Од­бој­ка на пе­ску улеп­ша­ла ви­кенд Чу­ру­жа­ни­ма

ЧУ­РУГ: Так­ми­че­ње де­вој­чи­ца у од­бој­ци на пе­ску одр­жа­но је то­ком ви­кен­да на чу­ру­шкој пла­жи, на оба­ли Ста­ре Ти­се, у окви­ру исто­и­ме­ног пар­ка при­ро­де. У фер-плеј над­ме­та­њу на шест те­ре­на уче­ство­ва­ло је око 110 од­бој­ка­ши­ца по­де­ље­них у три ка­те­го­ри­је – три­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ње, два­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ње и у тре­ћој гру­пи де­вој­чи­це од де­сет и је­да­на­ест го­ди­на, за­јед­но са мла­ђим вр­шња­ки­ња­ма.
1
Фото: Dnevnik.rs

Осим до­ма­ћи­на, Од­бој­ка­шког клу­ба „Во­леј Жа­баљ”, ко­ји чи­не де­вој­чи­це из Жа­бља, Чу­ру­га и Ђур­ђе­ва, го­сту­ју­ћи клу­бо­ви би­ли су „Бе­чеј” и но­во­сад­ски „Ду­нав во­леј”.

Тре­нер до­ма­ћег клу­ба Жар­ко Пе­цељ сма­тра тур­ни­ре за­бав­ног ка­рак­те­ра зна­чај­ним, јер та­ко на­ста­ју но­ва при­ја­тељ­ства ме­ђу де­вој­чи­ца­ма, што игра ве­ли­ку уло­гу у жен­ској од­бој­ци.

– Оне се на ова­квим дру­же­њи­ма то­ли­ко по­ве­жу, а да се ни­су ни по­зна­ва­ле, што је сјај­но и јед­на од кључ­них ства­ри у жен­ској од­бој­ци, за раз­ли­ку од му­шке – ка­же Пе­цељ, до­да­ју­ћи да је фо­кус њи­хо­вог сва­ко­днев­ног ра­да на жи­вот­ним вред­но­сти­ма и све­сти о спор­ту, те при­чи о нов­цу ме­ста не­ма, иако су спон­зо­ри увек по­треб­ни.

Из жа­баљ­ског од­бој­ка­шког клу­ба ка­жу да има де­вој­чи­ца ко­ји­ма је тај спорт не­што за шта жи­ве и ви­ди се ко­ли­ко иш­че­ку­ју сва­ки тре­нинг и так­ми­че­ње, док има и оних ко­је су ту ре­кре­а­тив­но.

Тре­нер из „Жа­баљ во­леј” клу­ба Бран­ко Бу­ди­ша ис­ти­че мо­ти­ва­ци­о­ни мо­ме­нат као је­дан од кључ­них за оп­ста­нак од­бој­ка­шких клу­бо­ва и схва­та­ња су­шти­не од­бој­ке.

– Срж овог спор­та је сти­ца­ње спо­соб­но­сти да се то­ком жи­во­та пси­хо­ло­шки из­бо­ре са стре­сним си­ту­а­ци­ја­ма и са со­бом, што уче од ма­лих но­гу кроз спорт­ску ди­сци­пли­ну и так­ми­чар­ски дух. Не оче­ку­је­мо од свих да по­стиг­ну успех, већ да сва­ка на­ђе сво­је ме­сто и на од­ре­ђе­ни на­чин до­при­не­се клу­бу – на­во­ди Бу­ди­ша.


Пу­бер­тет ме­ња спорт­ске на­ви­ке

Од­бој­ка­шки клуб „Жа­баљ во­леј” оку­пља по се­зо­ни про­сеч­но 150-180 чла­ни­ца из Жа­бља, Чу­ру­га и Ђур­ђе­ва. Сва­ки од тре­не­ра је фо­ку­си­ран на од­ре­ђе­на ме­ста у оп­шти­ни. Оне су уз­ра­ста од шест до 23 го­ди­не, па та­ко клуб има так­ми­чар­ке од ми­ни ли­ге до се­ни­ор­ске.

Тре­нер тог клу­ба Жар­ко Пе­цељ ка­же да су нај­ак­тив­ни­је у уз­ра­сту од пе­тог до осмог раз­ре­да, а пу­бер­тет је пре­су­дан пе­риод, ка­да мно­ге од­у­ста­ју од тре­нин­га.

– Док су у ни­жим раз­ре­ди­ма, по­ку­ша­ва­мо да их при­во­ли­мо од­бој­ци, па је још увек ди­ску­та­бил­но да ли ће­мо у то­ме ус­пе­ти или не. Ако успе­мо, сјај­не су до осмог раз­ре­да, а он­да је све да­ље ин­ди­ви­ду­ал­но – на­по­ми­ње Пе­цељ.


Ор­га­ни­за­то­ри до­га­ђа­ја су по­но­сни, јер је је­дан од њи­хо­вих глав­них ци­ље­ва да омо­гу­ће сви­ма да се ба­ве спор­том, а при­о­ри­тет им је да се у та­кве ак­тив­но­сти укљу­чи што ви­ше де­вој­чи­ца и же­на. Оне би та­ко има­ле при­ли­ку да уче­ству­ју у мно­го­број­ним спорт­ским так­ми­че­њи­ма ко­ја се то­ком це­ле го­ди­не одр­жа­ва­ју на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Жа­баљ.

По­кро­ви­тељ ма­ни­фе­ста­ци­је је Оп­шти­на Жа­баљ и њен Спорт­ски са­вез, а ор­га­ни­за­то­ри су из Удру­же­ња „Спорт за све” и Од­бој­ка­шки клуб „Во­леј Жа­баљ”. Осим за­бав­ног так­ми­че­ња на пе­ску, у пла­ну је одр­жа­ва­ње тур­ни­ра на твр­дој под­ло­зи, чи­ме се ина­че ба­ви жа­баљ­ски од­бој­ка­шки клуб.

М. Ра­шић

EUR/RSD 117.0621
Најновије вести