ФУД­БА­ЛЕ­РИ 2. ОК­ТО­БРА ИЗ КУ­МА­НА ПРИ­ПРЕ­МА­ЈУ СЕ ЗА НА­СТА­ВАК СЕ­ЗО­НЕ У ПФЛ ЗРЕ­ЊА­НИН Глав­ни циљ – са­чу­ва­ти ста­тус под­руч­ног ли­га­ша

Фуд­ба­ле­ри „2. ок­то­бра" из Ку­ма­на већ ви­ше од ме­сец да­на при­пре­ма­ју се за на­ста­вак пр­вен­ства у Под­руч­ној фуд­бал­ској ли­ги Зре­ња­нин. Ку­ман­ча­ни су је­се­њу се­зо­ну по­че­ли ве­о­ма до­бро, по­сле че­твр­тог ко­ла би­ли су чак тре­ци, без по­ра­за, да би за­тим усле­ди­ла цр­на се­ри­ја, па су крај пр­вог де­ла пр­вен­ства до­че­ка­ли на 11. ме­сту са 22 бо­да.
ФК 2. окотбар
Фото: ФК 2. окотбар

Пред­сед­ник клу­ба Рај­ко Ва­ра­ди­нац и тре­нер Ду­шко Гво­здја­рев исти­цу да је глав­ни циљ у на­став­ку се­зо­ну са­чу­ва­ти ста­тус под­руц­ног ли­га­ша. Срећ­на окол­ност је та што им кон­ку­рен­ти бо­дов­но ни­су мно­го од­ма­кли, па је ре­ал­но оче­ки­ва­ти да це за­цр­та­но би­ти и оства­ре­но. У при­прем­ном пе­ри­од од­и­гра­но је шест утак­ми­ца, у пла­ну су још две-три, што ће тре­не­ру Гво­здја­ре­ву по­слу­жи­ти да сто бо­ље уиграм тим за старт про­лећ­ног де­ла 3. мар­та про­тив Ба­на­та из Зре­ња­ни­на.

У па­у­зи из­ме­дју два де­ла пр­вен­ства у ре­до­ви­ма Ку­ман­ча­на ни­је би­ло ве­ли­ких про­ме­на. Оти­шао је, по­ма­ло нео­че­ки­ва­но, де­фан­зи­вац Бо­јан Ви­до­вић, али су до­шла че­ти­ри но­ва игра­ча: Бо­јан Ба­рач­ков се вра­тио у ма­тич­ни клуб и по­ја­ча­ће кон­ку­рен­ци­ју на го­лу. Још је­дан по­врат­ник је у ре­до­ви­ма цр­ве­но-пла­вог та­бо­ра: Енис Ра­си­ми, ко­ји је у прет­хо­ном бо­рав­ку у Ку­ма­ну оста­вио вр­ло до­бар ути­сак, сти­гао је из Про­ле­те­ра из Ње­го­се­ва. Но­ви игра­ци су и Сте­фан Ја­шин, ко­ји је до­шао из Зла­ти­це и на­па­дач Мар­ко Ср­дић из Омла­дин­ца из Бо­то­ша.

Ина­че, про­те­клог ви­кен­да 2. ок­то­бар је на до­на­тор­ској ве­че­ри обе­ле­жио 97. ро­ђен­дан. Том при­ли­ком при­ка­зан је и до­ку­мен­тар­ни филм о ства­ра­њу И раз­во­ју клу­ба.

М. Б.

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести