Град прикупља понуде за улагање у зграду Радничког универзитета

Град Нови Сад објављује необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости са предлогом правног оквира за инвестиционо улагање у објекат на адреси Улица Војвођанских бригада број 7 у Новом Саду (зграда Радничког универзитета).
1
Фото: Dnevnik.rs

НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ СА ПРЕДЛОГОМ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ НА АДРЕСИ УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 7 У НОВОМ САДУ (ЗГРАДА РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА)

 

ГРАД НОВИ САД

Објављује

 

Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости са предлогом правног оквира за инвестиционо улагање у објекат на адреси Улица Војвођанских бригада број 7 у Новом Саду (зграда Радничког универзитета)

Шифра позива: НЈП-1/2020 - РУ

 

Град Нови Сад позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица (у даљем тексту: Потенцијални партнери) да упуте необавезујуће писане понуде (у даљем тексту: Писма о заинтересованости) са предлогом правног оквира за инвестиционо улагање у објекат на адреси Улица Војвођанских бригада број 7 у Новом Саду (зграда Радничког универзитета) (у даљем тексту: Објекат).

Објекат чини зграда број 1, спратности: подрум, приземље и 13 спратова, укупне површине око 6.687,00м², изграђена на катастарској парцели бр. 584/1 КО Нови Сад II, у Улици Војвођанских бригада број 7 у Новом Саду и градско грађевинско земљиште, укупне површине 6а 24м² (земљиште под зградом – објектом у површини од 5а 26м² и остало вештачки створено неплодно градско грађевинско земљиште у површини од 98м²) све уписано у Лист непокретности број 1214 КО Нови Сад II.

Од Потенцијалних партнера се очекује да доставе Писмо о заинтересованости којим би исказали своју заинтересованост за инвестиционо улагање са предлогом правног оквира за инвестиционо улагање (попут купопродаје објекта, јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије, закупа и сл.) и предлог пословне делатности у Објекту, уз обавезу заштите јавног интереса, у складу са прописима Републике Србије.

Након анализе примљених Писама о заинтересованости, надлежни органи Града Новог Сада могу покренути одговарајући поступак у складу са одабраним моделом. Анализу примљених Писама о заинтересованости вршиће радна група коју је образовао Град Нови Сад,

 

Намера Града Новог Сада је да се Објекат кроз неки од предложених правних оквира за инвестиционо улагање приведе намени у складу са планским документом.

 

Писма о заинтересованости морају садржати следеће податке:

 

•       Опште информације о Потенцијалном партнеру (пословно име, седиште, матични број и ПИБ);

•       Предлог правног оквира за инвестиционо улагање (попут купопродаје објекта, јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије, закупа и сл.);

•       Одговарајуће референце из области градње, инвестиција, пословне инфраструктуре, управљања објектима сличне величине или намене и сл., за Потенцијалног партнера;

•       Оквирно идејно решење за реализацију инвестиционог програма (који треба да садржи оквирни износ планираних инвестиција, као и план, начин и динамику, односно временски рок за реализацију инвестиционог програма) за реконструкцију Објекта;

•       Планирану структуру и начин финансирања (нпр. финансирање из сопствених средстава, кредита и/или субвенција, итд.);

•       Понуђена средства обезбеђења у случају да реконструкција и/или унапређење пословања не буду извршени у уговореном року и/или на предвиђени начин.

 

Писма о заинтересованости и сва пратећа документација мора бити потписана од стране овлашћеног лица Потенцијалног партнера и оверена печатом (уколико се печат употребљава).

 

Писма о заинтересованости се достављају на српском језику поштом или непосредно предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, у два примерка, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, најкасније до 26. фебруара 2020. године до 12 часова.

 

Писма о заинтересованости се достављају у затвореној коверти, уз обавезно навођење назива и шифре овог позива, са назнаком „Писмо о заинтересованости за Градску управу за имовину и имовинско-правне послове – не отварати“. На полеђини коверте потребно је видљиво назначити назив, адресу и телефон подносиоца.

 

Отварање приспелих Писама о заинтересованости извршиће се комисијски.

 

Пре слања Писама о заинтересованости, свим Потенцијалним партнерима ће бити омогућен увид у одговарајућу документацију након потписивања изјаве о чувању поверљивих података. Образац изјаве о чувању поверљивих података може се преузети на адреси www.novisad.rs. Изјаву потписану од стране овлашћеног лица Потенцијални партнер доставља непосредном предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, у два примерка, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, најкасније до 21. фебруара 2020. године до 12 часова.

 

Свим Потенцијалним партнерима ће бити омогућен обилазак Објекта на њихов захтев. Захтеви се могу упутити путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, уз обавезно навођење назива и шифре овог позива.

 

Овај позив је у свему необавезујући и објављује се само ради истраживања тржишта, те у том смислу не обавезује Град Нови Сад да покрене било какав поступак. Град Нови Сад задржава право да не покрене поступак, као и да измени и допуни елементе овог необавезујућег јавног позива, и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штету које би такве измене проузроковале Потенцијалном партнеру или трећим лицима.

 

Све додатне информације и питања на српском и енглеском језику у вези са овим позивом могу се добити обраћањем путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, уз обавезно навођење назива и шифре овог позива.

 

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5850
Најновије вести