Концерт за памћење у затвору на Kлиси

 Не­сва­ки­да­шњи, ве­ли­чан­стве­ни ко­церт хо­ра Епер­хи­је срем­ске „Све­ти Ни­ко­лај” одр­жан је у но­во­сад­ском Окру­жном за­тво­ру, уз мно­ге би­се­ве.
Koncert hora Eperhije sremske „Sveti Nikolaj” u zatvoru na Klisi  Foto: Dnevnik.rs/S.Šušnjević
Фото: Концерт хора Еперхије сремске „Свети Николај” у затвору на Kлиси Фото:Дневник.рс/ Дневник.рс/С.Шушњевић

У скром­ној, али пу­ној са­ли, ко­ја има из­не­на­ђу­ју­ћу аку­сти­ку по­пут не­ких хра­мо­ва му­зи­ке, овај на­ступ об­ра­до­вао је мно­ге осу­ђе­ни­ке и зва­ни­це те уста­но­ве.

На по­чет­ку про­гра­ма је от­пе­ва­на хим­на, а по­том су усле­ди­ле по­зна­те ме­ло­ди­је „Кре­ће се ла­ђа фран­цу­ска”, ста­ро­град­ска „На те ми­слим”, „Вин­ска пе­сма”, „Во­ста­ни, Сер­бие”, не­ко­ли­ко ко­зач­ких пе­са­ма...

Апла­у­зе су иза­ми­ли пре свих со­пран Ве­ри­ца Пе­јић, те­но­ри Мо­мир Пре­до­је­вић и Адриан Крањ­че­вић, али осу­ђе­ни­ци су би­ли при­јат­но из­не­на­ђе­ни про­гра­мом и, у раз­го­во­ру с на­ма, по­же­ле­ли су још та­квих кон­це­ра­та.

М.В.

Фото: Концерт хора Еперхије сремске „Свети Николај” у затвору на Клиси Фото: Дневник.рс/С.Шушњевић
EUR/RSD 117.5849
Најновије вести