Просветној инспекцији већа овлашћења, бројнији задаци и униформе

Закон о просветној инспекцији који је ступио на снагу 14. априла 2018. године истакао је посебност положаја инспекције у области образовања у односу на закон који на општи начин уређује инспекцијски надзор. Међутим, кажу предлагачи измена, потребно је прилагодити га насталим променама, које се пре свега односе на ширење деловања просветне инспекције, иако нам најзанимљивије звучи најава униформи за просветне инспекторе.
skola klupe FBakic
Фото: Дневник/ Филип Бакић

Измене и допуне Закона о просветној инспекцији прилагођавају се променама закона који су донети у међувремену: Закон о науци и истраживањима, Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије и Закон о дуалном моделу образовања у високошколским установама.

Такође, потребно је прецизирати поједине законске одредбе које се односе на послове просветног инспектора, овлашћења и поверавање послова инспекцијског надзора општинама, градовима, односно покрајини, и израду годишњег извештаја о раду просветне инспекције.

Новим одредбама одређено је да просветна инспекција у обављању инспекцијског надзора, поред области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, дуалног образовања, високог образовања, уyбеника и ученичког и студентског стандарда, испитује и примену закона и других прописа који регулишу област науке и истраживања и Националног оквира квалификација Републике Србије. Мења им се и назив, и постају републички, покрајински и општински, односно, градски просветни инспектори.

Надзор над радом просветне инспекције у обављању поверених послова обавља министарство надлежно за послове образовања и васпитања, односно орган покрајинске управе надлежан за послове образовања и васпитања. Такође, Републичка просветна инспекција и после поверавања послова задржава одговорност и може, у складу са законом, вршити непосредан инспекцијски надзор на целој територији Републике Србије. Предложеним ставом се прецизира законско решење које већ постоји у важећем правном систему, односно у закону који уређује државну управу, где су прописани поверени послови и односи државних органа и ималаца јавних овлашћења. Републичка просветна инспекција моћи ће сада непосредно да изврши инспекцијски надзор у надзираном субјекту на територији целе Србије, имајући у виду јавни интерес и осетљивост група (деце, ученика, студената…) чије интересе превасходно штити.

Међу најзанимљивијим одредбама је она о најави ношења униформи. Набавка службене одеће и обуће за републичке просветне инспекторе планирана је од 2022. године, по доношењу подзаконског акта који ће прописати изглед, садржину, право и обавезу коришћења службеног одела и обуће просветног инспектора у складу са Законом. Републичка просветна инспекција ће за службена одела и обућу издвојити 4.059.000 динара, односно највише до 2.500.000 динара за куповину службене одеће (летње и зимске), док ће у следећим годинама издвојити исти новац за за куповину службене обуће, капута и мантила.

И. Радоичић

У Војводини 12 просветних инспектора

У Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице и Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност ангажовано је на пословима просветног инспектора укупно 12 просветних инспектора. Правилником о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи предвиђено је 206 просветних инспектора за целу територију Србије. Међутим, овај број годинама уназад не прелази две трећине од тог броја, и то са тенденцијом пада. Тако су тренутно у Војводини, у општинама и градовима, ангажована 44 просветна инспектора, док је у осталим градовима и општинама широм Србије ангажовано укупно 88 просветних инспектора, и то највише у Београду – 23, а постоји и  један у Косовској Митровици.

EUR/RSD 117.3037
Најновије вести