Додељена признања “зелени” и “црни” лист

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Ра­дио Бе­о­град 2 и По­крет го­ра­на Вој­во­ди­не су у Све­ча­ној са­ли Кар­ло­вач­ке гим­на­зи­је до­де­ли­ли де­сет при­зна­ња „Зе­ле­ни лист”, као и три спе­ци­јал­на, нај­ве­ћим за­штит­ни­ци­ма жи­вот­не сре­ди­не и јед­но „при­зна­ње” „Цр­ни лист” нај­ве­ћем за­га­ђи­ва­чу.
Nagradjeni Zeleni list
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

При­зна­ња ин­сти­ту­ци­ја­ма и по­је­дин­ци­ма за еко­ло­шке ак­тив­но­сти у прет­ход­ној го­ди­ни до­де­ље­на су 34. пут, а реч је о нај­ста­ри­јој на­ци­о­нал­ној еко­ло­шкој ак­ци­ји „Тра­жи­мо за­га­ђи­ва­ча го­ди­не и за­штит­ни­ка жи­вот­не сре­ди­не”, у ор­га­ни­за­ци­ји Еко­ло­шког ма­га­зи­на „Че­ка­ју­ћи ве­тар”.

“Срем­ски Кар­лов­ци су град ко­ји пред­ста­вља сим­бол трај­не вред­но­сти, не са­мо бри­ге за жи­вот­ну сре­ди­ну већ и за кул­ту­ру уоп­ште, па та­ко и за еко­ло­шку кул­ту­ру”, ис­та­као је глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник Дру­гог про­гра­ма Ра­дио Бе­о­гра­да Ра­до­ман Ка­ње­вац. “Бор­ба за жи­вот­ну сре­ди­ну је по­сао ко­ји ду­го тра­је, где се ре­зул­та­ти не ви­де од­мах, по­ма­ци су ма­ли, али епо­хал­ни. Осим без­број ства­ри ко­је нас раз­два­ја­ју, по­сто­ји јед­на ко­ја нас спа­ја – бри­га за ову пла­не­ту, ко­ју де­ли­мо сви ко­ли­ко нас има.”

„Зе­ле­ни лист” за по­ди­за­ње еко­ло­шке све­сти, ак­ци­је чи­шће­ња и очу­ва­ња жи­вот­не сре­ди­не, биљ­ног и жи­во­тињ­ског све­та до­би­ли су: Вје­ко­слав Јок­си­мо­вић Ве­ка из При­је­по­ља, Деч­ја те­ле­ви­зиј­ска се­ри­ја „Упри­ро­ди се”, Из­ви­ђач­ки од­ред „За­ви­чај” из Вра­ња, Кан­це­ла­ри­ја за енер­гет­ски ме­наyмент Вр­бас, Ње­на ек­се­лен­ци­ја ам­ба­са­дор­ка Фран­цу­ске Кри­сти­на Мо­ро, др Љи­ља­на Ђу­ро­вић, Ми­чел Рох­ман, др Са­ша Ма­рин­ко­вић, удру­же­ња „Геа” из Пи­ро­та и „Зоо-пла­нет” из Ни­ша. Спе­ци­јал­но при­зна­ње „Зе­ле­ни лист” до­би­ли су По­ро­ди­ца Би­стрих по­то­ка и Мла­ди ис­тра­жи­ва­чи Ср­би­је за 40 го­ди­на по­сто­ја­ња и По­кра­јин­ски за­вод за за­шти­ту при­ро­де за по­ла ве­ка де­ла­ња. „Цр­ни лист” за не­про­пи­сно од­ла­га­ње опа­сног от­па­да при­пао је ком­па­ни­ји „Еко 21” из До­бри­це.

“На под­руч­ју Вој­во­ди­не 1979. го­ди­не има­ли смо око 5,8 од­сто по­шу­мље­но­сти, а ни да­нас ни­смо мно­го од­ма­кли”, освр­нуо се пред­сед­ник По­кре­та го­ра­на Вој­во­ди­не Алек­са Јеф­тић. “Ра­ди­ли смо, али не до­вољ­но. По­звао бих вас да у на­ред­ном пе­ри­о­ду ан­га­жо­ва­ни­је уче­ству­је­мо и ви­ше де­лу­је­мо на до­но­си­о­це од­лу­ка да у на­ред­ном пе­ри­о­ду Вој­во­ди­на и Ср­би­ја бу­ду још бо­га­ти­је си­ро­ви­на­ма.

Ак­ци­ју је по­др­жа­ла и швед­ска ме­ђу­на­род­на аген­ци­ја за раз­вој и са­рад­њу (SIDA) кроз про­грам „CSOnnect”, ко­ји ре­а­ли­зу­је Ре­ги­о­нал­ни цен­тар за жи­вот­ну сре­ди­ну (РЕЦ).”

Б. Пав­ко­вић

 

EUR/RSD 117.5780
Најновије вести