Војводина се поразом од Винтертура опростила од учешћа у Купу ЕХФ-а

Вој­во­ди­на је за­вр­ши­ла са­гу у Ку­пу ЕХФ у Швај­цар­ској и то у 2. ко­лу. По­сле убе­дљи­ве по­бе­де Вин­тер­ту­ра у су­бо­ту (35:22), ја­сно је би­ло да је пе­то­стру­ки шам­пион Ср­би­је на пра­гу ели­ми­на­ци­је. Ре­ванш у ко­ме је ју­че зва­нич­но Вој­во­ди­на би­ла до­ма­ћин, за­вр­шио се но­вим по­ра­зом цр­ве­но-бе­лих из Но­вог Са­да.
1
Фото: фото сајт РК Вовјодина

Наш тим је у дуел ушао с ро­ви­тим Вуч­ко­ви­ћем и Осто­ји­ћем, док Јо­ва­но­вић због по­вре­де ле­ђа ни­је ни ула­зио у игру. Вин­тер­тур је по­но­во кон­тро­ли­сао до­га­ђа­је на те­ре­ну, баш као и прет­ход­ног да­на, ко­ри­стио про­тив­нич­ке гре­шке, али мо­гао је и се­би да их при­у­шти не­ко­ли­ци­ну, а да ни јед­ног тре­нут­ка не до­ве­де у пи­та­ње три­јумф.

По­че­ло је вођ­ством Но­во­са­ђа­на пре­ко На­до­ве­зе, али је Вин­тер­тур се­ри­јом од 3:0 пре­о­кре­нуо по­чет­ни леп ток до­га­ђа­ја. Уз две до­бре ин­тер­вен­ци­је Јан­дри­ћа, ко­ји је од по­чет­ка био ме­ђу ста­ти­ва­ма, и при­де про­ма­шен сед­ме­рац Сто­ја­но­ви­ћа, Вој­во­ди­на је два пу­та би­ла у при­ли­ци за из­јед­на­че­ње. По­сле не­у­спе­лог до­да­ва­ња на цр­ту Ча­га­љу и про­би­ја­ња Триф­ко­ви­ћа, Вин­тер­тур се одво­јио на плус два.


Мно­го су спрем­ни­ји

Стра­хи­ња Стан­ко­вић је у ју­че­ра­шњем ме­чу, по­ред стан­дард­не по­зи­ци­је на де­сном кри­лу, још био де­сни и на кра­ју сред­њи бек.

" Про­тив­ник је имао ве­ћу ро­та­ци­ју, мом­ци су пре­спрем­ни, игра­ју 60 ми­ну­та. Ми ни­смо има­ли то­ли­ко игра­ча, има­ли смо и две, три по­вре­де на пр­вој утак­ми­ци..."

По­раз од укуп­но 22 раз­ли­ке, пред­ста­вља ре­а­лан или не­ре­а­лан од­нос сна­га срп­ског пр­ва­ка и швај­цар­ског ви­це­шам­пи­о­на?

" За ме­не је то не­ре­ал­но. Ко­ли­ко год да смо се спре­ма­ли за утак­ми­це, би­ло нам је ма­ло вре­ме­на. Игра­ју Швај­цар­ци не­ку спе­ци­фич­ну од­бра­ну на ко­ју ми ни­смо на­ви­кли. За два да­на ни­смо ус­пе­ли ни да се на­вик­не­мо на тај тем­по, ни на игру, о су­ђе­њу да не го­во­рим... Иде­мо ку­ћи да се од­мо­ри­мо и да се спре­ми­мо за Брест у СЕ­ХА ли­ги", до­дао је Стан­ко­вић.


Иако ни­је био еубо­јит као прет­ход­ног да­на у шу­ту с дис­тан­це, Вин­тер­тур је ка­жња­вао про­пу­сте срп­ског шам­пи­о­на и у 22. ми­ну­ту већ је имао пет го­ло­ва пред­но­сти. Не­ко­ли­ко шу­те­ва Во­ши­них игра­ча за­вр­ши­ло је на преч­ки или ста­ти­ва­ма, при­де је Вас­ке­ви­чи­јус од­бра­нио сед­ме­рац Стан­ко­ви­ћу, па је швај­цар­ски тим на од­мо­ру био у плу­су од шест го­ло­ва.

У на­став­ку су­сре­та до­шла је до из­ра­жа­ја ве­ћа све­жи­на Вин­тер­ту­ро­вих игра­ча, а ко­мот­но вођ­ство ко­је је из­но­си­ло нај­ви­ше осам раз­ли­ке, одр­жа­ва­ли су Швај­цар­ци до кра­ја.

С. Р.

Вој­во­ди­на Вин­тер­тур 17:26 (8:14)
ВИН­ТЕР­ТУР: Дво­ра­на „Ој­лах“, гле­да­ла­ца: 400, су­ди­је: Ха­јек и Ма­хо (Че­шка). Сед­мер­ци: Вој­во­ди­на 5 (2), Вин­тер­тур 3 (3). Ис­кљу­че­ња. Вој­во­ди­на 12, Вин­тер­тур 2 ми­ну­та.
ВОЈ­ВО­ДИ­НА: Јан­дрић (4 од­бра­не), Ча­гаљ 1, Осто­јић 2, Пе­ро­вић, Сто­ја­но­вић 2, Је­лић (3 од­бра­не), На­до­ве­за 6 (1), Јо­ва­но­вић, Вуч­ко­вић 1, Рат­ко­вић, Триф­ко­вић 2, Стан­ко­вић 1, Бо­ја­нић, Гро­зда­нић 2 (1), Ра­до­вић, Је­ре­мић.
ВИН­ТЕР­ТУР: Вас­ке­ви­чи­јус (11 од­бра­на, 2 сед­мер­ца), Брем 3, Хес 7 (1), Пе­ко­ра­ро 1, Ка­са­пи­дис 2, Лан­гер­хус 3 (1), Вер­нир 3, Лир 2 (1), Шулц, Хер 1, Ку­дуз 4, Јуд, Му­ри, Швај­лен.

EUR/RSD 118.5311
Најновије вести