УСКО­РО ПО­ЧЕ­ТАК „НС БАЈК” СЕ­ЗО­НЕ Пар­кинг сер­вис сре­ђу­је ста­ни­це за би­ци­кле

У то­ку су при­пре­ме за по­че­так „НС бајк” се­зо­не што, из­ме­ђу оста­лог, под­ра­зу­ме­ва фар­ба­ње ста­ни­ца за из­најм­љи­ва­ње би­ци­ка­ла.
а
Фото: А. Чегар

Из „Пар­кинг сер­ви­са” на­ја­вљу­ју да ће но­ва се­зо­на из­најм­љи­ва­ња уско­ро по­че­ти, као и да би ко­ри­сни­ци тре­ба­ло да за­ме­не кар­ти­це.

– У ци­љу по­бољ­ша­ња и уна­пре­ђе­ња „НС бајк” си­сте­ма за из­најм­љи­ва­ње би­ци­ка­ла, нео­п­ход­но је да се за­ме­не ко­ри­снич­ке кар­ти­це, што ко­ри­сни­ци мо­гу учи­ни­ти у про­сто­ри­ја­ма на­шег пред­у­зе­ћа на Бу­ле­ва­ру Ми­хај­ла Пу­пи­на 1, дру­ги спрат, кан­це­ла­ри­ја 206 и то рад­ним да­ни­ма од 9 до 14 ча­со­ва, као и на бла­гај­ни у Ули­ци Фи­ли­па Ви­шњи­ћа 47, рад­ним да­ни­ма од 14 до 19 и су­бо­том од 9 до 19 ча­со­ва – об­ја­шња­ва­ју у ЈКП „Пар­кинг сер­вис”, те на­по­ми­њу да је за­ме­на ко­ри­снич­ких кар­ти­ца бес­плат­на.

Док тра­је се­зо­на, цр­ве­не дво­точ­ка­ше мо­гу­ће је из­нај­ми­ти 24 ча­са днев­но и то на 15 ме­ста ши­ром гра­да.

Фото: А. Чегар

Но­ви Сад је одав­но по­знат као град би­ци­кли­ста, ко­јих по не­ким про­це­на­ма има из­ме­ђу 40.000 и 50.000. Осим то­га, Но­ви Сад је пр­ви град у Ср­би­ји ко­ји је увео суб­вен­ци­је за ку­по­ви­ну дво­точ­ка­ша. За са­да у гра­ду има око 100 ки­ло­ме­та­ра би­ци­кли­стич­ких ста­за, а пла­ни­ра­но је да их бу­де ви­ше од 300.

Ј. В. и И. Ба.

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести