IN ME­MO­RI­AM Мир­ко Ма­му­жић (1946–2019)

Ша­хи­сти­ Спар­та­ка из Су­бо­ти­це из­гу­би­ли су свог ду­го­го­ди­шњег чла­на и при­ја­те­ља – на­ци­о­нал­ног мај­сто­ра и тре­не­ра Мир­ка Ма­му­жи­ћа, ко­ји је пре­ми­нуо по­сле кра­ће и те­шке бо­ле­сти.
sah, pixabay
Фото: pixabay.com

Мир­ко Ма­му­жић је ро­ђен у Су­бо­ти­ци 1946. го­ди­не. Ве­о­ма ра­но се укљу­чио у рад Спар­та­ка, чи­ји је био ду­го­го­ди­шњи члан. По­сле ста­рих мај­сто­ра Ла­јо­ша Ше­ги­ја, Јо­си­па Си­не­ша, Дер­ђа Ђан­та­ра и Ла­сла Фо­до­ра, био је је­дан од нај­и­стак­ну­ти­јих пред­став­ни­ка су­бо­тич­ког клу­ба. На­сту­пао је још са успе­хом за клу­бо­ве За­на­тли­ја,Бач­ка из Па­чи­ра и на кра­ју за Пен­зи­о­нер из Су­бо­ти­це. Играо је ви­ше пу­та и на пр­вен­стви­ма Вој­во­ди­не и по­сти­зао за­па­же­не успе­хе. Нај­у­спе­шни­ји уче­ник Ма­му­жи­ћа је ин­тер­мај­стор Но­вак Ча­бар­ка­па, ко­ји је бли­зу ти­ту­ле ве­ле­мај­сто­ра. По­след­њих го­ди­на је пре­стао са ак­тив­ном игром и во­дио ша­хов­ску шко­лу у Спар­та­ку, где је, по­ред дру­гих мла­дих ша­хи­ста, члан и ње­гов унук Да­не, ко­ји на­ста­вља де­ди­ним сто­па­ма.

Мир­ко Ма­му­жић са­хра­њен је на Кер­ском гро­бљу у Су­бо­ти­ци.

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести