Град објавио оглас о продаји зграде Радничког универзитета              

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-94/2020-II од 07. јула 2020. године, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7,
radnicki
Фото: Dnevnik.rs

 

ГРАД НОВИ САД

 

ОБЈАВЉУЈЕ

 

ЈАВНИ ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА,

У НОВОМ САДУ, У УЛИЦИ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 7,

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

 

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:  Непокретност у јавној својини Града Новог Сада, и то пословнa зградa за коју није утврђена делатност,  број  зграде 1, површине у габариту 526 м2, корисне површине 6.463,80 м2, спратности: подрум, приземље и 13 спратова, изграђеној на катастарској парцели број 7952 K.O. Нови Сад II са посебним деловима зграде и са грађевинском парцелом број: 7952 K.O. Нови Сад II, у површини од 850 m2, у Новом Саду, Војвођанских бригада број 7.

 

Пословна зграда за коју није утврђена делатност из претходног става састоји се од 19 пословних простора, и то: пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/3 на међуспрату, корисне површине 134,28 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/1, у подруму, корисне површине 280,52 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/2 на приземљу, корисне површине 450,76 м2; пословни простор за који није утврђена делатност – ТРАФО СТАНИЦА, број посебног дела 2, на приземљу, корисне површине 19,63 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела ¼, на првом спрату, корисне површине 429,02 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/5, на првом спрату, корисне површине 25,65 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/14 на 10. спрату, корисне површине 421,06  м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/15 на 11. спрату, корисне површине 421,37 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/16 на 12. спрату, корисне површине 421,72 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/17 на 13. спрату, корисне површине 419,21 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/18 на 13. спрату, корисне површине 7,13 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/6 на другом спрату, корисне површине 462,74 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/7 на трећем  спрату, корисне површине 447,30 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/8 на четвртом спрату, корисне површине 421,41 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/9 на петом спрату, корисне површине 420,41 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/10 на шестом спрату, корисне површине 420,83 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/11 на седмом спрату, корисне површине 420,66 м2; пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/12 на осмом спрату, корисне површине 419,59 м2, и пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 1/13 на деветом спрату, корисне површине 420,51 м2.

 

Трафо станица у пословном простору за који није утврђена делатност – ТРАФО СТАНИЦА, број посебног дела 2, корисне површине 19,63 м2, који се налази у приземљу пословне зграде за коју није утврђена делатност, број зграде 1, изграђеној на катастарској парцели број 7952 K.O. Нови Сад II у Новом Саду, Војвођанских бригада број 7, изместиће се из предметне пословне зграде, о трошку Града Новог Сада, у року од шест месеци од дана закључења уговора о продаји предметних непокретности.

 

ЛОКАЛИТЕТ: Нови Сад, Улица војвођанских бригада број 7

 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ: Према Плану генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду  („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 40/11, 30/12-испр., 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 и 9/20) и Плана детаљне регулације блока Радничког универитета у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 36/06) наведена непокретност налази се у целини,  односно зони општеградског центра и линијског центра.

 

УРЕЂЕНОСТ: Локалитет је опремљен водоводном мрежом са постојећим прикључком на Ø 110 уличне инсталације и канализационом мрежом са постојећим прикључком на Ø 400 уличне инсталације те електроенергетском мрежом и изграђеном ТС. Прилаз је са Улице Војвођанских бригада.

Услове прикључења на постојеће инсталације потребно је да будући власник прибави од надлежних јавних и јавно-комуналних предузећа.

Недостајући објекти инфраструктуре потребног капацитета биће изграђени у складу са одредбама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и Програма уређивања грађевинског земљишта.

 

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

                Предметна непокретност се отуђују у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију. Купац сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова), уклања дрвеће и друго растиње, смеће, шут и врши насипање и равнање терена.

Почетна купопродајна цена предметне непокретности износи 5.835.946,75 евра.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене изражене у еврима у поступку јавног надметања.

Коначна купопродајна цена предметне непокретности биће утврђена након спроведеног поступка јавног надметања.

Исплата купопродајне цене предметне непокретности вршиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене износи 8 (осам) дана од дана закључења и овере купопродајног уговора. Предметна непокретност се предаје купцу у посед у року од 5 (пет) радних дана након исплате купопродајне цене изузев пословног простоар за који није утврђена делатност – ТРАФО СТАНИЦА, број посебног дела 2, на приземљу предметне пословне зграде који ће се предати купцу у посед у року од 5 (дана) од дана измештања трафо станице. Након исплате целокупне купопродајне цене, купац стиче право да се упише као носилац права својине на предметној непокретности.

Трошкови овере купопродајног уговора код јавног бележника, трошкови пореза на пренос апсолутних права и други евентуални трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

 

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се достављају у року од 30 дана од дана објављивања огласа, у затвореним ковертама путем поште или писарнице Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, на адресу Нови Сад, Улица Народног фронта број 53, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА  У НОВОМ САДУ, ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 7“.

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу пријаве (име и презиме /пословно име/, контакт телефон и mail адреса).

Пријаве могу поднети правна и физичка лица.

Страна правна и физичка лица имају право учешћа у складу са законом.

Страна правна и физичка лица достављају пријаву на српском језику или на страном језику уз превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача, а документацију која се захтева, сходно прописима државе у којој имају пребивалиште/седиште и оверену од стране надлежног органа државе у којој имају пребивалиште/седиште, са преводом на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.

Уредна и потпуна пријава мора да садржи податке о подносиоцу пријаве и то:

             За физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте или очитану личну карту, број телефона и mail адресу,

             За предузетнике: име и презиме предузетника, назив радње и седиште, фотокопију личне карте предузетника или очитану личну карту, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана), потврда о пореском идентификационом броју и mail адресу,

             За правна лица: назив и седиште, оригинални извод из регистра привредних субјеката (не старији од 30 дана), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, потврда о пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање, број телефона и mail адресу.

 

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца пријаве - физичког лица, овлашћеног лица - правног лица или пуномоћника који мора да има уредно пуномоћје за подношење пријаве оверено код Јавног бележника.

Подносилац пријаве уз пријаву мора да достави доказ о уплати депозита и изјаву да прихвата све услове из јавног огласа, да предметну непокретност купује у виђеном стању као и да се одриче свих даљих потраживања, као и права на повраћај доприноса за уређивање грађевинског земљишта, уколико се определи да уклони предметни објекат за који је плаћена накнада за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим прописима (на дан 2. јула 2020. године, допринос за изградњу пословног објекта, у екстра зони, улица Војвођанских бригада број 7, за плаћање одједном, у целости износио би 15.065,51 дин/м2 нето површине објекта) и изгради објекат, друге намене, спратности и површине, за који се плаћа мањи износ доприноса, односно за који се допринос не наплаћује.

 

Подносилац пријаве у поступку је дужан да уплати депозит у износу од 1.167.190 евра у динарској противвредности по званичном курсу НБС на дан уплате на рачун број: 840-1158804-02. Сврха уплате: уплата депозита за јавни оглас отуђења непокретности у Новом Саду, Војвођанских бригада 7.

Подносилац пријаве уз пријаву мора да достави назив пословне банке код које има отворен рачун и број рачуна на који се може извршити повраћај депозита у случају да не буде изабран као најповољнији.

Подносиоцу пријаве чија понуда буде изабрана као најповољнија износ уплаћеног депозита се  урачунава као део унапред плаћене купопродајне цене.

Учесницима јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача и подносиоцима пријава чија пријава је неблаговремена или непотпуна, депозит се враћа у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке Комисије о избору најповољнијег понуђача.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Уколико подносилац пријаве чија се понуда прихвати као најповољнија, у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не закључи уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, и губи право на повраћај депозита као и у случају када у року од 8 ( осам) дана од потписа уговора не плати купопродајну цену у целости.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку јавног надметања, о чему ће бити обавештени.

Уколико лице коме се непокретност отуђује не приступи закључењу уговора у наведеном року или уколико уговор о отуђењу буде раскинут због неиспуњења уговорне обавезе биће покренут  поступак за поништај одлуке о отуђењу непокретности.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и уколико почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, проглашава се купцем, а уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Град Нови Сад неће сносити никакву одговорност нити бити дужн да надокнади било какву штету коју би подносилац пријаве евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

                ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања за отуђење предметне непокретности из јавне својине Града Новог Сада, спроводи Комисија именована Решењем Градског већа Града Новог Сада, број: 020-94/2020-2-II од 10. јула 2020. године (у даљем тексту: Комисија).

. На јавном надметању могу да учествују само подносиоци пријаве који су уплатили депозит.

Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује уредно овлашћење за заступање (специјална пуномоћ оверена код Јавног бележника).

 

ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Предметна непокретност се може погледати за време трајања огласа у терминима о којима се информације могу добити на телефон 021/489 00 17, 021/489 00 20.

Све потребне информације поводом овог огласа, као и време и место увида у документацију у вези предметне непокретности, могу се добити у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, ул. Народног фронта број 53, Нови Сад или путем телефона 021/489 00 17 и 021/489 00 20, у времену од 8,00 до 13,00 часова.

Јавно надметање спровешће се дана 25. августа 2020. године, у просторијама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, ул. Народног фронта број 53, Нови Сад, први спрат (сала за састанкe) са почетком у 13 часова.

(Огласни текст)

EUR/RSD 117.3294
Најновије вести