Но­ви Сад до­би­ја Деч­ји кул­тур­ни цен­тар, Апо­те­ка при­ват­ног парт­не­ра

Но­ви Сад ће до­би­ти но­ву уста­но­ву, Но­во­сад­ски деч­ји кул­тур­ни цен­тар, по­том и це­ло­куп­но вла­сни­штво над згра­дом не­ка­да­шњег Рад­нич­ког уни­вер­зи­те­та, од­но­сно Но­во­сад­ског отво­ре­ног уни­вер­зи­те­та, а за Апо­те­ку „Но­ви Сад“ тра­жи­ће се при­ват­ни парт­нер, од­лу­чи­ла је Скуп­шти­на гра­да на  рад­ној сед­ни­ци.
skupstina grada odbornici
Фото: Dnevnik (Branko Lučić)

Прет­ход­но, на све­ча­ној сед­ни­ци, од­бор­ни­це и од­бор­ни­ци од­лу­чи­ли су да Фе­бру­ар­ску на­гра­ду Но­вог Са­да за 2017. го­ди­ну до­де­ле проф. др Ти­хо­ми­ру Веј­но­ви­ћу.

Гра­до­на­чел­ник Ми­лош Ву­че­вић, у обра­ћа­њу но­ви­на­ри­ма пред сед­ни­цу, ис­та­као је да су пре­у­зи­ма­ње згра­де Рад­нич­ког и про­је­кат јав­но-при­ват­ног парт­нер­ства (ЈПП) за Апо­те­ку „Но­ви Сад“ нео­че­ки­ва­но зна­чај­не тач­ке за пр­ву сед­ни­цу град­ског пар­ла­мен­та у овој го­ди­ни.

„На­кон ду­го вре­ме­на Град ће по­ста­ти вла­сник згра­де, што је пред­у­слов да се при­сту­пи ре­ша­ва­њу про­бле­ма с том гра­ђе­ви­ном“, из­ја­вио је Ву­че­вић.“ Има­ће­мо да­ле­ко пре­ци­зни­ји пре­глед си­ту­а­ци­је и шта се мо­же с њом ура­ди­ти. На­кон пре­у­зи­ма­ња – а ве­ру­јем да ће нам Ре­пу­бли­ка пре­не­ти вла­сни­штво – ура­ди­ће­мо еко­ном­ске ана­ли­зе да би­смо ви­де­ли шта је нај­и­спла­ти­ви­је за буџет Гра­да – да ли ће та­мо би­ти јав­не слу­жбе, да ли ће­мо зва­ти при­ват­не парт­не­ре, да ли ће­мо ко­ри­сти­ти део за старт-апо­ве...“.Он је на­по­ме­нуо да је та­ко­ђе зна­чај­но што ће град до­би­ти згра­ду уме­сто бе­тон­ског ко­сту­ра не­ка­да­шњег Рад­нич­ког.

Ко­мен­та­ри­шу­ћи пред­лог про­јек­та ЈПП-а за Апо­те­ку „Но­ви Сад“, Ву­че­вић је ис­та­као да је то пр­ви та­кав по­ду­хват у Ср­би­ји што се ти­че др­жав­них апо­те­кар­ских уста­но­ва.

„Ни­смо се игра­ли ла­ких ре­ше­ња, по­ну­ди­ли смо ин­сти­ту­ци­о­нал­но, кон­цеп­ту­ал­но, не са­мо нај­за­ко­ни­ти­ји не­го и нај­од­го­вор­ни­ји и, по ме­ни, нај­бо­љи на­чин да се ре­ши тај про­блем. То је шан­са да по­мог­не­мо Апо­те­ци и за­по­сле­ни­ма, ко­ји су би­ли парт­не­ри у овом про­це­су ко­ји, без њих, не би­смо мо­гли до­ве­де­сти до кра­ја“, ка­зао је Ми­лош Ву­че­вић.

Фото: Dnevnik (Branko Lučić)

По гра­до­на­чел­ни­ко­вим ре­чи­ма, про­је­кат за са­да пред­ви­ђа да јав­ни парт­нер има тре­ћи­ну вла­сни­штва, при­ват­ни парт­нер две тре­ћи­не, с тим да Град за­др­жа­ва вла­снич­ки по­сед над Апо­те­ком, под чи­јим ће се брен­дом по­сло­ва­ти на та­кав на­чин де­сет го­ди­на. Ву­че­вић је на­гла­сио да про­је­кат пред­ви­ђа да мре­жа апо­те­ка, ко­је су у свим де­ло­ви­ма гра­да, бу­де са­чу­ва­на. При­ват­ни парт­нер био би у оба­ве­зи да уло­жи 249 ми­ли­о­на ди­на­ра, да ис­пла­ти не­ис­пла­ће­не пла­те за­по­сле­ни­ма, за­др­жи оне ко­ји су оста­ли, и да уло­жи 70 ми­ли­о­на ди­на­ра у за­ли­хе. За­уз­врат, до­би­ја Га­лен­ску ла­бо­ра­то­ри­ју, про­сто­ри­је, опре­му и по­сто­је­ће за­ли­хе.

На­кон кра­ће па­у­зе по­сле све­ча­не сед­ни­це, у под­не је от­по­че­ло и рад­но за­се­да­ње но­во­сад­ског пар­ла­мен­та. Пр­во је на днев­ном ре­ду би­ло осни­ва­ње Но­во­сад­ског деч­јег кул­тур­ног цен­тра (НДКЦ). Члан Град­ског ве­ћа за кул­ту­ру Да­ли­бор Ро­жић бра­нио је пред­лог као по­сле­ди­цу кул­тур­не по­ли­ти­ке и стра­те­ги­је, те до­дао да је фор­ми­ра­ње те кров­не уста­но­ве кул­ту­ре за де­цу и мла­де про­јек­то­ва­но у Ак­ци­о­ном пла­ну.

Од­бор­ни­ци из ре­до­ва Срп­ске ра­ди­кла­не стран­ке и Де­мо­крат­ске стран­ке ни­су кри­ти­ко­ва­ли сам пред­лог, ра­ди­ка­ли су га и по­др­жа­ли, већ су из­ра­жа­ва­ли сум­њу да је за­по­шља­ва­ње у но­вој уста­но­ви рад­ни­ка Но­во­сад­ског отво­ре­ног уни­вер­зи­те­та (НОУ) це­на ко­ју Град пла­ћа за пре­у­зи­ма­ње згра­де Рад­нич­ког, од­но­сно Но­во­сад­ског отво­ре­ног уни­вер­зи­те­та.

Пред­сед­ник од­бор­нич­ке гру­пе СРС-а Ђу­рађ Јак­шић та­ко је ре­као да, иако по­др­жа­ва осни­ва­ње НДКЦ-а, име­но­ва­ње Љи­ља­не Ган­тар у при­вре­ме­ни Управ­ни од­бор, а ње­не ћер­ке Алек­сан­дре Лу­кић за при­вре­ме­ну ди­рек­тор­ку, пред­ста­вља кла­сич­ни су­коб ин­те­ре­са. Ро­жић је пак на кри­ти­ке од­го­во­рио да су у пи­та­њу при­вре­ме­не функ­ци­је, и да је њи­хов за­да­так да ство­ре усло­ве да се офор­ме ре­дов­на упра­вљач­ка те­ла НДКЦ-а, ко­ји би, по ње­го­вим ре­чи­ма, функ­ци­о­ни­сао у са­да­шњим про­сто­ри­ја­ма НОУ-а у Рад­нич­кој ули­ци 20.


На ред до­ла­зи Спенс

„По­сле Апо­те­ке иде­мо од­мах на Спенс“, ка­зао је гра­до­на­чел­ник Ми­лош Ву­че­вић, на­во­де­ћи да се и за то пред­у­зе­ће при­пре­ма план са­на­ци­је. „Град ће ту во­ди­ти ра­чу­на о спорт­ским са­др­жа­ји­ма, те­ре­ни­ма, објек­ти­ма. Ми ту не мо­же­мо да се игра­мо, Град мо­ра да за­др­жи упра­вљач­ка пра­ва и да омо­гу­ћи на­шим спор­ти­сти­ма и гра­ђа­ни­ма да се ба­ве спор­том и да се одр­жа­ва­ју спорт­ски до­га­ђа­ји.“

Он је на­по­ме­нуо да ће ове го­ди­не Спенс би­ти до­ма­ћин ве­ли­ким спорт­ским ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма.Ре­као је да Град не би тре­ба­ло да из­два­ја ви­ше нов­ца за Спенс да би из­најм­љи­вао та­мо­шње ло­ка­ле, већ да то при­ват­ни­ци бо­ље ра­де. Усло­ви и ам­би­јент по­сло­ва­ња су се про­ме­ни­ли и јав­ни сек­тор с тим не мо­же да се но­си, сма­тра Ву­че­вић, али на­по­ми­ње и да ру­ше­ње Спен­са ни­је ре­ал­на оп­ци­ја.


Си­ту­а­ци­ју је у на­ред­ној тач­ки днев­ног ре­да ма­ло раз­ја­сни­ла чла­ни­ца Град­ског ве­ћа Ми­ра Ра­де­но­вић, ко­ја је, обра­зла­жу­ћи пред­лог од­лу­ке ко­јом Град од др­жа­ве тра­жи пре­о­ста­лих де­вет де­се­ти­на вла­сни­штва над згра­дом Рад­нич­ког, ка­за­ла да се НОУ пре не­ко­ли­ко да­на од­ре­као пра­ва ко­ри­шће­ња тих де­вет де­се­ти­на. Она је до­да­ла да су се сте­кли усло­ви да се та згра­да пре­да Но­вом Са­ду и да по­сле две де­це­ни­је бу­де ре­кон­стру­и­са­на.

Од­бор­нич­ка гру­па СРС-а по­др­жа­ла је и тај пред­лог, док су де­мо­кра­те би­ле на­чел­но „за“, али им је сме­та­ло што власт ни­је ја­сно ука­за­ла на ве­зу из­ме­ђу суд­би­не НОУ и ње­го­вих за­по­сле­них и са­ме згра­де.

На­кон рас­пра­ве о пр­ве две тач­ке, Скуп­шти­на је усво­ји­ла и низ од­лу­ка у ве­зи с ур­ба­ни­стич­ком до­ку­мен­та­ци­јом, те про­грам ин­ве­сти­ци­ја за ову го­ди­ну Град­ске упра­ве за имо­ви­ну и имо­вин­ско-прав­не по­сло­ве вре­дан 196 ми­ли­о­на ди­на­ра, из ко­јег ће се про­ши­ри­ва­ти вр­тић у Га­га­ри­но­вој 10, гра­ди­ти згра­да МЗ Сај­ло­во, те згра­да на Бу­ле­ва­ру Ми­хај­ла Пу­пи­на 20. Усво­јен је и из­ве­штај о про­це­ни фер вред­но­сти СПЦ „Вој­во­ди­на“, ко­ја из­но­си око 60 ми­ли­о­на евра.     

Пред­лог о ЈПП-у за Апо­те­ку „Но­ви Сад“ пред Скуп­шти­ном је обра­зла­гао пред­сед­ник Рад­не гру­пе за са­на­ци­ју те уста­но­ве Ра­до­ван Иве­тић, ко­ји је ре­као да је Апо­те­ка ушла у гу­бит­ке на­кон што је 2013. го­ди­не омо­гу­ће­но да и при­ват­не апо­те­ке из­да­ју ле­ко­ве на ре­цепт, док ни­су у оба­ве­зи да спро­во­де јав­не на­бав­ке. Иве­тић је ис­та­као да су прев­ди­ђа­ња да би тај мо­дел парт­нер­ства за де­сет го­ди­на, на ко­ли­ко је пред­ви­ђе­но парт­нер­ство, до­нео до­бит од 991 ми­лион ди­на­ра. Ка­ко је об­ја­снио, по­сле усва­ја­ња про­јек­та сле­ди тен­дер за при­ват­ног парт­не­ра, па скла­па­ње уго­во­ра, ко­ји на кра­ју одо­бра­ва Скуп­шти­на гра­да, да би по­чет­ком ју­на цео про­цес био за­вр­шен.

Про­тив тог пред­ло­га би­ле су од­бор­нич­ке гру­пе СРС-а и ДС-а, ко­је су за ло­ше ста­ње у Апо­те­ци окри­ви­ле др­жа­ву, тра­же­ћи и од­го­вор­ност ру­ко­вод­ства уста­но­ве. Осим то­га, жа­ли­ли су се и на ка­шње­ње пред­ло­га про­јек­та, за шта је, по од­го­во­ри­ма из ре­до­ва вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је око СНС-а, узрок то што је над­ле­жна др­жав­на ко­ми­си­ја про­је­кат одо­бри­ла у по­не­де­љак.

Thumbnail

Фебруарска награда проф. др Тихомиру Вејновићу

Новосадски лекар проф. др Тихомир Вејновић, специјалиста гинекологије и акушерства и субспецијалиста перинатологије, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду и управник Клинике за гинекологију и акушерство КЦ Војводине, добитник је градске Фебруарске награде за 2017. годину, одлучено је на данашњој свечаној седници Скупштине Града Новог Сада.

Највише градско признање додељено је Вејновићу за истакнути академски и клинички ангажман са међународно признатим резултатима рада у здравству, изузетан допринос научноистарживачкој делатности у медицини и остварена визионарска достигнућа у новим здравственим технологијама и организацији здравствене заштите, саопштено је из Скупштине града.

Ово признање Скупштина града додељује грађанину за обједињене напоре који су у духу слободарских традиција Града, неговања међуљудске толеранције и јединства свих његових грађана за активности и дела која афирмишу име и традицију, славу и реноме Града Новог Сада, допринос у култури, уметности, књижевним делима, изучавању историјске грађе и научно истраживачке делатности у целини и истакнутом ангажману у хуманитарним, социјалним и здравственим областима, а поводом Дана Града – 1. фебруара, дана када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним краљевским градом.

Фе­бру­ар­ска на­гра­да у пра­вим ру­ка­ма

Ко­мен­та­ри­шу­ћи из­бор проф. др Ти­хо­ми­ра Веј­но­ви­ћа, ле­ка­ра спе­ци­ја­ли­сте ги­не­ко­ло­ги­је и аку­шер­ства и суп­спе­ци­ја­ли­сте пе­ри­на­то­ло­ги­је, ре­дов­ног про­фе­со­ра Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду и управ­ни­ка Кли­ни­ке за ги­не­ко­ло­ги­ју и аку­шер­ство КЦ Вој­во­ди­не, за ла­у­ре­а­та Фе­бру­ар­ске на­гра­де, гра­до­на­чел­ник Ми­лош Ву­че­вић из­ја­вио је да је на­гра­ђен нај­бо­љи кан­ди­дат.

„Ра­ди се о јед­ном углед­ном гра­ђа­ни­ну овог гра­да, по­зна­том и при­зна­том ле­ка­ру, ко­ји је по­себ­но ан­га­жо­ван у јед­ној обла­сти здрав­ства ко­ја је од пр­во­ра­зред­ног зна­ча­ја за за­јед­ни­цу. Ова на­гра­да је на не­ки на­чин и за­хвал­ност Гра­да свим за­по­сле­ни­ма у но­во­сад­ском по­ро­ди­ли­шту, јед­но ве­ли­ко хва­ла за то што се та­мо ро­ди око 6.000 бе­ба го­ди­шње“, по­ру­чио је Ву­че­вић.

С. Кр­стић

EUR/RSD 117.1782
Најновије вести