У осам студентских домова у Новом Саду 2.713 места

НОВИ САД: Упис у првом року, на прву годину студија, на неки од 14 факултета Универзитета у Новом Саду приводи се крају и за све који ће добити индекс, а нису из Новог Сада, али и Зрењанина и Сомбора, предстоји да реше и питање смештаја и исхране, од јесени када почну предавања.
novosadski univerzitet
Фото: Dnevnik (arhiva)

Док ће највећи део новопечених студената питање становања решавати у приватном аранжману, преостали који за то испуне услове, смештај и храну потражиће у студентским домовима и мензама. Конкурс за добијање студентског дома је иначе у току (Министарство просвете, науке и технолошког развоја га је расписало још крајем маја), па је савет свима који сада то могу да ураде, да прикупе потребна докуманта и не чекају последњи рок за њихову предају, односно пријаву на конкурс.

Право на смештај у установи за смештај студената имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Право на смештај у студентски дом могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону уколико уписују државни факултете. Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под посебним и блажим критеријумима.

Право на смештај имају кандидати који су студенти високошколских установа првог степена студија: основних академске студије, основних струковних студија, специјалистичких струковних. Такође, и студенти високошколских установа другог степена студија: мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичких академских студија, затим, студенти високошколских установа трећег степена студија: докторских студије као и студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама у Републици Србији и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буyета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија, односно продужена година.

Право на дом имају и студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година); такође и студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буyета Републике Србије, под условом да нису у радном односу; као и студенти који су први пут уписани на трећи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу. Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама.


Рокови

Рок за пријаву на конкурс у Студентском центру Нови Сад за студенте прве године је од 2. до 16. септембра, док ће за студенте свих осталих година пријављивање трајати од 17. септембра до 31. октобра. Студентски центар Нови Сад обезбеђује смештај за 3.064 студената у студентским домовима. У осам домова у Новом Саду капацитет је 2.713 места, а 208 места у студентском дому у Зрењанину и 143 места у студентском дому у Сомбору. У три студентска ресторана Студентског центра Нови Сад дневно се храни око 7000 студената.


Приликом пријављивања на конкурс потребно је донети: пријаву на конкурс, уверење да је први пут уписана прва година студија на терет буyета Републике Србије и сведочанства о завршеним разредима средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте прв године основних студија, - потврду са високошколске установе о току студирања која треба да садржи одатке: просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија и интегрисаних академских обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином; уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа прве године другог степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте прве године другог степена студија и специјалистичких струковних студија; - уверење о завршеном првом и другом степену студија и година уписа прве године трећег степена студија – за студенте прве године трећег степена студија; - уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

За студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту. Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

В. Црњански

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести