ТИНЕЈЏЕРКЕ ХА­РА­ЛЕ ПО СУ­БО­ТИ­ЦИ Осум­њи­че­не за крађе

Се­дам­на­е­сто­го­ди­шња Су­бо­ти­чан­ка ухап­ше­на је због сум­ње да је из­вр­ши­ла три кра­ђе и кра­ђу у по­ку­ша­ју, а про­тив пет­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ње осум­њи­че­не за две кра­ђе и кра­ђу у по­ку­ша­ју би­ће под­не­та кри­вич­на при­ја­ва.
policajac
Фото: Pixabay, ilustracija

Оне су, ка­ко се сум­ња, на ули­ци, ко­ри­сте­ћи не­па­жњу јед­ног су­гра­ђа­ни­на, из ње­го­вог ран­ца укра­ле нов­ча­ник, из от­кљу­ча­ног ауто­мо­би­ла тор­бу са нов­ча­ни­ком и мо­бил­ним те­ле­фо­ном, а од јед­не су­гра­ђан­ке су по­ку­ша­ле да укра­ду нов­ча­ник, али их је она у то­ме спре­чи­ла.

Се­дам­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ња се, та­ко­ђе, сум­њи­чи да је на ули­ци од јед­не су­гра­ђан­ке укра­ла нов­ча­ник, као и да је пре­ти­ла по­ли­циј­ском слу­жбе­ни­ку, па се те­ре­ти и за кри­вич­но де­ло угро­жа­ва­ње си­гур­но­сти.

На­кон са­слу­ша­ња, су­ди­ја за ма­ло­лет­ни­ке Ви­шег су­да у Су­бо­ти­ци се­дам­на­е­сто­го­ди­шња­ки­њи је од­ре­дио при­твор, док ће про­тив пет­на­е­сто­го­ди­шња­ки­ње би­ти под­не­та кри­вич­на при­ја­ва у ре­дов­ном по­ступ­ку.

Д. С. Н.

 

EUR/RSD 117.0557
Најновије вести