Језикоманија: Ко­ро­на­ви­рус или ви­рус ко­ро­на?

Док се у ме­ди­ји­ма и на дру­штве­ним мре­жа­ма во­де рас­пра­ве на ко­ји на­чин се за­шти­ти­ти од ви­ру­са, ка­ко су­зби­ти ши­ре­ње, ка­ко се ле­чи­ти, по­кре­ну­та је и лин­гви­стич­ка рас­пра­ва: ка­ко је пра­вил­но ви­рус ко­ро­на или ко­ро­на­ви­рус.

Пред­сед­ник Од­бо­ра за стан­дар­ди­за­ци­ју је­зи­ка Сре­то Та­на­сић об­ја­шња­ва да је пре­ма њи­хо­вом ми­шље­њу пра­вил­но ВИ­РУС КО­РО­НА, да­кле, та­ко што се име­ни­ца ви­рус пи­ше на пр­вом ме­сту.

- Ова кон­струк­ци­ја у срп­ском је­зи­ку пот­па­да под атри­бу­тив­не кон­струк­ци­је, а у њи­ма ши­ри по­јам до­ла­зи ис­пред ужег, као на при­мер: про­фе­сор Пе­тро­вић, ре­ка Мо­ра­ва, кру­шка оско­ру­ша, др­во орах, ле­кар спе­ци­ја­ли­ста, бо­лест ту­бер­ку­ло­за, бак­те­ри­ја ста­фи­ло­ко­ка и сл. Пра­ви­ло је да у свим та­квим кон­струк­ци­ја­ма (син­таг­ма­ма) ши­ри по­јам до­ла­зи ис­пред ужег. Ка­ко је ко­ро­на са­мо тип ви­ру­са, нор­мал­но је да се по да­том пра­ви­лу пи­ше ви­рус ко­ро­на- об­ја­шња­ва Сре­то Та­на­сић.

Ме­ђу­тим, с њим се не сла­же др Ма­ри­на Ни­ко­лић, на­уч­ни са­рад­ник у Ин­сти­ту­ту за срп­ски је­зик СА­НУ, ко­ја је на сај­ту „Је­зи­ко­фил” на­пи­са­ла да је ис­прав­но пи­са­ти КО­РО­НА­ВИ­РУС као јед­ну реч.

- Ко­ро­на­ви­рус је оп­ште име за гру­пу ви­ру­са, до­би­је­но на осно­ву из­гле­да, ко­ји асо­ци­ра на ве­нац (лат. co­ro­na). У до­ма­ћим ме­ди­ји­ма на­ла­зи­мо раз­ли­чи­та ре­ше­ња за пи­са­ње овог но­вог смр­то­но­сног ви­ру­са, али док не до­би­је зва­нич­но име, ко­ри­сти­ће­мо и да­ље на­зив це­ле гру­пе, ко­ји ће­мо пи­са­ти, као што и на­ши при­руч­ни­ци пред­ла­жу са­ста­вље­но - об­ја­шња­ва Ма­ри­на Ни­ко­лић.

Н. Мир­ко­вић  

EUR/RSD 117.5821
Најновије вести