Језикоманија: Mа­стан бу­рек

Обич­но ју­тро... се­дим у ауто­бу­су, на пу­ту до рад­ног ме­ста и ужи­вам у градском кра­јо­ли­ку.
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

На не­кој ста­ни­ци уђе ста­ра по­зна­ни­ца из сред­ње шко­ле и се­де до ме­не. Ту се за­вр­ши мо­ја иди­ла... По­че­ла је да ко­мен­та­ри­ше ријалити на јед­ној ло­кал­ној ТВ и ко­ри­шће­њу при­де­ва ЗА­ВИ­САН, ЗА­ВИ­СТАН... При­чи ни­кад кра­ја!

Мно­ги, по ана­ло­ги­ји, бр­ка­ју зна­че­ња ова два при­де­ва. ЗА­ВИ­САН (без Т) зна­чи „ко­ји за­ви­си од не­ко­га, не­че­га”. А ЗА­ВИ­СТАН зна­чи кад је не­ко за­ви­дљив, за­ви­ди не­ко­ме...

ЗА­ВИ­САН, а не за­ви­стан кад је у пи­та­њу од­нос за­ви­сно­сти и

ЗА­ВИ­СТАН, а не за­ви­сан у сми­слу љу­бо­мо­ран.

Ова при­ча по­вла­чи мно­ге не­до­у­ми­це. Има­мо, нпр. при­дев МА­СТАН у му­шком ро­ду, а у жен­ском МА­СНА. Да­ље, ка­же се КО­РИ­СТАН (а не КО­РИ­САН, ка­ко мно­ги ка­жу, тј. ма­ло скра­те)... Да­ље, ЧА­СТАН чо­век, СЛА­СТАН за­ло­гај, не­ко је БО­ЛЕ­СТАН...

На­ша не­си­гур­ност има ли Т или не­ма ка­да ко­ри­сти­мо ове и слич­не ре­чи до­ла­зи ода­тле што се све оне, би­ло да има­ју Т у основ­ном об­ли­ку или не, из­јед­на­ча­ва­ју на об­лик без Т већ у про­ме­ни, јер се оно упро­шћа­ва: жен­ски род гла­си јед­на­ко за­ви­СНа, ови­СНа, ко­ри­СНа.

Об­ли­ци без „т” обич­ни су у на­род­ским при­де­ви­ма, а у оним не­на­род­ским обич­ни су об­ли­ци са тим сло­вом.

Ето... а ви сад на­ва­ли­те на ма­стан бу­рек, сви­ње­ти­ну, пе­че­ње... сла­стан за­ло­гај и по­ста­ни­те за­ви­сни од истих...

На­та­ша Мир­ко­вић

EUR/RSD 117.5781
Најновије вести