СРЕМ­СКИ КАР­ЛОВ­ЦИ И ПР­ЊА­ВОР УЧВР­СТИ­ЛИ МЕ­ЂУ­СОБ­НЕ ВЕ­ЗЕ Споразум о сарадњи ја­ча­ духовност и вредности српског народа у обе државе

Пред­сед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не Срем­ски Кар­лов­ци Бо­бан Пет­ко­вић и гра­до­на­чел­ник Пр­ња­во­ра у РС, Дар­ко То­маш пот­пи­са­ли су ју­че у Срем­ским Кар­лов­ци­ма анекс про­шле го­ди­не скло­пље­ног Спо­ра­зу­ма о са­рад­њи, ко­јим се пред­ви­ђа про­ши­ре­ње по­ља ме­ђу­соб­ног де­ло­ва­ња на под­сти­ца­ње и очу­ва­ње ду­хов­них ве­за и вред­но­сти срп­ског на­ро­да у обе­ма др­жа­ва­ма.
а
Фото: З. Милосављевић

– Про­шле го­ди­не смо по­ти­са­ли основ­ни спо­ра­зум ко­јим смо пре­ци­зи­ра­ли и кон­кре­ти­зо­ва­ли са­рад­њу, из­не­ли смо јед­ни дру­ги­ма по­тен­ци­ја­ле ко­ји­ма рас­по­ла­же­мо, а са­да смо то до­пу­ни­ли и учвр­сти­ли уно­се­ћи став­ку ко­ја се од­но­си на ду­хов­не ве­зе Ср­ба у Ср­би­ји и Ре­пу­бли­ци Срп­ској – ре­као је Пет­ко­вић.

Гра­до­на­чел­ник Пр­ња­во­ра Дар­ко То­маш­ ка­зао је да му је учи­ње­на по­себ­на част што у оп­шти­ни Срем­ски Кар­лов­ци са пред­сед­ни­ком ло­кал­ног пар­ла­мен­та пот­пи­су­је  анекс спо­ра­зу­ма о са­рад­њи и на­по­ме­нуо да су за град ко­ји пред­ста­вља по­себ­но ва­жна два да­ту­ма у до­са­да­шњим ме­ђу­соб­ним од­но­си­ма брат­ских ло­кал­них за­јед­ни­ца.

– Спо­ра­зум смо по­ти­са­ли 19. ав­гу­ста 2023.  на град­ску сла­ву - Пре­о­бра­же­ње и био је то пр­ви по­ти­сан по­бра­тим­ски спо­ра­зу­ма са не­ком од ло­кал­них за­јед­ни­ца од до­би­ја­ња ста­ту­са гра­да про­шле го­ди­не – ка­зао је То­маш. За нас је од по­себ­ног зна­ча­ја што је то ло­кал­на за­јед­ни­ца из брат­ске Ср­би­је. На дан Ве­ли­ког срп­ског са­бо­ра Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и Ре­пу­бли­ке Срп­ске пот­пи­са­ли смо анекс спра­зу­ма с ци­љем да на­ше ве­зе бу­ду још сна­жни­је и бо­ље, али ми смо је­дан на­род, јед­на ду­ша и у том кон­тек­сту мно­го бит­ни­ји су осе­ћа­ји ко­ји по­сто­је ме­ђу на­ма.

З. Мл.

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести