Пола године паузе за кредите, а рефинансирање за картице

Извршни одбор Народне банке Србије је на ванредној седници усвојио Одлуку о привременим мерама за банке ради адекватног управљања кредитним ризиком током пандемије.
novac stednja troskovi
Фото: pixabay.com

Имајући у виду сложеност утицаја околности изазваних пандемијом ковида-19 на грађане и привреду, НБС је утврдио да постоји простор за предузимање додатних мера које имају за циљ олакшано измиривање обавеза дужника који се суочавају с тешкоћама услед пандемије ковида-19 и одговорно управљање кредитним ризиком банака и давалаца финансијског лизинга у тренутним околностима, наведено је у саопштењу.

НБС тим одлукама прописује мере и активности које су банке и даваоци финансијског лизинга дужни да примене у циљу адекватног управљања кредитним ризиком, што подразумева благовремено идентификовање потенцијалних потешкоћа код дужника и предузимање одговарајућих корака.

Управо из тог разлога, НБС им  прописује обавезу да дужнику (физичком лицу, пољопривреднику, предузетнику и привредном друштву), који услед околности изазваних пандемијом ковида-19 није у могућности да измирује своје обавезе према банци или даваоцу финансијског лизинга, односно који може имати тешкоће у измиривању тих обавеза, на његов захтев, одобри олакшицу у отплати обавеза. НБС је проценио да потребу за олакшицама имају посебно незапослени, дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада, као и дужници с просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији нето месечни приход је десет одсто или више мањи у односу на приход пре 15. марта 2020. године и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама, изнад 40 процената тих прихода.

За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва оцењено је да је олакшице у отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15 одсто у односу на 2019. годину или је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије ковида-19.

Право на наведене олакшице имаће и дужници који су у доцњи дужој од 30 дана у материјално значајном износу по основу било које обавезе на које се одлука примењује. Осим наведеног, остављена је могућност банкама и даваоцима финансијског лизинга да дужнику на образложен захтев, уколико услед других чињеница и околности оцене да је дошло до погоршања његовог финансијског положаја и немогућности измиривања обавеза, одобре олакшице.

Олакшице које су предвиђене одлукама односе се на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање грејс-периода од шест месеци и одговарајућег продужења рока отплате тако да месечне обавезе дужника не буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица. Током грејс-периода банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опредељује да ли ће плаћати камату током грејс-периода или након његовог истека.

Други кредитни производи ‒ кредитна картица и дозвољено прекорачење рачуна – могу бити обухваћени олакшицама у складу с поменутом одлуком на начин да се одобри кредит за рефинансирање обавеза по основу тих производа уз грејс-период од шест месеци, и уговорену месечну отплату, при чему се период отплате продужава на начин да месечне обавезе не буду веће у односу оне које би дужник иначе плаћао по том производу.

Одлуке већ важе

У складу с одлукама, банке и даваоци финансијског лизинга ће најкасније до 22. децембра на својој интернет-презентацији и у својим пословницама објавити обавештење којим се дужници информишу о могућностима подношења захтева за добијање олакшица.

Сви дужници који испуњавају прописане услове могу поднети банци / даваоцу финансијског лизинга захтев за добијање олакшица електронским путем или поштом, као и у пословним просторијама, до 30. априла 2021. године, с тим да се дужницима саветује да због тренутне епидемиолошке ситуације предност дају електронском начину комуникације.

Банка, односно давалац финансијског лизинга, дужни су да о захтеву дужника одлуче и о тој одлуци обавесте дужника у року од 30 дана од дана пријема захтева. Донете одлуке су ступиле на снагу јуче те су дужници већ у могућности да, без обзира на обавештење банака / давалаца финансијског лизинга, поднесу захтев за добијање наведених олакшица.

Без трошкова за обраду захтева

Банке, односно даваоци финансијског лизинга, не могу наплатити накнаду за предузете мере и активности у складу с одлукама, као ни трошкове које могу имати у вези с тим мерама и активностима, укључујући и трошкове за обраду захтева клијента, осим трошкова неопходних за одобравање потраживања, а које не утврђује банка, односно даваоци финансијског лизинга (нпр. Кредитни биро или Катастар непокретности).

НБС ће, као и до сада, с дужном пажњом пратити утицај измењених околности на све релевантне тржишне учеснике и одговорно предузимати кораке из своје надлежности усмерене на очување стабилности финансијског система, што је предуслов за очување и унапређење привредног раста у целини, саопштено је.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5738
Најновије вести