РЕГАТА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” ЛЕПО ДОЧЕКАНА У СРБОБРАНУ „Банда Дрвена” забавила панонске морнаре

СР­БО­БРАН: Ре­га­та „Во­де Вој­во­ди­не” је то­ком сед­мог да­на пло­вид­бе, у уто­рак сти­гла и до оба­ле Ве­ли­ког бач­ког ка­на­ла у Ср­бо­бра­ну. Иако је про­шле сед­ми­це би­ло до­ста про­бле­ма са за­га­ђе­њем во­де у ка­на­лу, Ср­бо­бран је на до­сто­јан на­чин до­че­као ре­га­та­ше.
с
Фото: Србобран данас

Ло­кал­на са­мо­у­пра­ва се по­бри­ну­ла да оба­ла бу­де уре­ђе­на, да уче­сни­ци ре­га­те бу­ду аде­кват­но до­че­ка­ни и да им бо­ра­вак у Ср­бо­бра­ну бу­де уго­дан на сва­ки на­чин. Дом кул­ту­ре је при­пре­мио и од­го­ва­ра­ју­ћи про­грам за ве­чер­ње са­те, пр­во су де­ца ужи­ва­ла уз ани­ма­то­ре, му­зи­ку и игру, а за­тим је на би­ну иза­шао бенд „Бан­да Др­ве­на”, чи­ји је кон­церт пре­ки­ну­ла ки­ша. То ни­је из­не­на­ди­ло уче­сни­ке ре­га­те, јер су се већ на­ви­кли на про­мен­љи­ве ме­тео усло­ве ове го­ди­не.

- На­ма је у Ср­бо­бра­ну увек дра­го кад има но­вих де­ша­ва­ња, увек смо ра­ди да иза­ђе­мо у су­срет иде­ја­ма ко­је су про­грам­ски дру­га­чи­је и из­ла­зе из уоби­ча­је­них то­ко­ва. Ре­га­та „Во­де Вој­во­ди­не” је упло­ви­ла код нас и то је јед­на из­у­зет­на при­ли­ка, за на­ше љу­де је за­ни­мљи­во да на ка­на­лу ви­де то­ли­ки број ча­ма­ца и бро­до­ва. Та­ко­ђе, увек је ле­по иза­ћи на во­ду, по­го­то­во са де­цом, а по­себ­но што је на­ша оба­ла при­сту­пач­на и ле­по уре­ђе­на. Ве­ли­ко нам је за­до­вољ­ство што је ре­га­та по­но­во у Ср­бо­бра­ну и што има­мо при­ли­ку да те љу­де уго­сти­мо са при­клад­ним за­бав­ним про­гра­мом - ре­као је за пор­тал „Ср­бо­бран­да­нас” ди­рек­тор До­ма кул­ту­ре Де­јан Кор­це­ба.

Пред по­че­так ве­чер­њег кон­цер­та, он се обра­тио по­себ­но уче­сни­ци­ма ре­га­те, по­же­лев­ши им при­ја­тан бо­ра­вак док су у Ср­бо­бра­ну, али и мир­ну во­ду кад из ње­га по­ђу. Мир­ја­на Жив­ко­вић из ЈВП „Во­де Вој­во­ди­не”, уру­чи­ла је ди­рек­то­ру Кор­це­би по­клон, уз ко­ји је, на сим­бо­ли­чан на­чин, и он по­стао уче­сник ре­га­те.

В. Х.

 

 

 

EUR/RSD 117.0764
Најновије вести