Владина уредба: Блага Засавице у три степена заштите

ЗАСАВИЦА: Влада Србије донела је нову Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Засавица”, чиме је престала да важи она донета 1997. године.
1
Фото: Dnevnik.rs

Овога пута подручје водотока Засавице стављено је под заштиту као природно добро од изузетног значаја, односно, прве категорије и са његовом заштитном зоном чини јединствену целину. Управљање резерватом поверено је Покрету горана из Сремске Митровице, средства за спровођење плана управљања биће обезбеђена из републичког буyета.

Специјални резерват природе ставља се под заштиту како би се очувао природни водоток Засавице, као основни еколошки фактор, где су присутна водена, мочварна, ливадска и шумска станишта карактеристична за равничарске пределе.

На простору овог Специјалног резервата природе налази се 218 врста гљива – међу њима и деликатесни тартуфи, 655 врста виших биљака, код којих су многе угрожене врсте, затим 250 врста фитопланктона, 190 врста зоопланктона, велики број бескичмењака, 19 врста риба, 13 врста водоземаца, 12 врста гмизаваца, 182 врсте птица ...

Забележено је 29 типова станишта приоритетних за заштиту на националном нивоу, при чему су 23 приоритетна НАТУРА 2000 међутнародно значајна станишта. Због присуства заштићених врста од националног и међународног значаја, као и заштиту приоритетних типова станишта, подручје СРП „Засавица” идентификовано је подручје у оквиру међународне еколошке мреже „Емералд”, међународно значајно подручје за биљке - ИПА , међународно и национално значајно подручје за птице, одабрано подручје за дневне лептире и Рамсарско подручје.

Површина овог природног резервата је 1128,55 хектара, од чега је 704,93 хектара у државном, а 423,62 хектара у приватном власништву.  Влада Србије утврдила је режим заштите првог, другог и трећег степена овог природног резервата. Под режимом заштите првог степена је 59,85 хектара односно 5,3 одсто површине у државној својини. У том делу је Баново поље, део притоке Батар до њеног ушћа у Засавицу, локалитет Пачја бара и Ваљевац. Други степен режима заштите обухвата 686,26 хектара односно 60,81 одсто Специјалног резрвата природе „Засавице”. Ту се налази цео водоток реке Засавице, бара Рибњача, комплекс шума на Врбовцу, пашњак Врбељац, Саyак, водоток реке Јованче, водоток реке Прекопца, бара Батар два. Под режимом заштите трећег степена налази се 382,44 хектара резервата.

На подручју СРП „Засавица”, осим забране радова и активности које су утврђене Законом о заштити природе, на основу нове Уредбе забрањује се измена природних карактеристика обалног појаса, преоравање површина до рубних делова водотока Заставице, обављање радова и активности које могу имати трајнији неповољан утицај на геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела.

Фото: Dnevnik.rs

Забрањује се чиста сеча, сеча и оштећење старих репрезентативних јединки аутохтоних врста дрвећа, лов, привредни лов, храњење на местима за риболов, проширење грађевинског подручја насеља , изградња нових путева, испуштање пречишћених отпадних вода, кошење без примене заштитних мера за фауну...


Поверење Покрету горана

Влада Србије је СРП „Засавица” поверила је на управљање Покрету горана из Сремске Митровице, који је дужан да организује чуварску службу, обележи заштићено подручје и подручје заштине зоне, донесе план управљања, годишњи програм управљања, обавештава кориснике затићеног подручја о могућностима за обављање радова и активности, учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права коришћења, издаје сагласности и одобрења, прати стање и води евиденцију о природним вредностима , непокретностима и људским активностима, утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја.

Управљач има обавезу и да заснује дигиталну базу података односно географски информациони систем о природним и стварним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаје за управљање  овим резерватом и то у року од две године од дана ступања на снагу овог акта.


У посебном члану Уредбе наведено је да се на подручју заштитне зоне СРП забрањује изградња ветрогенератора, извођење радова који негативно утичу на хидролошки режим природног добра или квалитет воде влажних станишта унутар заштићеног подручја, осим за водопривредне активности, забрањује се хемијско и физичко загађење, отварање депонија.

Посебним чланом наводи се да забране и ограничења прописана овим документом не односе се на војне објекте и комплексе, као и на активности које Војска Србије изводи или ће изводити за потребе одбране Србије.

Љ. Малешевић

Фото: Б. Лучић

EUR/RSD 117.3909
Најновије вести