ЂОР­ЂЕ ДРА­ШКО, ТА­ЛЕН­ТО­ВА­НИ РУ­КО­МЕ­ТАШ ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ Част је би­ди део шам­пи­о­на

Де­се­то­стру­ки уза­стоп­ни шам­пи­он Ср­би­је у ру­ко­ме­ту еки­па Вој­во­ди­не има мно­го ре­пре­зен­та­ти­ва­ца и тро­феј­них игра­ча. Ка­ко би сва­ке го­ди­не би­ли ко­ну­рент­ни Но­во­са­ђа­ни мо­ра­ју да до­во­де про­ве­ре­на по­ја­ча­ња, али су увек оста­вља­ли про­сто­ра и за не­ко­ли­ко би­се­ра из омла­дин­ске шко­ле.
SRL
Фото: SRL

На­кон Лу­ке Ро­га­на и Си­ме Ши­ја­на, као но­ва мла­да зве­зда на­ме­ће се Ђор­ђе, нај­мла­ђи од три бра­та Дра­шка. Ђор­ђе Дра­шко је ове се­зо­не упи­сао се­дам на­сту­па у дре­су Вој­во­ди­не, те ис­ти­че да су ми­ну­ти у се­ни­ор­ском ти­му срп­ског шам­пи­о­на ве­о­ма ва­жни за раз­вој и на­пре­дак у ка­ри­је­ри.

– Имам при­ли­ку да играм у нај­бо­љем клу­бу у Ср­би­ји. Сва­ка­ко да је то ве­ли­ко ис­ку­ство за ме­не и то је на­гра­да за уло­же­ни рад. На­дам се да сам ис­пу­нио оче­ки­ва­ња тре­не­ра. Мно­го ми зна­чи то што де­лим те­рен са игра­чи­ма ко­ји има­ју ин­тер­на­ци­о­нал­но ис­ку­ство, да­ју ми са­ве­те ка­ко да бу­дем још бо­љи – по­чео је при­чу Во­шин бек.

Ђор­ђе је па­ра­лел­но и ве­де­та Сла­ви­је (дру­га еки­па Вој­во­ди­не), ко­ја је у вр­ху Пр­ве ли­ге – Вој­во­ди­на. Као ка­пи­тен по­ла­ко учи да по­ста­не пра­ви ли­дер на те­ре­ну и у еки­пи.

– Ве­ли­ки је успех за нас што смо ме­ђу кон­ку­рен­ти­ма за ула­зак у ви­ши ранг по­што смо се про­шле се­зо­не бо­ри­ли за оп­ста­нак и ја­сно је ко­ли­ко смо на­пре­до­ва­ли. За­до­во­љан сам фор­мом, али на­рав­но увек мо­же бо­ље. Еки­па је за­и­ста од­лич­на, сјај­но се сла­же­мо и вред­но тре­ни­ра­мо. Сма­трам да смо ко­лек­тив ко­ји мо­же да­ле­ко да до­гу­ра – по­ру­чио је ка­пи­тен Сла­ви­је.

В. Гво­зде­но­вић

EUR/RSD 117.0731
Најновије вести