Град продаје 308 квадрата пословног простора

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 16/18), члана 13. Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 34/13, 60/15 и 74/16), Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 020-225/2018-II oд 20.09.2018. године   и Закључка  Градског већа Града Новог Сада број 020-225/20108-II oд 07.12.2018. године
Gradska kuća, Novi Sad  Foto:dnevnik.rs/A. Erski
Фото: Dnevnik.rs

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ул. Народног фронта 53

 

објављује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

 

Пословни простор у јавној својини Града Новог Сада, који се налази на првом спрату стамбене зграде у Новом Саду,у илици Булевар Михајла Пупина број 28, бр.посебног дела 1, површине 308 м2, на катастарској парцели број 140, уписан у Лист непокретности број 8641 К.О. Нови Сад II, као пословни простор за који није утврђена делатност – пословни простор уписан по закону о озакоњењу објеката.

 

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

Предметни пословни простор отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадну рекламацију.

Укупна почетна купопродајна цена пословног простора износи 56.541.318,81 динара .

Понуђена купопродајна цена пословног простора не може бити нижа од укупне почетне купопродајне цене.

Коначна купопродајна цена пословног простора биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Рок за плаћање купопродајне цене износи 10 (десет) дана од дана закључења и овере купопродајног уговора. Пословни простор се предаје купцу у посед у року од 5 (пет) радних дана након исплате купопродајне цене. Након исплате целокупне купопродајне цене, купац стиче право да се упише као носилац права својине на пословном простору.

Трошкови овере купопродајног уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

 

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Понуде се достављају у затвореним ковертама путем поште или писарнице Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, на адресу Нови Сад, ул. Народног фронта број 53, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу понуде (име, презиме/пословно име, контакт телефон).

Понуде могу поднети правна и физичка лица.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

  • За физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте, број телефона;
  • За предузетнике: назив радње и седиште, фотокопију личне карте предузетника, решења о упису у регистар надлежног органа, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун потврда о пореском идентификационом броју,број телефона;
  • За правна лица: назив и седиште, решење о упису правног лица у регистар надлежног органа, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, потврда о пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање, број телефона;

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица или пуномоћника који мора да има уредно пуномоћје за подношење понуде.

Понуђач уз понуду мора да достави доказ о уплати депозита и изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и да пословни простор купује у виђеном стању.

Понуђач у поступку је дужан да уплати депозит у износу од 600.000,00 динара на рачун број: 840-1158804-02. Сврха уплате: уплата депозита за јавни оглас за отуђење непокретности.

Понуђач уз понуду мора да достави назив пословне банке код које има отворен рачун и број рачуна на који се може извршити поврћај депозита у случају да не буде изабран као најповољнији.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда у којој цена није наведена у укупном износу, или је дата описно неће се разматрати.

Понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољнија се износ уплаћеног депозита урачунава као део унапред плаћене купопродајне цене.

Понуђачу чија понуда није најповољнија, односно не буде разматрана у случајевима утврђеним Огласом, депозит се враћа у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења предлога одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Уколико понуђач чија се понуда прихвати као најповољнија, у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не закључи уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, и губи право на повраћај депозита као и у случају када у року од 10 (десет) дана од потписа уговора не плати купопродајну цену.

Комисија задржава право да у случају пријема неодговарајућих понуда не изврши избор најповољније понуде.

Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би понуђач евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

Поступак прикупљања и разматрања понуда за отуђење пословног простора из јавне својине Града Новог Сада, спроводи Комисија образована Решењем Градског већа Града Новог Сада, број 020-225/2018-1-II од 20.09.2018 године (у даљем тексту: Комисија).

Отварање писмених понуда је јавно и спроводи га Комисија.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена купопродајна цена пословног простора изражена у динарима.

У случају да два и више понуђача понуде исти износ купопродајне цене, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исту висину купопродајне цене да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом купопродајне цене у односу на претходно дату понуду, које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно, ако доставе нову понуду са истим износом купопродајне цене, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Комисија ће у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда, све понуђаче обавестити писменим путем о избору најповољније понуде, након чега ће се спровести поступак доношења одлуке надлежног органа Града Новог Сада о отуђењу предметног пословног простора из јавне својине Града Новог Сада.

 

ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Оглас остаје отворен до 18.12. 2018. године.

Пријаве се могу поднети на образцу који се може преузети у просторијама Градске управе за имовину и имовинско- правне послове, ул. Народног фронта број 53, Нови Сад или са интернет странице Града Новог Сада www.novisad.rs.

Пословни простор се може погледати за време трајања огласа у терминима о којима се информације могу добити на телефон 021/489 00 11, 021/489 00 20, 021/489 00 56 и на интернет страници Града Новог Сада www.novisad.rs.

Све потребне информације поводом овог огласа могу се добити у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, ул. Народног фронта број 53, Нови Сад или преко телефона 021/489 00 20 и 021/489 00 56, у времену од 8,00 до 13,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се дана 21.12.2018 године, у просторијама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, ул. Народног фронта број 53, Нови Сад, први спрат (сала за састанкe) са почетком у 09,00 часова.

(Огласни текст)

 

EUR/RSD 117.1952
Најновије вести