Зрењанин: Ре­ша­ва­ње спо­ро­ва медијацијом без ску­пе пар­ни­це

ЗРЕ­ЊА­НИН: Са­ста­нак Пар­ла­мен­та при­вред­ни­ка Ре­ги­о­нал­не при­вред­не ко­мо­ре Сред­њо­ба­нат­ског управ­ног окру­га одр­жан је ју­че у про­сто­ри­ја­ма РПК. Са­стан­ку су при­су­ство­ва­ли гра­до­на­чел­ник Зре­ња­ни­на Че­до­мир Ја­њић, ко­ји је имао увод­ну реч, пред­сед­ник ов­да­шње РПК Пре­драг Стан­ков, пред­став­ни­ци При­вред­не ко­мо­ре Ср­би­је, пред­сед­ник При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну Ра­до­мир Ра­дој­чић, уни­вер­зи­тет­ски про­фе­со­ри и чла­но­ви ко­мор­ског Пар­ла­мен­та при­вред­ни­ка. Јед­на од кључ­них те­ма са­стан­ка би­ла је ме­ди­ја­ци­ја, као на­чин ре­ша­ва­ња спо­ро­ва у по­сло­ва­њу.
1
Фото: Са­стан­ку у Ре­ги­о­нал­ној при­вред­ној ко­мо­ри при­су­ство­вао је гра­до­на­чел­ник Че­до­мир Ја­њић

Го­во­ри­ло се и о сте­чај­ном по­ступ­ку, бит­ном у функ­ци­ји на­став­ка одр­жи­вог по­сло­ва­ња, као и о то­ме ка­ко одр­жа­ти ви­тал­ност ком­па­ни­је.

- Овај са­ста­нак пре­до­ча­ва нам шта ће се у бу­дућ­но­сти де­ша­ва­ти у на­шем окру­гу, у ве­зи не­ких бит­них те­ма, ка­ква је и ме­ди­ја­ци­ја. По но­вом за­ко­ну, При­вред­ној ко­мо­ри да­та је уло­га ме­ди­ја­то­ра од­но­сно по­сред­ни­ка из­ме­ђу два су­бјек­та и ми ће­мо у са­рад­њи са При­вред­ним су­дом гле­да­ти да се спо­ро­ви ре­ша­ва­ју без по­кре­та­ња пар­ни­це. Ту су нам до­бар при­мер зе­мље Европ­ске уни­је, па је та­ко, на при­мер у Ита­ли­ји, про­шле го­ди­не пре­ко 90.000 слу­ча­је­ва за­вр­ше­но у ме­ди­ја­ци­ји и та­ко је уште­ђе­но 126 ми­ли­о­на евра. Хо­ће­мо та­кве при­ме­ре до­бре прак­се да при­ме­ни­мо и у Ср­би­ји – ис­та­као је Пре­драг Стан­ков.

Су­ди­ја и пред­сед­ник При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну Ра­до­мир Ра­дој­чић на­гла­сио је да ме­ди­ја­ци­ја као ал­тер­на­тив­ни на­чин ре­ша­ва­ња спо­ро­ва мо­же има­ти из­у­зет­но по­зи­ти­ван ефе­кат за прав­на ли­ца, али и ши­ру за­јед­ни­цу.

-У Зре­ња­ни­ну има­мо ин­фо-пулт у ве­зи ме­ди­ја­ци­је, а ових да­на пот­пи­су­је­мо и спо­ра­зум из­ме­ђу зре­ња­нин­ског При­вред­ног су­да и Ре­ги­о­нал­не при­вред­не ко­мо­ре о са­рад­њи на по­љу ме­ди­ја­ци­је. Упу­ћи­ва­ће­мо све при­вред­ни­ке да спо­ро­ве и су­ко­бе ре­ша­ва­ју ал­тер­на­тив­ним пу­тем. То ће зна­чи­ти и сма­ње­ње тро­шко­ва и бр­жи до­ла­зак до ре­ше­ња. Цео про­цес је, ина­че, под над­зо­ром Свет­ске бан­ке, ко­ја и фи­нан­си­ра те про­јек­те. И Ми­ни­стар­ство прав­де и Вр­хов­ни ка­са­ци­о­ни суд упу­ћу­ју нас на за­кљу­чи­ва­ње ова­квих спо­ра­зу­ма са при­вред­ним ко­мо­ра­ма, о спро­во­ђе­њу ме­ди­ја­ци­је – ка­же Ра­дој­чић, уз опа­ску да је ме­ди­ја­ци­ја у Зре­ња­ни­ну тек у по­во­ју.

Зре­ња­нин­ски При­вред­ни суд има на рас­по­ла­га­њу пет ме­ди­ја­то­ра, и то су углав­ном бив­ше су­ди­је

Он ка­же да зре­ња­нин­ски При­вред­ни суд има на рас­по­ла­га­њу пет ме­ди­ја­то­ра, и то су углав­ном бив­ше су­ди­је, ко­је су за­вр­ши­ле струч­ну обу­ку за то зва­ње. Ме­ди­ја­ци­ја ће би­ти мо­гу­ћа и у зда­њу су­да, али и у про­сто­ри­ја­ма зре­ња­нин­ске При­вред­не ко­мо­ре.

Про­фе­сор Де­јан Ерић, са Бе­о­град­ске бан­кар­ске ака­де­ми­је, го­во­рио је о одр­жа­ва­њу ви­тал­но­сти пред­у­зе­ћа. Он је по­себ­но об­ра­дио те­му – шта се де­ша­ва са пред­у­зе­ћи­ма ко­ја за­пад­ну у кри­зу. Пре то­га је ис­та­као зна­чај до­но­ше­ња пра­вил­них од­лу­ка, ка­ко би се ду­би­о­зе у по­сло­ва­њу из­бе­гле.

Ж. Ба­ла­бан

Про­је­кат „Зре­ња­нин­ска хро­ни­ка“ ре­а­ли­зо­ва­ла је „Па­но­ни­ја ме­диа“ у са­рад­њи са „Днев­ни­ком“. Ста­во­ви из­не­ти у овом тек­сту ну­жно не из­ра­жа­ва­ју ста­во­ве ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, ко­ја су­фи­нан­си­ра про­је­кат.

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести