо­ва. Би­ло би до­бро да УО РСС још јед­ном раз­ми­сли о то­ме шта ра­ди пред из­бо­ре. РСС се на сед­ни­ци пр­ви пут су­да­рио с исти­ном ко­ју ни­је же­лео да чу­је, ви­ди и са­зна, пет са­ти је слу­шао све про­бле­ме срп­ског ру­ко­ме­та, о ко­ји­ма је чи­тао у ко­мен­та­ри­ма на ра­зним сај­то­ви­ма. Очи­глед­но ти про­бле­ми не до­пи­ру до пред­сед­ни­ка РСС - сма­тра пр­ви чо­век РК Вој­во­ди­на.


Скуп­шти­на је по­зва­ла УО РСС да још јед­ном пре­и­спи­та сво­ју од­лу­ку, што је пред­сед­ник Бо­жи­дар Ђур­ко­вић обе­ћао да ће и ура­ди­ти.

- По­ста­вља се пи­та­ње да ли ће ли­гом да упра­вља УО РСС или клу­бо­ви. Ако ће то да ра­ди УО, он­да на че­лу те ор­га­ни­за­ци­је тре­ба да се­ди Ђур­ко­вић или Иван Миливојевић из Цен­трал­не Ср­би­је. Он­да иза­бра­ни ор­га­ни клу­бо­ва не тре­ба да по­сто­је и ли­га тре­ба да се вра­ти у окви­ре Са­ве­за. Ако ми­сле да тре­ба да бу­де не­у­трал­на, он­да ово што смо усво­ји­ли мо­ра да бу­де до­бар сиг­нал. У слу­ча­ју да за РШ то ни­је до­вољ­но, он­да тре­ба да до­би­је то да Ар­кус ли­га у сеп­тем­бру стар­ту­је с 12 клу­бо­ва (два ће би­ти из­ба­че­на ко­ји се са­ми на­ме­ћу).

Клу­бо­ви сто­је при ста­ву да, под од­ре­ђе­ним усло­ви­ма, ли­га ипак мо­же и да се про­ши­ри.

- Ве­ћи­на клу­бо­ва је­сте за ли­гу од две гру­пе по осам клу­бо­ва, ко­ја би би­ла у прав­ним окви­ри­ма. Про­ши­ре­ње ли­ге и но­ви си­стем так­ми­че­ња, пре­ма За­ко­ну о спор­ту, не мо­гу да се при­ме­њу­ју у го­ди­ни у ко­јој се до­не­су. Је­смо за то, чак, да се игра два пу­та по осам, али да се та­ква од­лу­ка до­не­се на вре­ме и усво­ји. Да сви­ма бу­де ја­сно од ка­да ће се та­ко игра­ти и на ко­ји на­чин. На­рав­но, клу­бо­ви би тре­ба­ло да бу­ду ти ко­ји ће у си­сте­му до­но­си­ти од­лу­ке. А ово што се де­ша­ва­ло у прет­ход­них се­дам да­на, пред­ста­вља то­та­ли­та­ри­зам у РСС, у ко­ме се ка­же “ра­ди­ће­те ова­ко, или ће­мо вам уки­ну­ти ли­гу”. Клу­бо­ви су са­да ре­кли свој од­го­вор на то. Ако не­ко ми­сли да Су­пер­ли­га мо­же да се игра без де­вет клу­бо­ва, он­да се грд­но ва­ра.

Од­лу­ка о да­љој суд­би­ни са­да је у ру­ка­ма УО РСС.

- Ако УО РСС бу­де ин­си­сти­рао на то­ме да мо­ра да се спро­ве­де про­ши­ре­ње, за­што он­да клу­бо­ви не би за­у­зе­ли чврст став и оста­ли при сво­ме? Сум­њам да ће пред из­бо­ре у РСС, љу­ди из са­ве­за сме­ти да по­вла­че не­ке по­те­зе.


Тра­жи­ће­мо прав­ну за­шти­ту

Су­пер­ли­га­ши са­да че­ка­ју од­лу­ку УО РСС, као и да­ље ко­ра­ке.

- Ако УО по­твр­ди сво­ју ра­ни­ју од­лу­ку, прав­ну за­шти­ту тра­жи­ће­мо на Скуп­шти­ни РСС. По­сто­ји мо­гућ­ност да пре­да­мо ту­жбу су­ду, за зах­те­вом за из­ри­ца­ње при­вре­ме­не ме­ре и да се од­лу­ка ста­ви ван сна­ге, до окон­ча­ња суд­ског по­ступ­ка. Ако то не­ко­ме тре­ба у ру­ко­мет­ној ор­га­ни­за­ци­ји, он­да мо­же­мо да рас­пра­вља­мо, али очи­то у на­ред­ним ме­се­ци­ма ће­мо мо­ра­ти да се ба­ви­мо ти­ме - ре­као је Ђу­кић.


Ван­ред­на си­ту­а­ци­ја због ко­ро­на­ви­ру­са до­ве­ла је до пат по­зи­ци­је. Мно­го то­га се про­ме­ни­ло у по­след­ња два ме­се­ца, па сле­ди ло­гич­но пи­та­ње да ли би су­пер­ли­га­ши би­ли спрем­ни на ком­про­мис, ка­ко би клу­бо­ви­ма по вер­ти­ка­ли от­шкри­ну­ли вра­та ви­шег ран­га.

Фото: Са сед­ни­це Скуп­шти­не Ар­кус ли­ге  Фо­то: АР­КУС  

- Све­сни смо да су сви клу­бо­ви уло­жи­ли но­вац, по­го­то­во они нај­ам­би­ци­о­зни­ји. Ни­ти је Рад­нич­ки из Кра­гу­јев­ца уло­жио нај­ви­ше, ни­ти је он нај­ва­жни­ји у овој др­жа­ви. Нај­ви­ше нов­ца су уло­жи­ли Вој­во­ди­на и Ме­та­ло­пла­сти­ка, јер су игра­ли у Се­ха ли­ги. Ако смо ану­ли­ра­ли се­зо­ну, по че­му је то Рад­нич­ки из Кра­гу­јев­ца нај­ва­жни­ји и да се чи­тав про­блем вр­ти око ње­га, од­но­сно око то­га да ли ће ући у Су­пер­ли­гу или не. Осим ако не тре­ба да за­до­во­љи­мо ин­те­ре­се Ива­на Миливојевића из Цен­трал­не Ср­би­је.

Ло­гич­но је да се по­ста­вља пи­та­ње да ли клу­бо­ви мо­гу да бу­ду со­ли­дар­ни.

- Мо­гу и тре­ба да бу­ду, али се то не ства­ра та­ко што клу­бо­ви­ма ка­же­те да мо­ра­ју да бу­ду со­ли­дар­ни, ина­че ће­мо им од­у­зе­ти пра­во и мо­гућ­ност да до­но­се од­лу­ке. По­треб­но је да се сед­не и раз­го­ва­ра и да се про­на­ђе ре­ше­ње о про­ход­но­сти клу­бо­ва од нај­ни­жег сте­пе­на так­ми­че­ња до нај­ви­шег. И ка­кво је ми­шље­ње клу­бо­ва о то­ме. Још не­што, ако смо у СФРЈ са 12 клу­бо­ва мо­гли да из­не­дри­мо пр­ва­ка Евро­пе,  са­да нам, као “ве­ли­кој Ср­би­ји и ру­ко­мет­ној си­ли”, тре­ба 16 клу­бо­ва... Не­ма­мо ми ква­ли­тет ни за де­сет клу­бо­ва, а не за 14, а да не го­во­рим о 16. Не би био про­блем да се о то­ме раз­го­ва­ра­ло и да је та од­лу­ка кре­ну­ла и по­кре­ну­ла се из Ар­кус ли­ге на УО РСС. Он­да би би­ли сви са­гла­сни. Ова­ко, би­ли смо пред ул­ти­ма­ту­мом, а клу­бо­ви то не­ће да тр­пе - ка­те­го­ри­чан је био Ми­лан Ђу­кић.

Ј. Га­лић

EUR/RSD 117.5751
Најновије вести