Породична драма у Ђурђеву: Отац упуцао сина, па  покушао самоубиство

ЂУРЂЕВО: У по­ро­дич­ној ку­ћи у Ђур­ђе­ву, у Ђур­ђев­дан­ској ули­ци, на­кон вер­бал­не пре­пир­ке, Д. Т. (58), пу­цао је у си­на Н. Т. (35). Он је за­тим по­звао по­ли­ци­ју и хит­ну по­моћ из Жа­бља, ко­ји­ма је до­зво­лио да си­на из­не­су из ку­ће и тран­спор­ту­ју у Кли­нич­ки цен­тар Вој­во­ди­не.
Kuća u Đurđevu o kojoj je otac upucao sina Foto: Dnevnik.rs
Фото: Кућа у Ђурђеву о којој је отац упуцао сина Фото: Дневник.рс

Н. Т. је, ка­ко не­зва­нич­но са­зна­је­мо, се­би ре­пе­ти­ра­ни пи­штољ, за ко­ји ина­че има до­зво­лу, при­сло­нио на че­ло и пре­тио да ће се уби­ти.Син је те­шко ра­њен у пре­де­лу гру­ди и под­врг­нут је опе­ра­тив­ном за­хва­ту у но­во­сад­ској бол­ни­ци.

- Ја­ке сна­ге жа­баљ­ске и но­во­сад­ске по­ли­ци­је оп­ко­ли­ле су ку­ћу, а пе­то­ри­ца од­ва­жних по­ли­ца­ја­ца из Жа­бља пре­го­во­ри­ма су по­ку­ша­ли да убе­де Д. Т . да од­ба­ци пи­штољ и мир­но се пре­да. 

Фото: Пиштољ којим је покушано убиство Фото: Дневник.рс

По­што убе­ђи­ва­ње ни­је да­ло ре­зул­та­та, дра­ма у днев­ној со­би окон­ча­на је му­ње­ви­том  ак­ци­јом. Хра­бри по­ли­цај­ци из Жа­бља оте­ли су пи­штољ с мет­ком у це­ви и са­вла­да­ли Д. Т., ко­ји је спро­ве­ден у се­ди­ште По­ли­циј­ске ста­ни­це, где му је од­ре­ђе­но за­др­жа­ва­ње, због по­сто­ја­ња осно­ва­не сум­ње да је из­вр­шио кри­вич­но де­ло уби­ство у по­ку­ша­ју. Мо­ти­ви пуц­ња­ве се још утвр­ђу­ју - са­зна­је­мо не­зва­нич­но у по­ли­ци­ји.

Е. Д.

 

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести