Почело суђење Никшићану оптуженом за пребијање младића испред једне кладионице

Пред Ви­шим су­дом у Но­вом Са­ду ју­че је по­че­ло су­ђе­ње Ива­ну Кон­ти­ћу (31) из Ник­ши­ћа, ко­ји је оп­ту­жен да је 24. ав­гу­ста 2020. го­ди­не у Је­вреј­ској ули­ци у Но­вом Са­ду пре­би­ја­њем по­ку­шао да уби­је Ми­ља­на Ман­ди­ћа (29) из Бе­о­гра­да.
sudski-cekic-.jpg Foto: dnevnik.rs/ilustracija
Фото: Dnevnik.rs

Осим про­тив Кон­то­ћа, кри­вич­ни по­сту­пак се во­ди и про­тив окри­вље­них Ог­ње­на Ле­ђан­ца и Лу­ке Ву­кај­ло­ви­ћа, ко­ји­ма се оп­ту­жни­цом ста­вља на те­рет да су уче­ство­ва­ње у ту­чи, од­но­сно по­моћ учи­ни­о­цу по­сле из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла.

На глав­ном пре­тре­су са­слу­ша­на су тро­ји­ца окри­вље­них, а Кон­тић је из­но­се­ћи сво­ју од­бра­ну, ис­та­као да се већ 20 ме­се­ци на­ла­зи у за­тво­ру због ту­че чи­ји ини­ци­ја­тор ни­је био он. На­гла­сио је на­гла­сио да је те ве­че­ри био на­пад­нут и да је ње­гов жи­вот био угро­жен, као и ве­че пре то­га, ка­да га је оште­ће­ни на­пао на истом ме­сту. На­и­ме, пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма кри­тич­не ве­че­ри је с дру­га­ри­ма тре­ба­ло да оде на тре­нинг, па су се на­шли ис­пред ло­ка­ла где се до­го­дио на­пад.

- Био сам на­пад­нут и жи­вот ми је био угро­жен, а све то је и Ми­љан по­твр­дио у ту­жи­ла­штву. При­знао је да ме је на­пао ве­че пре на истом ме­сту. Ка­да сам се на­ред­не ве­че­ри по­ја­вио опет ме је на­пао и вре­ђао – ре­као је Кон­тић и до­дао да је Ман­дић кре­нуо за њим и у тре­нут­ку ка­да је по­шао ка ко­ли­ма.

- Го­во­рио да ће нас све из­бу­ши­ти. Био је у пре­те­ћем ста­ву са ру­ка­ма на бо­ко­ви­ма, а на ра­ме­ну је имао тор­би­цу – ре­као је Иван Кон­тић и ис­та­као да је оште­ће­ни ра­ни­је по­ми­њао да има пи­штољ. Ухва­тио га је за тор­би­цу и осе­тио да је те­шка и вик­нуо је: „пи­штољ“ . Ус­пео је, ка­ко је ре­као, да отрг­не тор­би­цу и да је ба­ци.

- Ка­јем се због све­га што се де­си­ло, ја сам са­мо хтео да за­шти­тим свој жи­вот. Ми­љан и ја смо би­ли при­ја­те­љи, а и са ње­го­вим бра­том сам се дру­жио – ре­као је Кон­тић и на­по­ме­нуо да је по оно­ме што се ви­ди из на­ла­за ве­шта­ка оште­ће­ни Ми­љан Ман­дић за­до­био лак­ше по­вре­де, из ко­јих про­из­и­ла­зи да му жи­вот ни­је био угро­жен.


Остаје у притвору

Иако су бра­ни­о­ци Ива­на Кон­ти­ћа, адво­ка­ти Де­јан Бу­гар­ски и Зо­ра До­бри­ча­нин Ни­ко­ди­но­вић, пред­ло­жи­ли су да се њи­хо­вом кли­јен­ту уки­не при­твор, че­му се ус­про­ти­вио за­ме­ник ту­жи­о­ца, од­лу­ком суд­ског ве­ћа ко­јим пред­се­да­ва су­ди­ја На­та­ша Вој­но­вић, окри­вље­ни и да­ље оста­је у при­тво­ру ко­ји му је по­след­њи пут про­ду­жен до 30 ма­ја.


Кон­тић је опи­су­ју­ћи шта се до­го­ди­ло те ве­че­ри ре­као да су се њих дво­ји­ца на зе­мљи рва­ли, али ни­је мо­гао да ка­же ко­ли­ко је пу­та уда­рио Ман­ди­ћа у гла­ву. Ипак, ка­ко је до­дао, зна да удар­ци ни­су би­ли ја­ки и да Ман­дић ни­је же­лео да се зо­ве хит­на по­моћ, не­го је код ле­ка­ра оти­шао тек су­тра­дан.

Иван Кон­тић је на­гла­сио да се ни­је крио ка­ко је пред­ста­вље­но и да је ви­ше пу­та пре­ла­зио гра­ни­цу.

Окри­вље­ни Ог­њен Ле­ђа­нац и Лу­ка Ву­кај­ло­вић су ју­че пр­ви пут из­не­ли сво­ју од­бра­ну јер су се при­ли­ком са­слу­ша­ња у ту­жи­ла­штву бра­ни­ли ћу­та­њем. Обо­ји­ца су по­твр­ди­ла  да је њи­ма не­по­зна­ти мла­дић, пр­ви на­пао Кон­ти­ћа.

Су­ђе­ње ће би­ти на­ста­вље­но 21. ју­на, ка­да ће би­ти са­слу­шан оште­ће­ни Ми­љан Ман­дић.

Под­се­ти­мо, Ви­ше јав­но ту­жи­ла­штво је на­кон за­вр­ше­не ис­тра­ге по­ди­гло оп­ту­жни­цу про­тив окри­вље­ног Ива­на Кон­ти­ћа због кри­вич­ног де­ла уби­ство у по­ку­ша­ју, окри­вље­ног Ог­ње­на Ле­ђан­ца због кри­вич­ног де­ла уче­ство­ва­ње у ту­чи и окри­вље­ног Лу­ке Ву­кај­ло­ви­ћа због кри­вич­ног де­ла по­моћ учи­ни­о­цу по­сле из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла.

Ви­део-сни­мак оно­га што се до­го­ди­ло 24. ав­гу­ста 2020. го­ди­не у Је­вреј­ској ули­ци у Но­вом Са­ду, ко­ји је уз­не­ми­рио јкав­ност, осва­нуо је на дру­штве­ним мре­жа­ма две не­де­ље ка­сни­је. На­кон бру­тал­ног пре­би­ја­ња, Ми­љан Ман­дић је с по­вре­да­ма за­вр­шио у бол­ни­ци, а осум­њи­че­ни Кон­тић је по­бе­гао у Цр­ну Го­ру. Он је ухап­шен 11. ок­то­бра у Под­го­ри­ци, у из­најм­ље­ном ста­ну, по ме­ђу­на­род­ној по­тер­ни­ци ко­ја је за њим би­ла рас­пи­са­на, а у де­цем­бру 2020. го­ди­не је из­ру­чен на­шим пра­во­суд­ним ор­га­ни­ма. На са­слу­ша­њу пред су­ди­јом за прет­ход­ни по­сту­пак твр­дио је да ни­је по­бе­гао из Ср­би­је, већ да је у Цр­ну Го­ру оти­шао пре би­ло ка­квог по­кре­та­ња по­ступ­ка про­тив ње­га.

Д. Ни­ко­лић 

EUR/RSD 117.4055
Најновије вести