медијација

Хроника Од данас без судских такси - ако се медијацијом реши спор
БЕОГРАД: Странке у споровима пред судовима у Србији од данас ће бити ослобођане плаћања свих судских такси, ако до закључења првог рочишта за главну расправу реше спор медијацијом, судским поравнањем, признањем или одрицањем од тужбеног захтева.
Хроника Основни суд у Бечеју: Медијацијом решили и врло сложене спорове
Имајући у виду да је Основни суд Бечеј у минулом периоду показао иницијативу и остварио добре резултате у области алтернативног решавања спорова путем медијације, укључен је у двогодишњи пројкат Министарства правде, Врховног касационог суда и Европске уније.
Војводина Зрењанин: Ре­ша­ва­ње спо­ро­ва медијацијом без ску­пе пар­ни­це
ЗРЕ­ЊА­НИН: Са­ста­нак Пар­ла­мен­та при­вред­ни­ка Ре­ги­о­нал­не при­вред­не ко­мо­ре Сред­њо­ба­нат­ског управ­ног окру­га одр­жан је ју­че у про­сто­ри­ја­ма РПК. Са­стан­ку су при­су­ство­ва­ли гра­до­на­чел­ник Зре­ња­ни­на Че­до­мир Ја­њић, ко­ји је имао увод­ну реч, пред­сед­ник ов­да­шње РПК Пре­драг Стан­ков, пред­став­ни­ци При­вред­не ко­мо­ре Ср­би­је, пред­сед­ник При­вред­ног су­да у Зре­ња­ни­ну Ра­до­мир Ра­дој­чић, уни­вер­зи­тет­ски про­фе­со­ри и чла­но­ви ко­мор­ског Пар­ла­мен­та при­вред­ни­ка. Јед­на од кључ­них те­ма са­стан­ка би­ла је ме­ди­ја­ци­ја, као на­чин ре­ша­ва­ња спо­ро­ва у по­сло­ва­њу.
Војводина Сомбор: Медијација у привредним споровима, уместо суда
СОМБОР: Као израз све боље сарадње локалне самоуправе и привреде у сомборској Регионалној привредној комори је одржан састанак Парламента привредника у проширеном саставу на тему „Како одржати виталност компаније и консолидовати пословање“.
Хроника Основни суд у НС: С медијатором  брже и јефтиније до договора 
– Основни суд у Новом Саду у наредном периоду планира да се значајније активира ради афирмисања решавања судских спорова у поступку медијације, као мирног, вансудског решавања поступака – најавила је јуче на сесији судија, вршилац функције председника тог суда Тамара Радовић.
Друштво Правници сагласни, медијација бржа од суђења
ЗЛАТИБОР: Медијација је један од најефикаснијих начина за решавање судских спорова, али се у Србији недовољно користи, речено је данас  на 26. Сусретима правника у привреди на Златибору.
EUR/RSD 117.5865
Најновије вести