Језикоманија: Напи(т)ци топли или хладни

Седим у кафићу, гледам мени... Пише: топли и хладни НАПИТЦИ! Реците ви мени да ли вам то звучи правилно? Можда некоме ни правилан облик који гласи НАПИЦИ, не звучи правилно, али...јесте!
NatasaMirkovic-BLU
Фото: Dnevnik.rs

Ко­ли­ко сте пу­та чу­ли или про­чи­та­ли ЗА­ДАТ­ЦИ? Или уче­ство­вао је у тој и тој БИТ­ЦИ... За мно­ге је то и је­ди­ни на­чин да ка­жу да­те име­ни­це у мно­жи­ни... Чак и у мно­гим пи­са­ним ре­кла­ма­ма и фла­је­ри­ма (ко­ји се не­ми­ли­це де­ле по гра­ду) ко­ји су до­ступ­не сви­ма (авај, и де­ци!) ви­ди­мо да пи­ше ПО­ГОД­ЦИ, ПО­ЧЕТ­ЦИ... Опет, мно­ги су у не­до­у­ми­ци: да ли мо­же и јед­но и дру­го и кад то ва­жи (има и то­га!).

Код име­ни­ца ко­је се за­вр­ша­ва­ју на –ТАК или –ДАК (са не­по­сто­ја­ним А) глас Т (или Д) гу­би се ис­пред Ц!

А сад цео по­сту­пак...

Узми­мо, као при­мер, реч ЗА­ДА­ТАК. Тре­ба нам мно­жи­на, ЗА­ДАТ­КИ, А се гу­би јер је не­по­сто­ја­но! К уз И, по пра­ви­лу дру­ге па­ла­та­ли­за­ци­је (или си­би­ла­ри­за­ци­је) пре­ла­зи у Ц, те има­мо ЗА­ДАТ­ЦИ... Сад до­ла­зи до гу­бље­ња су­гла­сни­ка: Т се гу­би ис­пред Ц (ина­че, Ц је сли­ве­ни глас са­ста­вљен од Т и С)... Ре­зул­тат је пра­вил­на реч у мно­жи­ни ЗА­ДА­ЦИ. Та­ко и ни­ка­ко дру­га­чи­је. Чи­ста ма­те­ма­ти­ка!

Ево још при­ме­ра: ТРЕ­НУ­ЦИ, ИЗ­ДА­ЦИ, ГУ­БИ­ЦИ, ПО­ЧЕ­ЦИ, ОТ­ПА­ЦИ, ПРЕ­ГРА­ЦИ... али БИТ­КИ или БИ­ЦИ...(ни­ка­ко БИТ­ЦИ!)

Осе­ћам да су на­ши за­да­ци да вам ука­же­мо на ово пра­ви­ло, јер, при­зна­ће­те, те­шко је и за из­го­вор!

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести