Јунетине ће бити довољно да не буде несташице

Број ју­на­ди у то­ву у од­но­су на исти пе­риод про­шле го­ди­не ма­њи је за око 60 од­сто, али је и та по­ну­да до­вољ­на за по­тре­бе кла­нич­не инд­су­три­је и до­ма­ћих по­тро­ша­ча, -из­ја­вио је пред­сед­ник Удру­же­ња "Агро­пор­фит" Че­до­мир Ке­цо, ко­је оку­пља од­га­ји­ва­че ква­ли­тет­них тов­них ра­са го­ве­да и то­вља­че из це­ле Ср­би­је ,по­во­дом све че­шћих спе­ку­ла­ци­ја на не­ће­мо има­ти до­вољ­но ју­не­ћег ме­са.
krave arhiva.jpg
Фото: Dnevnik.rs

До сма­ње­ња ју­на­ди у то­ву, ка­зао је Ке­цо, до­шло је због ве­ћих тро­шко­ва то­ва, сма­ње­не про­из­вод­ње хра­не, а пре све­га нео­д­го­ва­ра­ју­ћих от­куп­них це­на,због че­га је 3.000 то­вља­ча иза­шло из по­сла

По ње­го­вим ре­чи­ма, до­ма­ћи кла­ни­ча­ри го­ди­шње ку­пе и при­пре­ме за про­да­ју 86.000-90.000 жи­ве ју­на­ди.

- Про­це­њу­је се да је тај број и не­што ве­ћи због не­ле­гал­ног кла­ња и не­е­ви­ден­ти­ра­не про­да­је. По­тро­шња ју­не­ћег ме­са у Ср­би­ји, без раз­ли­ке на вре­мен­ски пе­риод, го­ди­на­ма се не ме­ња и из­но­си че­ти­ри ки­ло­гра­ма по ста­нов­ни­ку, -на­вео је Ке­цо.

Он ка­же да би све  би­ло да­ле­ко бо­ље да кла­ни­ча­ри фар­ме­ре при­хва­та­ју као парт­не­ре у по­слу, а не су­прот­но .-На то­вља­че гле­да­ју са­мо као до­ба­вља­че си­ро­ви­на, а та­ко их по­сма­тра­ју и на­куп­ци. Ка­ко дру­га­чи­је об­ја­сни­ти да кла­ни­ча­ри - ме­са­ри од јед­ног за­кла­ног и про­да­тог ју­не­та за­ра­ђу­ју од 40.000 до 60.000 ди­на­ра, а да фар­ме­ри­ма ну­де при­чу о гу­бит­ку у по­слу или ка­жу„је­два се по­кри­ва­мо”.

Ке­цо под­вла­чи да сви кла­ни­ча­ри на­спрам сво­јих про­дај­них це­на да­нас ква­ли­тет­но ју­не мо­гу да пла­те про­из­во­ђа­чу до 3,2 евра по ки­ло­гра­му, што је за то­вља­ча ис­пла­ти­ва це­на, а не 2,8 евра или ма­ње ко­ли­ко ну­де за ки­ло­грам жи­ве ва­ге ју­на­ди.

- По­гле­дај­те це­ну: ју­не­ћи бут без ко­сти 1.200-1.300 ди­на­ра је ки­ло­грам. Све је ја­сно, јер ју­не од 500 ки­ло­гра­ма има 49-50 од­сто ме­са пр­ве кла­се ука­зао је Ке­цо и ре­као да због ни­жих  це­на жи­ве ме­ре са­да не­ма­мо до­вољ­но ју­на­ди за из­воз.-  Хи­ља­де кра­ва је за­вр­ши­ло у кла­нич­ној пре­ра­ди или је про­да­то под на­зи­вом „ју­не­ти­на”.

Ако у овој го­ди­ни, под­вла­чи,  бу­де­мо има­ли укуп­но 360.000 те­ле­ња, мо­ћи ће­мо кре­ну­ти лак­ше у об­но­ву го­ве­дар­ства. У су­прот­ном, уче­шће сто­чар­ства у по­љо­при­вред­ној про­из­вод­њи до­жи­ве­ће пад на 25 од­сто, што ће нас свр­ста­ти у још ма­ње аграр­но раз­ви­је­ну зе­мљу.

Удру­же­ње „Агро­про­фит” ће но­ву вла­ду и ка­би­нет ми­ни­стра по­љо­при­вре­де до­че­ка­ти са ни­зом пред­ло­га за ко­ја не­ће би­ти по­треб­на зна­чај­на из­два­ја­ња у тов­ном го­ве­дар­ству.


Ки­ло­грам жи­ве ме­ре 3,2 евра

Удру­же­ње „Агро­про­фит”пре­по­ру­чи­ло је фар­ме­ри­ма да ју­над не  про­да­ју кла­ни­ча­ри­ма ни­ти на­куп­ци­ма ис­под 3,10 до3,20 евра за ки­ло­грам

- Је­дан број фар­ме­ра се жа­лио да им на­куп­ци ни­су вра­ти­ли до­ку­мен­та­ци­ју на осно­ву ко­је мо­гу да оства­ре пре­ми­ју за про­да­то ју­не. За­то ће Удру­же­ње са­ку­пи­ти ове жал­бе и про­сле­ди­ти над­ле­жним ор­га­ни­ма за да­љи по­сту­пак - на­вео је Ке­цо.


У овом Удру­же­њу оче­ку­ју да ће се већ у но­вом За­ко­ну о ми­ни­стар­стви­ма, при­ли­ком фор­ми­ра­ња ка­би­не­та Ане Бр­на­бић, би­ти увр­ште­на но­ви­на – Упра­ва за сто­чар­ство и ом­буд­сман за хра­ну, што кре­а­то­ри аграр­не по­ли­ти­ке до са­да ни­су уочи­ли као по­тре­бу.

По­себ­на рад­на гру­па Удру­же­ња "Агро­про­фит" за но­вог ми­ни­стра по­љо­при­вре­де при­пре­ми­ла је, по­ред по­ме­ну­тих пред­ло­га, и два ис­тра­жи­ва­ња о зло­у­по­тре­би слу­жбе­ног по­ло­жа­ја и ко­руп­ци­ји у сек­то­ру го­ве­дар­ства, али де­та­љи о то­ме не­ће би­ти до­ступ­ни јав­но­сти до од­лу­ке над­ле­жних.

З. Де­лић

EUR/RSD 117.2907
Најновије вести