Jавни позив за  куповину  станова у јавној својини Града Новог Сада

Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада расписала је јавни позив за  куповину  станова у јавној својини Града Новог Сада.
zgrada stanovi
Фото: Tanjug (D. Goll, ilustracija)

На основу члана 7. Одлуке о начину куповине  станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке (''Службени лист Града Новог Сада'', број 61/17), Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада, дана 23. јануара 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА  КУПОВИНУ  СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

 

I.

 

Овим јавним позивом позивају се заинтересована лица да поднесу захтев за куповину стана и тиме реше своју стамбену потребу и стамбену потребу чланова свог породичног домаћинства.

Чланом породичног домаћинства сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који заједно станују са учесником јавног позива.

 

II.

 

 На јавни позив  захтев за доделу стана може поднети лице које:

 

    -   је држављанин Републике Србије, 

    -   има пребивалиште на територији  Града Новог Сада,

    -   је без стана или породичне куће, и

    -   нема довољно средстава да обезбеди стан или породичну кућу на  тржишту за себе или за себе и своје породично домаћинство.

 

 

III.

 

              Максимална граница прихода као услов за  куповину стана  је: 

  • за једночлано домаћинство                           81.098,50       динара,
  • за двочлано домаћинство                            137.867,46       динара,
  • за трочлано домаћинство                            194.636,41       динара,
  • за четворочлано домаћинство                    251.405,36       динара,
  • за петочлано домаћинство                          308.174,32       динара и
  • за шесточлано и веће домаћинство            364.943,27       динара.

 

 

 

IV.

 

            Опредељују се станови у стамбеном објекту у Новом Саду у улици Кисачка број 55. изграђеном на парцели број 4488 КО Нови Сад I, према  категоријама корисника, и то :

 

 

Редни

број

По броју чланова домаћинства

                       Ознаке станова

спрат                  број стана     површина         

1.

Једночлано домаћинство

Четврти спрат     стан број 32    24,52м2    

2.

Двочлано домаћинство

Први спрат          стан број 8      35,33м2 

3.

 

Други спрат        стан број 15    35,16м2  

4.

 

Трећи спрат        стан број 22    35,07м2

5

 

                             стан број 23    37,83м2

6.

 

Четврти спрат     стан број 29    35,09м2   

7.

Трочлано домаћинство

Први спрат          стан број 4      47,02м2      

8.

 

Други спрат        стан број 11    46,59м2     

9.

 

Трећи спрат        стан број 18    46,00м2         

10.

 

                             стан број 21    43,94м2       

11.

 

Четврти спрат     стан број 25   47,16м2       

12.

 

                             стан број 31    41,55м2         

13.

Четворочлано домаћинство

Први спрат          стан број 5      53,48м2        

14.

 

Други спрат        стан број 12    53,67м2     

15.

 

Четврти спрат     стан број 26    53,84м2       

16.

Петочлано домаћинство

Први                    стан број 6      56,75м2                

17.

 

                             стан број 10    56,99м2         

18.

 

Други спрат        стан број 13    56,37м2                      

19.

 

                             стан број 17    56,32м2                 

20.

 

Трећи спрат        стан број 24    56,47м2                    

21.

 

Четврти спрат     стан број 27   55,96м2                  

22.

Шесточлано и веће домаћинство

поткровље           стан број 33   75,31м2                                   

23.

 

                              стан број 35   75,21м2                                         

24.

Особе са инвалидитетом

приземље             стан број 1     33,90м2    

25.

 

                              стан број 2    55,18м2   

26.

 

                              стан број 3    52,29м2

 

 

V.

 

 

            Просечна цена коштања квадратног метра стана  у стамбеном објекту из Тачке  IV.

  овог  јавног позива  износи  92.418,96 динара.

 

VI.

 

 

 

Документација која се подноси уз захтев:

- за подносиоца захтева:

          Потребна документација

                   Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених

Градска управа за опште послове

2. Уверење о држављанству РС

    (не старије од 6 месеци)

Градска управа за опште послове

3. Потврда о пребивалишту

    (не старија од 6 месеци)

Министарство унутрашњих послова

4. Потврда о приходима за период од 6

    месеци за месеце који претходе месецу у  

    коме је расписан јавни позив/потврда о  

    незапослености    

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5. Уверење о имовном стању

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава о непоседовању имовине на територији Републике Србије

6. Решење о инвалидности

Управа за борачко-инвалидску заштиту

        

-  за чланове заједничког домаћинства:

          Потребна документација

                Документ издаје

1. Извод из матичне књиге рођених за све

    чланове заједничког домаћинства    

Градска управа за опште послове

2.  Потврда о пребивалишту (не старија од

      6  месеци) за све  чланове заједничког

     домаћинства

Министарство унутрашњих послова

3.  Потврда о приходима за период од 6

     месеци за месеце који претходе месецу

     у коме је расписан јавни позив/потврда

     о незапослености за све чланове

     заједничког домаћинства  

Потврда послодавца или ПИО Фонд или Национална служба за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

4.  Потврда за чланове породичног

     домаћинства узраста  од 14-26 година да

     имају статус редовног ученика или

     редовног студента/доказ о приходима/

     оверена изјава родитеља да није запослен 

     и да не остварује никакав приход

Средња школа/факултет или оверена изјава да је незапослен и да не остварује приход

5.  Уверење о имовном стању за све

     чланове заједничког домаћинства до дана 

     објављивања јавног позива

Републички геодетски завод за територију Града Новог Сада и оверена изјава да нема имовине на територији Републике Србије

6. Извод из матичне књиге венчаних/оверена    изјава (само за супружника, односно ванбрачног партнера подносиоца захтева)

Градска управа за опште послове/Јавни бележник

7. Решење Центра за социјални рад

    (само за усвојену децу)

 

Центар за социјални рад

8.  Решење о инвалидности

Управа за борачко-инвалидску заштиту

 

* У складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) Комисија ће путем Градске управе за имовину и имовинско-правне послове прибавити по службеној дужности следећу документацију из горе наведених табела:

- извод из матичне књиге рођених за поднсиоца захтева и све чланове породичног домаћинства,

- уверење о држављанству за подносиоца захтева,

- потврду о пребивалишту за подносоиоца захтева и све чланове породичног домаћинства,

- уверење о имовном стању за подносиоца захтева и све чланове породичног домаћинства,

- извод из матичне књиге венчаних за супружника подносиоца захтева и

- решење о инвалидности за подносиоца захтева,

 осим уколико странка у складу са ставом 3 наведеног члана изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања свог поднетог захтева на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

 

 

                                                                          VII

 

 Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања јавног позив.

 

 

              VIII.

 

Захтеви  се подносе Стамбенoj комисији за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада  у  затвореним ковертама путем поште или писарнице Градске управе за имовину и имовинско-правне послове  на адреси Нови Сад, Народног фронта број: 53. са назнаком: „Јавни позив за куповину стана “.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            IX.

 

             Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада врши бодовање по захтевима чији подносиоци испуњавају услове у складу са Законом и подзаконским актима.

             Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати, као и захтеви који не испуњавају услове из јавног позива, о чему ће Комисија обавестити  подносиоца захтева.

          

                                                                             X.

 

На основу спроведеног бодовања, Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада сачињава Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада и објављује исту у дневном листу  „ Дневник“   и  на сајту Града Новог Сада  www.novisad.rs.

За све додатне информације подносилац захтева може да се обрати на контакт телефон: 021/489-0011, 021/489-0022 и 021/489-0043.

 

                                                                               XI.

            

               На  Предлог листе реда првенства за доделу  стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада  подносилац захтева може да подносе приговор  Градском већу Града Новог Сада у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада.

                Приговор се подноси путем Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, путем поште на адресу Нови Сад, Народног фронта број 53 или путем писарнице ове управе на истој адреси.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТУНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ

СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ

СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА

НОВОГ САДА                                                              ПРЕДСЕДНИК СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

БРОЈ: XXV-020-611/2019                                                                   Вера Зорић, с.р.

ДАТУМ: 23.01.2020. године                                                                  

НОВИ САД

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.5990
Најновије вести