Сомборско ве­че улич­них сви­ра­ча по­ме­ре­но за су­бо­ту

СОМ­БОР: За­хва­љу­ју­ћи са­рад­њи ов­да­шње ло­кал­не са­мо­у­пра­ве и ор­га­ни­за­то­ра са­да већ ле­ген­дар­не ма­ни­фе­ста­ци­је „Улич­ни сви­ра­чи“ из Но­вог Са­да, ад­ми­ни­стра­тив­на пре­сто­ни­ца за­пад­не Бач­ке ће, ма­кар на јед­но ве­че, жи­ве­ти у ат­мос­фе­ри свет­ски по­зна­тог „Мар­ди гра“ фе­сти­ва­ла у аме­рич­ком Њу Оре­лан­су, ко­лев­ци џеза.
1

На­и­ме, у су­бо­ту уве­че, са по­чет­ком у 19 са­ти ће се у Сом­бо­ру на Тр­гу Све­тог Ге­ор­ги­ја одр­жа­ти „Ве­че улич­них сви­ра­ча“, са мо­ти­вом му­зи­ке и мо­де „лу­дих два­де­се­тих“ го­ди­на про­шлог ве­ка под на­зи­вом „Ди­кси­ленд најт 2019“.

Та­ко ће се Сом­бор на јед­ну ноћ кроз му­зи­ку, филм и плес, вра­ти­ти у злат­но до­ба ка­ба­реа, свин­га и дик­си­ленд му­зи­ке. Глав­не му­зич­ке зве­зде ве­че­ри би­ће „Бел­гра­де Ди­џи­е­ланд Ор­ће­стра“, ко­ји је сте­као зна­чај­ну европ­ску ре­пу­та­ци­ју и до са­да одр­жао ви­ше од 500 кон­це­ра­та ши­ром Евро­пе. Као је­ди­ни ор­ке­стар ове вр­сте у зе­мљи, ди­рект­но је за­слу­жан што се дик­си­ленд из­но­ва уз­ди­гао из пе­пе­ла, на те­ме­љи­ма ко­је су де­це­ни­ја­ма му­ко­трп­но гра­ди­ли yезе­ри „екс Ју” про­сто­ра. Атрак­тив­но­сти овог кон­цер­та до­при­не­ће чла­но­ви сом­бор­ске пле­сне шко­ле „Ра­ван­град“ ко­ји ће сво­је су­гра­ђа­не и њи­хо­ве го­сте на­сту­пом на глав­ној град­ској Ули­ци Кра­ља Пе­тра упу­ти­ти у за­бо­ра­вље­не тај­не пле­са ко­ји је у пе­ри­о­ду из­ме­ђу два свет­ска ра­та про­сто за­па­лио пла­не­ту.

Сам кон­церт атрак­ци­је ве­че­ри, бе­о­град­ских yезе­ра ко­ји не­гу­ју дик­си­ленд му­зи­ку, има­ће и сво­ју увер­ти­ру, по­што ће за­да­так сво­је­вр­сног за­гре­ва­ња пу­бли­ке има­ти 25 му­зи­ча­ра по­је­ди­на­ца, ду­е­та, триа и квар­те­та ко­ји ће му­зи­ци­ра­ти и то са де­се­так ва­ро­шких бал­ко­на ко­ји­ма се Сом­бор с пу­но раз­ло­га ди­чи. Yем сешн са кит­ња­стих нео­ба­рок­них сом­бор­ских бал­ко­на ће пред­во­ди­ти Ка­та­ри­на Стој­ков, „Тхе Хат Мат­тер, „Ги­тарт плус“ , Пе­ро Сто­јан­че­вић, „Хот Цлуб ОФНС, Бог­дан Спа­сић, „Стеадyс“, „Де­епс трио“, Го­ран Стр­гар, Зо­ра­на Иђу­шки дуо и „НС yез трио“.


Кон­сул­то­ва­ли ме­те­о­ро­ло­ге

Ка­ко је већ не­ко­ли­ко пу­та ма­ни­фе­ста­ци­је ор­га­ни­зо­ва­не то­ком ле­та у Сом­бо­ру пре­ки­дао пљу­сак и не­вре­ме, ор­га­ни­за­то­ри су овог пу­та обра­ти­ли ма­ло ви­ше па­жње на прог­но­зе ме­те­о­ро­ло­га. Упра­во за­то је, иако је „Ве­че улич­них сви­ра­ча“ би­ло пр­во­бит­но пла­ни­ра­но за пе­так, це­ла ма­ни­фе­ста­ци­ја по­ме­ре­на за је­дан дан, ка­ко по­се­ти­о­ци и са­ми му­зи­ча­ри не би би­ли оку­па­ни то­плом лет­њом ки­шом.


Пу­бли­ка ће има­ти при­ли­ку да ви­ди и се­лек­ци­ју не­мих фил­мо­ва ко­ји ће би­ти про­јек­то­ва­ни на фа­са­да­ма згра­да, па ће та­ко по­се­ти­о­ци, из­ме­ђу оста­лог, мо­ћи да ви­де и не­ка од оства­ре­ња Ер­не­ста Бо­шња­ка, кре­и­ра­на у ње­го­вој фа­бри­ци фил­мо­ва „Бо­ер филм“ ко­ја су га упра­во у вре­ме­ну про­цва­та дик­си­ленд му­зи­ке увр­сти­ла у са­зве­жђе свет­ских ве­ли­ка­на филм­ске умет­но­сти. Да би це­ла ма­ни­фе­ста­ци­ја би­ла пот­пу­но у ду­ху вре­ме­на, ор­га­ни­за­то­ри по­зи­ва­ју све по­се­ти­о­це да и са­ми до­при­не­су кре­и­ра­њу ат­мос­фе­ре ка­да је Сом­бор, за­хва­љу­ју­ћи Бо­шња­ку, био на нај­бо­љем пу­ту да по­ста­не европ­ски Хо­ли­вуд, и да се на глав­ној град­ској ули­ци по­ја­ве об­у­че­ни у сти­лу два­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка.

М. Ми­ље­но­вић

EUR/RSD 117.5808
Најновије вести